Smaakplezier voor de BSO

Naam interventie Smaakplezier voor de BSO
Erkenningsstatus Goed beschreven
Datum erkenning 28-11-2019
De interventie in het kort
Doelgroep

De hoofddoelgroep zijn kinderen van 4 tot 12 jaar die naar de buitenschoolse opvang gaan.

Intermediaire doelgroepen zijn pedagogisch medewerkers, locatiemanagers, medewerkers van overkoepelende organisaties voor de kinderopvang, ouders / verzorgers en professionals in de regio zoals Gezonde School adviseurs, JOGG-regisseurs en buurtsportcoaches.

Doel

Kinderen van 4-12 jaar op de buitenschoolse opvang interesseren voor smaak, voeding en voedsel. Subdoelen: Kinderen praten vaker of eten en zijn met meer verschillende producten bekend. De kennis over eten neemt toe en kinderen krijgen een positievere attitude t.o.v. gezonde en duurzame voeding.

Aanpak in het kort

Smaakplezier bestaat uit een handleiding (map) met 100 activiteiten waardoor kinderen spelenderwijs hun eten verkennen. De activiteiten variëren van spellen, tot moestuinieren, knutselen, proefjes doen, proeven en koken. De map biedt de pedagogisch medewerker ondersteuning wanneer zij met het thema voeding aan de slag willen.

Uitvoering
Type organisatie

Smaakplezier bevat activiteiten voor op de BSO-locatie maar eigenlijk kunnen deze activiteiten op veel meer plekken uitgevoerd worden. Smaakplezier bevat zowel activiteiten voor binnen als voor buiten. De activiteiten kunnen uitgevoerd worden door de pedagogisch medewerker maar ook door bijvoorbeeld door een sportbuurtcoach.

Voor de activiteiten waarbij levensmiddelen gebruikt worden is het wel belangrijk dat de omgeving hygiënisch is. De tafels en materialen moeten schoon zijn en de kinderen moeten hun handen kunnen wassen.

Voor een aantal activiteiten, m.n. bij het onderdeel Onderzoek en ontdek en Koken is Kikkûh!, is een (elektrisch) kookstel, magnetron en/of oven nodig.

 

Randvoorwaarden
  • BSO-locaties zorgen voor de benodigde materialen.
  • BSO-locaties zorgen dat er voldoende tijd is om de gekozen activiteiten uit te voeren en waar nodig voor voldoende personele ondersteuning.
  • Aanwezigheid schone tafel, kraan en waar nodig een (elektrisch) kookstel, magnetron en/of oven.
  • Draagvlak bij de pedagogische medewerkers.
  • Het materiaal is up-to-date en in overeenstemming met de laatste wetenschappelijke inzichten.
  • Gebruik producten uit de Schijf van Vijf.
  • Basiskennis over een gezond eetpatroon.

In 2016 is de nieuwe Schijf van Vijf gelanceerd. Activiteiten die niet overeenkwamen met de nieuwe Schijf van Vijf zijn aangepast en iedereen die de map in de periode januari 2016 tot december 2018 gekocht heeft, heeft een mail ontvangen over het gratis ontvangen van de aangepaste bladen.

Zoals voor vele interventies geldt ook hier: een enthousiaste uitvoerder vergroot vaak het enthousiasme van de doelgroep en daarbij het effect van de interventie.

 

Materialen

Smaakplezier bestaat uit een map met afwasbare bladen waarop de 100 activiteiten worden beschreven. De map bevat ook een overzichtstabel waarin elke activiteit is ingedeeld op thema, duur, leeftijd en voorbereidingstijd. De map kost 75 euro. Materialen die nodig zijn om de activiteiten uit te voeren zijn niet inbegrepen.

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed beschreven
Datum erkenning 28-11-2019
Oordeel commissie

Onafhankelijke beoordelaars uit de praktijk geven deze interventie het oordeel ‘goed beschreven’. Dat houdt in dat deze interventie voldoet aan de criteria voor een goede beschrijving, handleiding en procesevaluatie.

Smaakplezier op de BSO is een kleurrijke en praktische interventie. De vele werkvormen maken het aantrekkelijk om met het thema voedsel en smaak te werken. De kinderen gaan op een speelse manier met het thema aan de slag.

Interventie is beoordeeld door Praktijkbeoordelaars CGL
Onderzoek

Om inzicht te krijgen in het gebruik, de behoefte en waardering van Smaakplezier zijn twee procesevaluaties uitgevoerd. Bij deze evaluaties werden niet alleen pedagogisch medewerkers betrokken maar ook andere professionals in de kinderopvang. In 2010 is de pilot versie van Smaaklessen beoordeeld. In 2018 is een evaluatie gedaan voor verbeteringen van de map. In 2019 is een evaluatie gedaan die ook gericht was op de doorontwikkeling. Belangrijke uitkomsten van de evaluaties in 2018 en 2019 zijn dat het product gemakkelijk ingezet kan worden zonder veel voorbereidingstijd en dat de activiteiten aansluiten bij de vaste eetmomenten. Ook digitalisering is een wens.

Eigenaar en contact
Eigenaar Wageningen UR
Contactpersoon Marlies Willemsen-Regelink, marlies.willemsen@wur.nl, 0317482803
Verwijzingen
Themapagina’s