Wonderlijk gemaakt

Naam interventie Wonderlijk gemaakt
Erkenningsstatus Goed beschreven
Datum erkenning 19-08-2021
De interventie in het kort
Doelgroep

De interventie is bedoeld voor leerkrachten (intermediaire groep) van kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar ingeschreven op basisscholen (doelgroep) en hun ouders/verzorgers (intermediaire groep) Met de benadering van relationele en seksuele vorming vanuit waarden en christelijke principes vindt de methode met name aansluiting bij basisscholen met een christelijke signatuur.

Doel

Het bevorderen van gezonde relationele en seksuele vorming en weerbaarheid van kinderen van 4 - 12 jaar.

Aanpak in het kort

De methode biedt in 38 lessen betrouwbare informatie over seksualiteit en relaties vanuit een holistische, leeftijdsadequate en waardengerichte benadering. De lessen worden gegeven door leerkrachten van groep 1 t/m 8. De uitgewerkte leshandleidingen, PowerPointpresentaties en teamscholing vooraf ondersteunen leerkrachten bij het vormgeven van de lessen en stimuleren van ouderbetrokkenheid.

Uitvoering
Type organisatie

De lesmethode Wonderlijk gemaakt kan uitgevoerd worden in de klassen/groepen van het primair onderwijs. De methode vormt een doorlopende leerlijn, waarbij de lesinhoud afgestemd is op het ontwikkelingsniveau van kinderen en gericht is op persoonsvorming vanuit waarden.

De lessen kunnen uitgevoerd worden in het klaslokaal. Voor de lessen kan gebruik gemaakt worden van PowerPointpresentaties. Het gebruik van een laptop/computer met projector of een digibord worden daarom aangeraden.

De leshandleidingen en eventuele teamscholing zijn voor alle leerkrachten van klassen/groepen van het primair onderwijs en leidinggevende (directie) en ondersteunende medewerkers (IB-er).

Randvoorwaarden

Organisatorische randvoorwaarden

Het is van groot belang dat er draagvlak is voor de interventie bij het bestuur/de directie, Medezeggenschapsraad, leerkrachten en ouders. Op scholen kan een beperkte openheid rondom thema’s van seksualiteit zijn en kan een sterke mate van ongemak / schroom ervaren worden om over deze thema’s in gesprek te gaan, hierin les te geven en ouders te betrekken. Het is dan van belang het implementatieproces zorgvuldig te doorlopen wordt en hierbij open te communiceren met alle betrokken partijen over het belang van relationele en seksuele vorming, de wettelijke kaders (kerndoelen) en de belangrijke rol van ouders en leerkrachten. Hierbij moet oog zijn voor de drempels die ervaren worden en/of vragen die er leven. Vanuit de ervaring van medewerkers blijkt keer op keer dat leerkrachten, door de lessen gewoon te geven, positieve ervaringen opdoen en bezwaren verminderen. In reactie op vragen of negatieve reacties van ouders lost een open gesprek over de meerwaarde van de lessen en inzicht in de ontwikkelingstaken van kinderen vaak veel op.

Materialen

Via het digitale portaal zijn voor leerkrachten beschikbaar:

- Leshandleidingen inclusief PowerPointpresentaties voor alle groepen van het basisonderwijs

- Achtergronddocumenten over verantwoording van de lesopbouw, visie, ontwikkeling van kinderen, implementatie in de school en over grensoverschrijdend gedrag en misbruik.

- Voorbeeld-informatiebrieven voor ouders.

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed beschreven
Datum erkenning 19-08-2021
Oordeel commissie

Onafhankelijke praktijkbeoordelaars die werkzaam zijn bij een themainstituut, GGD, GGZ of thuiszorg geven deze interventie het oordeel Goed beschreven. Dat houdt in dat de interventie voldoet aan de criteria voor een goede beschrijving, handleiding en procesevaluatie.

De lessen van Wonderlijk Gemaakt sluiten goed aan bij de leeftijd van de kinderen omdat er voor elk leerjaar een lespakket is met aandacht voor zelfbeeld, relaties, normen en weerbaarheid. De materialen zijn goed uitgewerkt en bevatten concrete voorbeelden.

Interventie is beoordeeld door Praktijkbeoordelaars CGL
Onderzoek

De huidige interventie is een volledig herziene en geactualiseerde versie van de eerdere uitgaves van Wonderlijk gemaakt Basis (2010, 2013). Met de volledig herziene versie is een pilot gedraaid op 6 scholen en is een procesevaluatie uitgevoerd. Leerkrachten geven een hoge waardering voor de teamscholing en de herziene methode. Ten aanzien van een aantal onderdelen werden verbetersuggesties voorgesteld en doorgevoerd. Over het algemeen vinden leerlingen de lessen leuk en interessant. Wel lijken de lessen verschillend beleeft te worden door leerlingen, getuige de individuele reacties en gegeven cijfers. Het merendeel van de ouders vindt de methode helpend in relationele en seksuele vorming.

Eigenaar en contact
Eigenaar Driestar Educatief
Contactpersoon Driestar Educatief onderwijsadvies, wonderlijkgemaakt@driestar-educatief.nl, 0182-540333
Verwijzingen
Interventieoverzichten
Themapagina’s