LEV2Live

Naam interventie LEV2Live
Erkenningsstatus Goed beschreven
Datum erkenning 31-08-2021
De interventie in het kort
Doelgroep

Leerlingen en de ouders van groep 8 van het primair onderwijs.

Doel

De weerbaarheidstrainingen onder de noemer LEV! beogen de weerbaarheid van leerlingen te versterken.
“De leerling kent zijn/haar waarde en die van de ander. De leerling heeft geleerd hoe hij/zij grenzen aan kan geven en keuzes kan maken met betrekking tot lichamelijk (v.b. genoeg beweging), psychisch (v.b. eigenwaarde, zelfbeeld) en sociaal (v.b. sociale vaardigheden, grenzen aangeven) gezondgedrag’’

Aanpak in het kort

Een trainer van Stichting Chris en Voorkom! komt verschillende thema’s bespreken met de groep met behulp van een aantal actieve werkvormen. De interventie bestaat uit twee bijeenkomsten. Beide bijeenkomsten worden drie thema’s behandeld. De interventie maakt gebruik van 12 lesuren verdeeld over twee dagen.

Uitvoering
Type organisatie

Locatie: de training vraagt om voldoende ruimte voor de uitvoering van alle werkvormen. Een leslokaal is de minimale ruimte die nodig is om de training goed te kunnen uitvoeren. Voordeel van een leslokaal is dat de leerlingen in een voor hen bekende omgeving zijn, nadeel kan zijn dat vaste patronen binnen de groep lastiger doorbroken kunnen worden. Het is ook mogelijk om de interventie ergens anders uit te voeren, zolang er voldoende ruimte is en de ruimte de mogelijkheid heeft om een PowerPoint af te spelen en er een video kan worden afgespeeld.

Organisatie: Momenteel voert Stichting Chris en Voorkom! met name zelf de weerbaarheidsinterventie LEV2Live uit. Er zijn een aantal trainers die het LEV programma in licentie uitvoeren. Deze trainers, zijn getraind door Stichting Chris en Voorkom!

Randvoorwaarden

Draagvlak:
Scholen horen vaak van Stichting Chris & Voorkom! via mond tot mond reclame. Op deze manier ontvangt Stichting Chris & Voorkom! de meeste aanvragen voor de interventie. We werken op basis van giften. Gemeenten hebben zich pas later aangesloten als subsidieverstrekkers. Ouderavonden en deskundigheidsbevorderingen van de trainers dragen ook bij aan het draagvlak bij de betrokkenen.

De rol van de leerkracht en/of mentor:
De leerkracht/mentor vult een mentorformulier in waarbij hij of zij iets aangeeft over groepskenmerken zoals niveau, achtergrond, sfeer in de groep, specifieke groepseigenschappen. Er wordt verwacht dat de leerkracht/mentor gedurende de gehele interventie aanwezig is om orde in de groep te behouden. Hierdoor heeft de trainer de ruimte om zich volledig met het geven van de training bezig te houden.

Tijd en ruimte:
Elk thema van de weerbaarheidstraining vereist een minimale tijdsduur van 1,5 uur. Voor de gehele weerbaarheidstraining zijn twee volledige lesdagen nodig. Een leslokaal is de minimale ruimte die nodig is om de training goed te kunnen uitvoeren. De groepsgrootte is maximaal vijfentwintig leerlingen.

Niveau/vermogen/capaciteiten van de leerlingen:
De training is zo samengesteld dat het niveau waar nodig aangepast kan worden aan het niveau van de leerlingen. Dit kan door onder meer aanpassing qua woordgebruik, de manier van het stellen van vragen en de duur van het aantal werkvormen aan de spanningsboog van de leerlingen. Het tempo waarin de activiteiten plaatsvinden verschilt ook per groep.

Duur:
De LEV2Live weerbaarheidstraining duurt twee schooldagen (12 lesuren). Gemiddeld duurt één thema anderhalf uur. Lev2choose en lev2live zijn beide een één daagse; een ingekorte trainingen van oorspronkelijke Lev2live.

Materialen

Voor de weerbaarheidsinterventie LEV2Live is er een handboek beschikbaar voor de trainer. Tijdens de interventie wordt er gebruik gemaakt van verschillende materialen, zoals een werkboek, een PowerPoint en andere attributen.

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed beschreven
Datum erkenning 31-08-2021
Oordeel commissie

Onafhankelijke praktijkbeoordelaars die werkzaam zijn bij een themainstituut, GGD, GGZ of thuiszorg geven deze interventie het oordeel Goed beschreven. Dat houdt in dat de interventie voldoet aan de criteria voor een goede beschrijving, handleiding en procesevaluatie.

Lev2Live is een goed uitgewerkte interventie voor kinderen/tieners waarmee zij de uitdagingen die de puberteit met zich mee brengt beter aan kunnen. Er zijn goede ervaringen met de uitvoering.

Interventie is beoordeeld door Praktijkbeoordelaars CGL
Onderzoek

Er is een procesevaluatie geschreven over de weerbaarheidsinterventie LEV2Live van Stichting Chris en Voorkom! De docenten werden gevraagd een voormeting voorafgaand aan de weerbaarheidsinterventie in te vullen en na afloop een nameting. De docenten vulden tevens na afloop van de leefstijlinterventie een nameting en een tevredenheidsenquête in. Ook de leerlingen vulden na afloop van de interventie een tevredenheidsenquête in. Als laatste: de trainers vulde de trainersevaluatie in.

Eigenaar en contact
Eigenaar Stichting Chris en Voorkom!
Contactpersoon Christel Hartkoorn, c.hartkoorn@chrisvoorkom.nl, +31615373470
Jan Pieter Verweij, jp.verweij@chrisvoorkom.nl, 085 – 04 04 850
Verwijzingen
Interventieoverzichten
Themapagina’s