Ik ben van mij!

Naam interventie Ik ben van mij!
Erkenningsstatus Goed beschreven
Datum erkenning 22-11-2018
De interventie in het kort
Doelgroep

"Ik ben van mij’ kan ingezet worden voor jongeren van 14 tot en met 18 jaar die Nederlands kunnen lezen, schrijven, spreken en verstaan.

Doel

Het hoofddoel van ‘Ik ben van mij!’ is: Jongeren zijn zich bewust van seksuele wensen en grenzen, gedragen zich seksueel weerbaar(der) en stimuleren andere jongeren om hetzelfde te doen, zodat zij minder risico lopen op het meemaken of vertonen van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Aanpak in het kort

‘Ik ben van mij!’ bestaat uit vier bijeenkomsten van elk minstens 50 minuten en daarnaast mobilisatie-activiteiten die uitgevoerd worden op een nader te bepalen moment. De uitvoering van de interventie omvat drie fasen: (peer-)educatie, peer-activatie en peer-mobilisatie.

Uitvoering
Type organisatie

‘Ik ben van mij!’ is een laagdrempelige, preventieve interventie die kan worden uitgevoerd door verschillende soorten uitvoerders op verschillende locaties: voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, jongerenorganisaties, GGD, Centra voor Jeugd en Gezin en organisaties die zich richten op talentontwikkeling van jongeren. De interventie kan dus onder andere worden uitgevoerd op scholen of in de wijk (bijvoorbeeld in een buurthuis), door docenten en andere professionals (jongerenwerkers).

In verband met de veiligheid in de groep is het van belang dat de interventie wordt uitgevoerd in een afgesloten ruimte, zodat deelnemers vrij kunnen spreken. De ruimte moet in ieder geval beschikken over een whiteboard of flip-over om de reactie van deelnemers te kunnen noteren en een laptop en beamer of een digibord voor de onderdelen waarbij beeld nodig is. Voor sommige onderdelen is het handig als deelnemers door de ruimte kunnen lopen. Een ruimte waarin dit gemakkelijk te realiseren is (bijvoorbeeld door tafels aan de kant te schuiven), heeft daarom de voorkeur.

Randvoorwaarden

Seksualiteit is een lastig onderwerp om te bespreken, het kan zowel bij uitvoerders als bij jongeren zelf veel oproepen. Om deze reden is het in ieder geval van belang dat er zowel voor de uitvoerders als voor de jongeren een vertrouwenspersoon beschikbaar is. Uitvoerders moeten weten waar ze jongeren naar kunnen doorverwijzen als blijkt dat jongeren worstelen met ervaringen van seksueel grensoverschrijdend gedrag, seksueel geweld of seksueel misbruik, of die nu actueel zijn of in het verleden hebben plaatsgevonden. Dit betekent dat de uitvoerende organisatie kan doorverwijzen naar organisaties die hulp kunnen bieden bij ervaringen met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dit kan via een schoolpsycholoog of doordat de uitvoerende organisatie contacten heeft met de ggz of andere hulpverlenende organisaties.

Zoals ook bij de competenties staat beschreven, moet een uitvoerder zich op zijn/haar gemak voelen om dit onderwerp te kunnen bespreken, om taboes niet uit de weg te gaan maar te durven expliciteren en om vooroordelen tegen te gaan om de interventie goed uit te kunnen voeren. Er wordt binnen de interventie ‘Ik ben van mij!’ verwacht dat jongeren acties gaan uitvoeren om een gezonde seksualiteit te bevorderen en seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Dit is enkel mogelijk in een omgeving waarin hier voldoende ruimte voor is en die voldoende veilig is. De uitvoerder dient een veilige omgeving te creëren waarin jongeren zich vrij voelen om over deze onderwerpen te spreken en deze met elkaar te delen.

Materialen

Er is een handboek beschikbaar met achtergrondinformatie over seksueel grensoverschrijdend gedrag, en een beschrijving van de aanpak inclusief randvoorwaarden, uitwerking van de bijeenkomsten en een onderbouwing. Ook is er e-learning beschikbaar voor uitvoerders ter voorbereiding op de uitvoering van de interventie, die nodig is om de interventie goed te kunnen uitvoeren. Daarnaast is er een website met aanvullende materialen.

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed beschreven
Datum erkenning 22-11-2018
Oordeel commissie

De interventie ‘Ik ben van mij’ is in november 2018 door de erkenningscommissie Maatschappelijke ondersteuning, participatie en veiligheid beoordeeld als Goed Beschreven. De commissie noemt ‘Ik ben van mij!’ een korte interventie die is afgestemd op de doelgroep en verschillende relevante onderwerpen in combinatie aanbiedt. De peer to peer benadering samen met het centrale thema zorgen voor mogelijkheden om aan te kunnen sluiten bij de leefwereld van jongeren. De interventie is helder en gedegen beschreven.

Interventie is beoordeeld door Commissie 6: Maatschappelijke ondersteuning, participatie en veiligheid (Movisie)
Onderzoek

Uit een onderzoek naar de voorganger van ‘Ik ben van mij!’ (WE CAN Young) blijkt dat jongeren effecten ervaren op het gebied van nieuwe kennis, verandering in attitude, veranderingen in sociale invloed en veranderingen in competenties, eigen effectiviteit en gedrag.

Uit het onderzoek blijkt dat het losse karakter van de interventie en kortdurende, eenmalige activiteiten minder effectief zijn. Dit is in de doorontwikkeling naar ‘Ik ben van mij!’ verwerkt tot een strakkere opbouw en een combinatie van elkaar versterkende activiteiten met een duidelijke doelstelling en focus.

Eigenaar en contact
Eigenaar Movisie
Contactpersoon Charlot Pierik, c.pierik@movisie.nl, 06 55 44 05 81
Verwijzingen
Interventieoverzichten
Themapagina’s