Make a Move+

Naam interventie Make a Move+
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 29-05-2019
De interventie in het kort
Doelgroep

De interventie is bedoeld voor jongens met een lichte verstandelijke beperking van 14 tot 21 jaar oud. Dit zijn jongens die bijvoorbeeld begeleid worden vanuit de hulpverlening of die praktijkonderwijs volgen. De interventie is geschikt voor jongens met verschillende achtergronden (religie, cultuur, etniciteit).

Doel

Make a Move+ heeft als doel de seksuele weerbaarheid van jongens met een lichte verstandelijke beperking te vergroten. Dit voorkomt seksuele grensoverschrijding (als slachtoffer en pleger, online en offline) en bevordert seksuele gezondheid. De subdoelen van het programma richten zich op het verbeteren van kennis, bewerkstelligen van een positieve attitude, het vergroten van eigenwaarde en het ontwikkelen van sociaal-relationele vaardigheden ten aanzien van gezond seksueel gedrag.

Aanpak in het kort

In acht bijeenkomsten van 90 minuten leren jongens in kleine groepen zich seksueel weerbaar te gedragen. De groep wordt begeleid door twee trainers, waarvan in elk geval een man, die bekend zijn met de doelgroep en zijn opgeleid om Make a Move+ uit te voeren. De opleiding wordt verzorgd door Rutgers en enkele door Rutgers opgeleide, ervaren trainers. Elke bijeenkomst heeft een thema en bestaat uit opdrachten die aansluiten bij de manier van leren van de doelgroep. Persuasief leren, begeleid oefenen en werken met scenario’s zijn hiervan voorbeelden.

Uitvoering
Type organisatie

Make a Move+ kan worden uitgevoerd door professionals van organisaties in zorg en onderwijs die mensen met een lichte verstandelijke beperking ondersteunen, bijvoorbeeld professionals werkzaam in de jeugdzorg, VG-instellingen, MEE-instellingen en praktijkonderwijs. Om Make a Move+ te kunnen uitvoeren, is het volgen van een tweedaagse training en een e-learning verplicht.

Randvoorwaarden

Make a Move+ moet ingebed zijn in een heldere visie en een helder beleid op het gebied van seksualiteit van de organisaties waar de jongens begeleid worden. In het onderwijs is de effectiviteit van inbedding van preventieve interventies in het opvoedingsklimaat aangetoond (Smith, 2011) en de Commissie Samson heeft inbedding van seksualiteit in visie en beleid aanbevolen voor de jeugdzorg (Commissie Samson, 2012). Inbedding is op zichzelf geen doelstelling van Make a Move+, maar komt aan bod in het reguliere werk van Rutgers. Ook wordt het in de handleiding van Make a Move+ genoemd als randvoorwaarde voor een goede uitvoering en positieve uitkomsten. Rutgers biedt ondersteuning aan het vormgeven van visie en beleid met de brochure ‘Seksualiteitsbeleid of struisvogelpolitiek? Model voor visie en beleid op seksualiteit, relaties en omgangsvormen 12+ voor de residentiële jeugdzorg’ (Rutgers, 2012). Voor sommige sectoren geldt dat het creëren van draagvlak en motivatie van derden nodig is om het aanbieden van Make a Move+ (financieel) mogelijk te maken. Rutgers heeft ter ondersteuning hiervan een informatieve factsheet ontwikkeld, met informatie over Make a Move+ en het belang van preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Wat betreft ruimte en faciliteiten is het belangrijk dat:

  • Een ruimte kan worden afgesloten, zodat de groepsactiviteit ongestoord en zonder inkijk kan plaatsvinden.
  • Een trainingsruimte ruim is, bij voorkeur met een zitgedeelte (om een tafel) en een speelvlak waar verschillende opdrachten, zoals lichamelijke oefeningen en rollenspellen, uitgevoerd kunnen worden.
  • Er een laptop en een beamer beschikbaar zijn en er toegang tot internet is.

In de training van begeleiders is aandacht voor de vaardigheden om een aantal contextuele randvoorwaarden te kunnen scheppen, namelijk:

  • veiligheid en vertrouwen
  • rust en persoonlijke aandacht
  • aansluiting bij vragen en belevingswereld van de jongens
  • respect, oog voor diversiteit

Onze ervaring leert dat de proces- en groepsbegeleiding zoveel aandacht vraagt dat opdrachten effectiever uitgevoerd kunnen worden wanneer er twee trainers zijn. Een mannelijke trainer is prettig voor jongens omdat ze het dan ‘als mannen onder elkaar’ over seksualiteit en relaties kunnen hebben. Een vrouwelijke trainer kan juist zorgen voor het vrouwelijk perspectief.

Materialen

De trainers ontvangen in de voorbereidende training een handleiding met de onderbouwing en achtergrond van het programma en een beschrijving van alle bijeenkomsten. Op de bijbehorende USB-stick staan alle overige benodigde materialen, zoals werkbladen voor de jongens, beeldmateriaal, een wervingsfolder, een model-certificaat en een folder met achtergrondinformatie voor ouders/opvoeders.

Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 29-05-2019
Oordeel commissie

Make A Move+ is een groepscounselingsprogramma over seksualiteit en relaties voor jongens met een licht verstandelijke beperking. Een mooie goed samenhangende interventie die praktisch haalbaar en uitvoerbaar is op een zeer relevant maatschappelijk thema waarbij preventie van groot belang is.

Interventie is beoordeeld door Commissie 8: Gehandicaptenzorg (Vilans)
Onderzoek

Make a Move+ is in zeven groepen geëvalueerd door een procesevaluatie. Trainers hielden bij hoe ze het programma uitvoerden en zijn geïnterviewd over wat ze van het programma vonden. Ook zijn enkele deelnemende jongens geïnterviewd en enkele bijeenkomsten geobserveerd. Trainers en jongens waren positief over Make a Move+. Actieve doe-opdrachten spraken het meest aan. Op aanraden van trainers is het programma ingekort en is meer accent gelegd op praktijkopdrachten. Naar aanleiding van het onderzoek komen in de voorbereidende training de randvoorwaarden voor een goede uitvoering aan bod: creëren van een goede sfeer, een enigszins homogene groepssamenstelling en voldoende kennis bij trainers over seksualiteit en groepscounseling.

Eigenaar en contact
Eigenaar Rutgers
Contactpersoon Marianne Jonker, m.jonker@rutgers.nl, 030 231 3431
Verwijzingen
Interventieoverzichten
Themapagina’s