Voel je goed!

Naam interventie Voel je goed!
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 16-04-2020
De interventie in het kort
Doelgroep

Voel je goed! richt zich op lager opgeleide volwassenen die laaggeletterd zijn en willen werken aan een gezonder gewicht. 

De intermediaire doelgroep van Voel je goed! bestaat hoofdzakelijk uit diëtisten, vrijwilligers en lokale projectleiders. 

Doel

Het doel van Voel je goed! is dat deelnemers zich gezonder gaan voelen (zowel fysiek als mentaal) en een gezonder gewicht krijgen. Dit wordt bereikt door te werken aan het verbeteren van gezondheidsvaardigheden, incl. taalvaardigheden (in relatie tot gezondheid), en gedragsdeterminanten van voedings- en beweeggedrag.

Aanpak in het kort

Gedurende zes maanden volgen de deelnemers in totaal 20 lessen gezondheidsvaardigheden van een vrijwilliger. Dit gebeurt in groepjes van ongeveer 4-6 deelnemers. De wekelijkse lessen zijn gericht op gezonder eten en meer bewegen en behandelen ook elementen als motivatie, doelen, sociale steun, beloning en de rol van de verleidelijke eetomgeving. Eén van de lessen is een supermarktrondleiding, verzorgd door de diëtist. Daarnaast begeleidt de diëtist de deelnemers middels 4-5 consulten ook individueel.

Uitvoering
Type organisatie

De groepslessen Voel je goed! kunnen op diverse locaties worden uitgevoerd, zoals buurthuizen, wijkcentra, gezondheidscentra, bibliotheken of Taalhuizen. Uit eerder onderzoek is gebleken dat de werving en uitvoer beter verloopt op laagdrempelige locaties, waar de doelgroep al regelmatig komt. Er is een (afgesloten) ruimte nodig met tafels en stoelen voor zo’n 7 personen (6 deelnemers + een vrijwilliger) en indien mogelijk koffie- en theevoorzieningen. Ook is het van belang dat er voldoende ruimte is om de beweegoefeningen uit te voeren. De supermarktrondleiding vindt plaats in een supermarkt in de buurt. En de individuele begeleiding vindt plaats in de diëtistenpraktijk.

 

Randvoorwaarden
  1. Voel je goed! wordt uitgevoerd zoals beschreven. De relatief lange duur van de interventie, de combinatie tussen groepslessen en individuele begeleiding en de supermarktrondleiding zijn succesvolle elementen van de interventie gebleken. Wel is er ruimte voor lokale aanpassingen.
  2. Diëtisten en vrijwilligers hebben de scholing volledig afgerond alvorens zij aan de slag gaan met Voel je goed!
  3. Een lokale projectleider speelt een cruciale rol bij de werving, en bij de coördinatie en kwaliteitswaarborging van de implementatie.
  4. Voel je goed! wordt op een voor de doelgroep laagdrempelige locatie uitgevoerd. Dit betekent op een makkelijk (lopend) bereikbare, voor de doelgroep bekende locatie in de buurt/wijk. Bij voorkeur wordt Voel je goed! uitgevoerd in een wijk waar veel mensen wonen met een lage sociaaleconomische status.
  5. Belangrijk is om aansluiting te zoeken met lokale initiatieven, waarbij na afronding van de cursus doorgestroomd kan worden naar bijv. passend vervolgaanbod rond taal, rekenen, beweging of gezond koken.
  6. Binnen de kaders van de Voel je goed!-aanpak is er ruimte om de interventie aan te passen aan de lokale setting waarin de interventie wordt uitgevoerd en de specifieke doelgroep. Bij eventuele aanpassingen dient wel rekening te worden gehouden met de doelstellingen van de interventie en de werkzame elementen; deze zijn leidend.
Materialen

Ten behoeve van de implementatie van Voel je goed! stelt Stichting Lezen & Schrijven verschillende materialen beschikbaar voor zowel de deelnemers als de intermediairs. Denk aan materiaal rond de organisatie (o.a. een uitgebreide handleiding en een webpagina) en materiaal t.b.v. scholing (o.a. een e-learning en een deelnemersmap), promotie en evaluatie.

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 16-04-2020
Oordeel commissie

Voel je goed! heeft een heldere opzet met elementen die vanuit het I-change omgezet zijn naar te beïnvloeden factoren. De interventie is mede-ontwikkeld door laaggeletterde experts waardoor de inhoud een mooie mix aan elementen bevat. Voor nieuwe uitvoerders is er behalve een zeer compleet pakket aan materialen, een goede infrastructuur voor implementatie beschikbaar.

Interventie is beoordeeld door Commissie 4: Gezondheidsbevordering en preventie voor volwassenen en ouderen (RIVM)
Onderzoek

Er zijn meerdere onderzoeken uitgevoerd rond Voel je goed!:

  • Procesevaluaties (Martens & Daalder, 2019; Wilmink et al., 2019) laten zien dat zowel de einddoelgroep als intermediaire doelgroep positief zijn over de interventie. Deelnemers vinden de lessen interessant, duidelijk en leuk. Vrijwilligers en diëtisten zien Voel je goed! als een (zeer) effectieve aanpak. Succesfactoren zijn de supermarktrondleiding, sociale steun en het appèl op de eigen verantwoordelijkheid.
  • Effectonderzoeken (Martens & Daalder, 2019; Frissen & Hollander, 2019) laten zien dat deelnemers na deelname significant zijn afgevallen en de BMI en tailleomvang ook significant zijn afgenomen. Ook ervaren deelnemers een significant betere algemene gezondheid.
Eigenaar en contact
Eigenaar Stichting Lezen & Schrijven
Contactpersoon Marieke Wiebing, marieke@lezenenschrijven.nl, 070-3108902
Marloes Martens, m.martens@rescon.nl, 023-5310015
Verwijzingen
Interventieoverzichten
Themapagina’s