Beweeg Bewust

Naam interventie Beweeg Bewust
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 19-05-2022
De interventie in het kort
Doelgroep

Beweeg Bewust richt zich op volwassenen met een chronische ziekte, die niet voldoen aan de beweegrichtlijnen en onder behandeling zijn van een eerste- of tweedelijns zorgverlener.

De doelgroep voor het trainingstraject zijn deelnemers die onvoldoende fysieke capaciteit bezitten, blijkend uit de fysieke tests afgenomen in het intakegesprek.

Doel

Het hoofddoel van Beweeg Bewust luidt als volgt: ‘Deelnemers hebben door Beweeg Bewust na 12 weken een actievere leefstijl (i.e. deelnemers voldoen aan de beweegrichtlijn en/of sporten twee wekelijks) ontwikkeld en behouden deze tot minimaal 1 jaar na start’.

Aanpak in het kort

Een (gemeentelijke) sportorganisatie of sportprofessional contacteert eerste- en/of tweedelijnszorgverleners in de gemeente voor een samenwerking. Daarnaast wordt het reguliere sport- en beweegaanbod in kaart gebracht. Daarna verwijzen zorgverleners patiënten door, waarna de (gemeentelijke) sportorganisatie of sportprofessional het overneemt. De deelnemer wordt door hen op maat begeleid naar blijvende beweegdeelname.

Uitvoering
Type organisatie

Uitvoerende organisaties

Beweeg Bewust is een beweeginterventie ontwikkeld met - en voor zorgverleners. Het is wenselijk dat de interventie door een onpartijdige partij wordt geïmplementeerd en uitgevoerd, zoals een gemeentelijke sportorganisatie of een aan de gemeente gelieerde sportorganisatie. Een sportprofessional (denk aan een bewegingsagoog, sportkundige of fysiotherapeut) kan de interventie implementeren en uitvoeren.

 

De zorgverleners, bijvoorbeeld een (huis)arts, medisch specialist, fysiotherapeut, leefstijlcoach of diëtist hebben de taak om patiënten te motiveren en aan te melden voor Beweeg Bewust. Vervolgens neemt de sportprofessional de patiënt vanuit de praktijk aan de hand om te komen tot blijvende beweegdeelname.

Locaties

Het intake- en evaluatiegesprek vindt plaats in de praktijk van de doorverwijzer. Deze gesprekken kunnen plaatsvinden in een standaard spreekkamer. De benodigde materialen worden door de sportprofessional meegenomen.

De Small Group Trainingen kunnen op verschillende locaties georganiseerd worden. Voorbeelden hiervan zijn fysiotherapiepraktijken, fitnesscentra, sportzalen, sportvelden of openbare sportvoorzieningen. Afhankelijk van de locatie dient de sportprofessional sportmaterialen mee te nemen. Bij de voorbereiding van de training zal rekening gehouden moeten worden met de locatie, (mee te nemen) materialen en mogelijkheden.

Randvoorwaarden

Organisatorische en contextuele randvoorwaarden zijn:

  • Er is draagvlak voor de interventie binnen de eerste- en tweedelijns zorgverleners in de gemeente;
  • Borgen van financiering door de uitvoerder van Beweeg Bewust. Hierbij is het van belang dat de benodigde financiën voor uitvoering (personeel, materiaal, ruimtes, etc.) beschikbaar zijn;
  • Laagdrempelige deelname voor (potentiële) deelnemers door centrale en goed bereikbare accommodaties en voldoende laagdrempelig sport- en beweegaanbod in de gemeente;
  • De Beweeg Bewust projectleider implementeert de interventie op maat in de lokale setting, waarbij nauw samengewerkt wordt met de zorgverleners en sportprofessionals in de gemeente;
  • De sportprofessionals bezitten de benodigde competenties op het gebied van sport – en bewegen met chronisch zieken en zijn geschoold in de uitvoering van Beweeg Bewust;
  • Samenwerkingspartners wijzen potentiële deelnemers op het bestaan van Beweeg Bewust en verwijzen potentiële deelnemers door naar Beweeg Bewust aan de hand van de in- en exclusiecriteria;
  • De doorverwijzers wordt regelmatig geïnformeerd over de voortgang van de door hun doorverwezen deelnemers;
  • Kennis- en ervaringsuitwisseling tussen sportprofessionals, zorgverleners, reguliere sport- en beweegaanbieders en deelnemers vindt regelmatig plaats via evaluatie bijeenkomsten.
Materialen

Voor de werving wordt gebruik gemaakt van verschillende promotiematerialen. Bij het intake- en evaluatiegesprek wordt gebruik gemaakt van verschillende materialen om de tests uit te voeren. Daarnaast zijn voor de uitvoering verschillende documenten beschikbaar zoals een handleiding en werkdocumenten. Verder wordt in het trainingstraject gebruik gemaakt van verschillende sportmaterialen.

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 19-05-2022
Oordeel commissie

Goed

Interventie is beoordeeld door Commissie 5: Sport en bewegen voor alle leeftijden (Kenniscentrum Sport)
Eigenaar en contact
Eigenaar Maastricht Sport
Contactpersoon Joyce Roumen, joyce.roumen@maastricht.nl, 0611601318