Mosaic

Naam interventie Mosaic
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 27-05-2021
De interventie in het kort
Doelgroep

Arabischsprekende statushouders van 18 jaar of ouder die niet fulltime werken of studeren of die op zoek zijn naar een andere baan. De deelnemer heeft geen ernstige psychiatrische klachten en is niet afgekeurd, kan in het Arabisch lezen en schrijven en hoeft de Nederlandse taal niet te beheersen.

Doel

Het verbeteren van het mentaal welbevinden en de (arbeidsmarkt)participatie van statushouders door ze te helpen hun leven in Nederland vorm te geven. De deelnemer gaat na de cursus met een positieve(re) instelling en in overeenstemming met zijn waarden op zoek naar een baan/studie, gaat meer sociale contacten aan en zorgt beter voor zichzelf.

Aanpak in het kort

Mosaic bestaat uit zes wekelijkse groepsbijeenkomsten die in een vaste volgorde worden aangeboden: de kennismaking, waarden, werk/studie, sterke kanten, sociale contacten en zelfzorg. Elke bijeenkomst duurt 2,5 uur. Mosaic wordt in het Arabisch gegeven door een trainersduo: een hoofdtrainer en een ervaringsdeskundige trainer. Voordat zij de cursus mogen geven volgen ze een trainingsdag.

Uitvoering
Type organisatie

De locatie wordt bepaald door de gemeente in overleg met de Mosaic programma coördinator. De locatie is flexibel, maar moet voldoen aan een aantal voorwaarden:

  • De locatie is goed bereikbaar met het openbaar vervoer;
  • De ruimte/het lokaal waarin de cursus gegeven wordt moet gesloten kunnen worden om de privacy van deelnemers te waarborgen;
  • De ruimte is groot genoeg voor 15 deelnemers en 2 trainers. Er moeten ook voldoende tafels en stoelen beschikbaar zijn voor de deelnemers;
  • Er is een toiletvoorziening en toegang tot wifi;
  • Beschikbaarheid van thee en koffie.

Onder de nieuwe inburgeringswet, die vanaf 2021 in werking treedt, krijgen gemeenten een belangrijke rol in de ondersteuning van de integratie van nieuwkomers. Vanuit deze rol kunnen zij via RUNOMI (Radboud University Network on Migrant Inclusion, zie ‘Kwaliteitsbewaking’) de cursus Mosaic aanbieden aan Arabischtalige statushouders woonachtig in hun gemeente. De uitvoering en coördinatie van Mosaic ligt in handen van RUNOMI en trainers die door RUNOMI aangesteld zijn/worden (zie ‘Selectie van doelgroepen’ en ‘Inhoud van de interventie’).

Randvoorwaarden

Organisatorische randvoorwaarden:

- Er is draagvlak nodig bij de gemeente die de cursus aan wil bieden aan statushouders binnen hun gemeente. Van de gemeente wordt namelijk niet alleen financiële medewerking gevraagd, maar ook medewerking bij het werven van deelnemers. Het aanstellen van een of enkele contactpersonen die hier tijd voor hebben en die zich bewust zijn van het belang van Mosaic, komt de uitvoering ten goede.

- Er is ook draagvlak nodig bij overige (samenwerkings)organisaties die ondersteunen bij het werven van deelnemers.

Contextuele randvoorwaarden:

- In desbetreffende gemeente dient het politieke klimaat dusdanig te zijn dat zij bereid is te investeren in de verbetering van de mentale gezondheid en arbeidsmarktparticipatie van statushouders. Onder de Nieuwe Wet Inburgering, die vanaf 2021 in werking treedt, zijn gemeenten verantwoordelijk een passend aanbod inburgeringsmaatregelen aan statushouders aan te bieden. Naar verwachting zal aan de randvoorwaarde voor het politieke klimaat dan in veel gemeentes voldaan worden.

Uit onderzoek naar de implementeerbaarheid van Mosaic (Fahham, Beckers en Muller-Dugic, 2020) blijkt dat Mosaic het best aan het begin van het integratietraject ingezet kan worden. Er zijn echter nog veel statushouders die al langer woonachtig zijn in Nederland, maar nog geen werk hebben. Zij kunnen de cursus ook volgen. Hiervoor geldt geen maximale verblijfsduur.

Materialen
  • Voor elke bijeenkomst is er een (Nederlandstalige en) Arabischtalige trainershandleiding beschikbaar.
  • Voor elke bijeenkomst is er een (Nederlandstalig en) Arabischtalig werkblad voor deelnemers beschikbaar.
  • Voor de procesevaluatie is er een (Nederlandstalige en) Arabischtalige vragenlijst voor deelnemers en trainers beschikbaar.
  • Voor het effectiviteitsonderzoek is er een (Nederlandstalige en) Arabischtalige vragenlijst voor deelnemers beschikbaar.
Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 27-05-2021
Oordeel commissie

Mosaic geeft een goede onderbouwing voor het versterken van mentaal welbevinden onder Arabischsprekende statushouders, om zo (arbeids-)participatie te bevorderen. De werving sluit mooi aan bij bestaande kanalen en voor de uitvoering zijn duidelijke handleidingen en werkbladen. Er ligt een goed plan voor bredere implementatie en kwaliteitsbewaking.

Interventie is beoordeeld door Commissie 4: Gezondheidsbevordering en preventie voor volwassenen en ouderen (RIVM)
Eigenaar en contact
Eigenaar Radboud University
Contactpersoon José Muller-Dugic, j.muller@fm.ru.nl, 0641974506
Verwijzingen
Interventieoverzichten