Future positive micro interventie

Naam interventie Future positive micro interventie
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 28-01-2021
De interventie in het kort
Doelgroep

De interventie is ontwikkeld voor werknemers met een lage SEP (inclusief mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, de zogenoemde sociale werkplekken), wiens leefstijl voor verbetering vatbaar is (niet roken, gezond eten, voldoende bewegen en gezond slaapritme) en waarvan de werkgever het interventieprogramma wil implementeren tijdens werktijd.

Doel

Het primaire doel is het stimuleren van een gezonde leefstijl bij mensen met een lage SEP. Het secundaire doel is het versterken van Psychologisch Kapitaal (hoop, optimisme, veerkracht, vertrouwen in eigen kunnen), alsmede toekomstgericht denken, de ervaring van sociale steun en de autonome motivatie om leefstijl blijvend te veranderen.

Aanpak in het kort

Twee groepssessie(s) van 2 uur worden geleid door facilitators die motiverende gespreksvoering toepassen. Deelnemers stellen concrete en haalbare zelfgekozen gezondheid-(sub)doelen, visualiseren de weg naar die doelen en identificeren mogelijke obstakels en hoe deze te overkomen. Deelnemers worden daarna 12 weken lang op afstand ondersteund door wekelijkse prompts met constructieve feedback.

Uitvoering
Type organisatie

Bij alle organisaties waar mensen werken met een lage socio-economische positie of met een afstand tot de arbeidsmarkt kan de interventie worden uitgevoerd.

Randvoorwaarden

Er moet voldoende draagvlak binnen de organisatie/bedrijf zijn op directie en managementniveau om de interventie uit te voeren. De organisatie moet bereid zijn om de doelgroep onder werktijd (betaald) mee te laten doen aan de interventiesessies en een faciliterende rol spelen als het gaat om het contacteren van de doelgroep. Daarnaast moet de organisatie bereid zijn externe professionals in te huren om de interventiesessies te kunnen leiden ofwel intern geschikte mensen hiervoor op te leiden, indien daar de voorkeur van werknemers naar uit gaat. Het beschikbaar stellen van meetinstrumenten zoals een activity tracker, stappenteller of CO meter verhoogd mogelijk de effectiviteit van de interventie.

Materialen

Een trainingshandleiding/draaiboek is ontwikkeld voor de facilitators die de micro-interventie sessies leiden. Interventiematerialen zijn ontwikkeld, zoals een PowerPointpresentatie, filmmateriaal, een actieplan en oefenmaterialen voor deelnemers. Materialen zijn a.d.h.v. een behoefteanalyse afgestemd op de doelgroep.

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 28-01-2021
Interventie is beoordeeld door Commissie 4: Gezondheidsbevordering en preventie voor volwassenen en ouderen (RIVM)
Onderzoek

Intervention mapping

Een planningsgroep is gevormd, een behoefteanalyse en pilotstudie zijn uitgevoerd en geëvalueerd met als doel de interventie nauwkeurig aan te laten sluiten bij de kenmerken van de doelgroep.

Procesevaluatie

Focusgroepen met deelnemers en diepte-interviews met leidinggevenden zijn uitgevoerd. Er is onderzocht of het beoogde doel is bereikt, of de uitvoering is gegaan volgens plan, en of de interventiematerialen toereikend waren.

Effectonderzoek (afgerond mid 2021)

Effecten op gezondheidsgedrag, motivatie, PK, tijdsperspectief en ziekteverzuim worden onderzocht.

Eigenaar en contact
Eigenaar Maastricht University
Contactpersoon Karlijn Massar, karlijn.massar@maastrichtuniversity.nl, 043-3882935
Verwijzingen
Interventieoverzichten
Themapagina’s