De superheldenaanpak

Naam interventie De superheldenaanpak
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 10-06-2021
De interventie in het kort
Doelgroep

De superheldenaanpak is een preventieve interventie voor kinderen van 4 tot 12 jaar in het regulier basisonderwijs (groep 1 - 8).

De intermediaire doelgroep van de superheldenaanpak zijn de leerkrachten.

Doel

De superheldenaanpak heeft als doel om sociale vaardigheden van kinderen en het groepsklimaat in de klas te verbeteren om daarmee de kans op sociale problemen te verkleinen

Aanpak in het kort

De superheldenaanpak bestaat uit meer dan 70 oefeningen groepsvorming. De leerkracht kiest één oefening per week om uit te voeren met de klas. De oefeningen groepsvorming zijn verdeeld in oefeningen voor de onder- midden- en bovenbouw. De leerkracht kiest een oefening die past bij de fase van groepsvorming waarin de groep zich bevindt. De leerkracht bespreekt tijdens en na een ronde van een oefening de sociale vaardigheden (superhelden of keuzes) die ingezet zijn of ingezet kunnen worden. De superheldenaanpak sluit met de inhoud van de oefeningen naadloos aan bij de fases van de groepsvorming. Hierdoor krijgt een leerkracht handvatten om de groepsvorming te sturen en te komen tot positieve groepsvorming.

Uitvoering
Type organisatie

De superheldenaanpak wordt door de groepsleerkracht in de klas uitgevoerd. Dit gebeurt op scholen in het regulier basisonderwijs.

Randvoorwaarden

Randvoorwaarden voor een goede uitvoering van de interventie zijn: - Voldoende draagvlak bij leerkrachten en directie om de superheldenaanpak te implementeren. De keuze voor invoering van de superheldenaanpak wordt altijd voorafgegaan door een online intake met de schoolleiding en een digitale presentatie aan de directie en het team. Als 80% van het team enthousiast is over de superheldenaanpak, kan gestart worden met het abonnement. - De superheldenaanpak wordt uitgevoerd in groep 1 tot en met 8 om de effectiviteit van de doorlopende pedagogische aanpak van de school te waarborgen. De superheldenaanpak waarborgt dat de aanpak in alle groepen wordt uitgevoerd. In het online Orka Platform logboek wordt door Orka Training bijgehouden welke groepen oefeningen uitvoeren in de klas. De coördinator ontvangt na 2 maanden een terugkoppeling welke groepen nog niet wekelijks met de superheldenaanpak werken. Als meer dan 20% van de groepen de oefeningen niet wekelijks oefeningen uitvoert, kan het abonnement van de superheldenaanpak na één schooljaar niet meer afgenomen worden. - De coördinator zet de superheldenaanpak maandelijks op de agenda bij overlegmomenten. - Alle leerkrachten, inclusief de nieuwe leerkrachten werkzaam op de school volgen verplicht de zes online cursussen. - Een goed werkend digibord op het moment dat de oefeningen worden gegeven. - De leerkracht geeft de superheldenaanpak wekelijks vorm door oefeningen te geven. - De leerkracht geeft de superheldenaanpak dagelijks vorm door de superhelden te bespreken bij keuzes die kinderen maken.

Materialen

Als materiaal is beschikbaar: Handleiding voor leerkrachten in het basisonderwijs; poster ‘keuzes voor superhelden’ voor de onder-, midden- en bovenbouw; poster ‘het stoplicht’; het online Orka Platform (o.a. video’s en instructiekaarten oefeningen groepsvorming, vragenlijst welbevinden en relatiediagram)

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 10-06-2021
Oordeel commissie

De commissie vindt het mooi om te zien hoe de superheldenaanpak samen met de praktijk is ontwikkeld en doorontwikkeld. Het behalen van de leerkrachtdoelen lijkt een belangrijk middel om daarna aan de kinddoelen te kunnen werken.

Interventie is beoordeeld door Commissie 3: Ontwikkelingsstimulering, onderwijs-gerelateerd aanbod en jeugdwelzijn (NJi)
Eigenaar en contact
Eigenaar Nederlands Jeugdinstituut (NJi)
Contactpersoon Rino Vijverberg, info@orkatraining.nl, 06 42433419