Alleen jij bepaalt wie je bent

Naam interventie Alleen jij bepaalt wie je bent
Erkenningsstatus Eerste aanwijzingen voor effectiviteit
Datum erkenning 13-03-2019
De interventie in het kort
Doelgroep

Jongeren in de leeftijd van 12 t/m 18 jaar, die onderwijs volgen bij een praktijkschool of op de basis- of kaderberoepsgerichte leerweg van het VMBO.

Doel

Het doel van de interventie is het voorkomen van de ontwikkeling van overlastgevend en/of delinquent gedrag en het verminderen van reeds aanwezig overlastgevend en/of delinquent gedrag. Hiervoor zijn in totaal negen subdoelstellingen geformuleerd die bijdragen aan de hoofdoelstelling:
1. Deelnemers laten minder gedragsproblemen zien
2. Deelnemers laten meer prosociaal gedrag zien
3. Deelnemers laten minder agressie zien
4. Deelnemers hebben een betere werkhouding op school, spijbelen minder, worden minder geschorst en hebben betere schoolprestaties
5. Deelnemers kunnen beter omgaan met autoriteit
6. Deelnemers hebben een adequatere vrijetijdsbesteding
7. Deelnemers hebben minder delinquente vrienden
8. Deelnemers zijn minder kwetsbaar voor negatieve invloeden van vrienden of anderen in hun omgeving
9. Deelnemers hebben betere normen en waarden

Aanpak in het kort

AJB duurt één jaar en beoogt een positieve gedragsverandering te realiseren. Dit, door de jongeren uit de doelgroep een structurele vrijetijdsbesteding te bieden in de vorm van deelname aan een teamsport op een lokale sportvereniging, waar de doelgroep wordt begeleid door specifiek geselecteerde en opgeleide trainers.

Uitvoering
Type organisatie

De interventie wordt uitgevoerd op sportverenigingen die aangesloten zijn bij de KNVB (voetbal), KNBSB (honkbal) en NBB (basketbal) . Deze sportverenigingen zijn in de nabijheid van de school gevestigd, kennen een financieel gezonde huishouding en beschikken over een brede jeugdafdeling. De sportverenigingen zijn er zelf verantwoordelijk voor dat de locaties waar de trainingen worden gegeven, voldoen aan de eisen van de desbetreffende sportbond. Naast de sportvereniging zijn, zoals weergegeven in afbeelding 2, momenteel de volgende organisaties betrokken bij de uitvoering, financiering en doorontwikkeling van AJB.

 

Uitvoering
• Stichting Laureus Nederland, die in opdracht van de interventie-eigenaar de volledige operationele uitvoering verzorgt.
• Onderwijsinstellingen die praktijkonderwijs of de basis- of kaderberoepsgerichte leerweg VMBO aanbieden en hiermee de doelgroep beschikbaar stelt
• INKIS ondersteunt stichting Laureus met de geautomatiseerde monitoring van de deelnemers en de deelnemende verenigingen.
• Stichting Jeugd Interventies voert het opleidingsplan uit voor de trainers.
Financiering
• Jeugdsportfonds (JSF) en Stichting Leergeld Nederland, die de kosten voor het lidmaatschap en tenues voor alle deelnemers van de interventie (deels) vergoeden.
• Ministerie van Veiligheid en Justitie, dat t/m 2019 middelen beschikbaar stelt ten behoeve van de interventie.
• Private partners, die de interventie middels sponsoring ondersteunen; ABN-AMRO is t/m 2019 verbonden.
Doorontwikkeling
• Universiteit van Amsterdam, die (samen met de interventie-eigenaar) betrokken is bij de waarborging van de programma-integriteit en de doorontwikkeling van de interventie.
• Interventie-eigenaar (Ministerie van Veiligheid en Justitie), die samen met de UVA acties onderneemt op de doorontwikkeling.

Zie afbeelding 2 in het werkblad.

Randvoorwaarden

De belangrijkste randvoorwaarden voor de duurzame uitvoering van AJB zijn voldoende financiële dekking, waarborging van de programma-integriteit en kwaliteitsverbetering. Om die reden is er op 10 september 2014 een actieplan ondertekend door diverse bewindspersonen en een aantal maatschappelijke organisaties. Dit actieplan is opgesteld met het doel AJB door te ontwikkelen en toekomstbestendig te maken. Naast dit actieplan is in november 2014 een motie aangenomen in de Tweede Kamer, waarbij de minister van Veiligheid en Justitie onder voorwaarden middelen beschikbaar heeft gesteld voor de uitvoering van AJB voor de komende vier jaar. De voorwaarden zijn aantoonbare positieve effecten op de doelgroep en cofinanciering met private partijen bij de uitvoering van AJB. Middels een brief heeft de minister de Tweede Kamer op 1 maart jl. geïnformeerd over de positieve invulling van deze voorwaarden, waardoor voor de duur van vier jaar (tot en met 2020) middelen beschikbaar zijn gesteld.

Er is op basis van ervaring met de uitvoering van AJB, een aantal contextuele randvoorwaarden opgesteld:
• De beschikbaarheid van de benodigde sportfaciliteiten op de sportvereniging;
• Aansluiting van de activiteiten van de interventie op het schoolrooster van de deelnemers;
• Een duurzame samenwerking tussen school, sportvereniging en interventie uitvoerder.

Materialen

Voor de uitvoering en communicatie over de interventie zijn een website, een handleiding, het deelnemer startpakket, communicatiematerialen, factsheets, een doeltreffendheidsonderzoek, een effectonderzoek, een uitvoeringsprotocol, een digitaal monitoringssysteem en een AJB TrainersApp beschikbaar.

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Eerste aanwijzingen voor effectiviteit
Datum erkenning 13-03-2019
Interventie is beoordeeld door Commissie 3: Ontwikkelingsstimulering, onderwijs-gerelateerd aanbod en jeugdwelzijn (NJi)
Eigenaar en contact
Eigenaar Ministerie van Veiligheid en Justitie
Contactpersoon Bart Hartog, b.hartog@minvenj.nl, 06 836 21 638