Take it personal!

Naam interventie Take it personal!
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 22-06-2018
De interventie in het kort
Doelgroep

Take it personal! is bedoeld voor jongeren van 14 tot 30 jaar met een lvb die gedragsproblemen vertonen en middelen gebruiken. Daarnaast hebben deze jongeren een persoonlijkheidsprofiel dat valt binnen één van de vier risicoprofielen sensatie zoeken, impulsiviteit, angstgevoeligheid of negatief denken.

Doel

Het hoofddoel van Take it personal! is het verminderen van alcohol- en drugsgebruik bij jongeren met een lichte verstandelijke beperking en gedragsproblemen.

Aanpak in het kort

Take it personal! heeft een looptijd van zes weken. Elke week is er een individuele sessie en een groepssessie in een groep van drie á vier jongeren. De interventie heeft vier verschillende versies, voor elk persoonlijkheidsprofiel is een aparte versie.

Uitvoering
Type organisatie

De interventie is bedoeld voor jongeren met een lvb en gedragsproblemen. Dit kunnen jongeren zijn die ambulante of intramurale begeleiding en behandeling krijgen in een orthopedagogisch behandelcentrum. Take it personal! kan worden uitgevoerd in het kader van behandeling of begeleidingstrajecten en in het speciaal onderwijs.
De groepssessies van de interventie vinden plaats in een sport/gym zaal vanwege de PMT-oefeningen die in alle groepssessies zijn verwerkt. De individuele sessies kunnen in flexibele ruimtes worden gegeven. Belangrijk hierbij is dat de ruimte prikkelarm is, dus waarbij niet te veel schilderijen/posters/foto’s aan de muur hangen.

Randvoorwaarden

Een voorwaarde om de implementatie van Take it personal! te laten slagen is dat trainers deelnemen de train de trainer module. Daarnaast is belangrijk dat de trainers gemotiveerd zijn om de interventie te geven. De trainers dienen die motivatie over te brengen op de jongeren. Door mogelijke faalervaringen in het verleden kunnen jongeren minder gemotiveerd om deel te nemen aan (nog weer) een interventie. De interventie moet leuk zijn voor de jongeren, dit hangt in grote mate af van wat de inzet van de trainers.
Een andere voorwaarde voor goede implementatie is dat de interventie breed gedragen wordt in de organisatie. Daarom is het belangrijk om bijvoorbeeld leefgroepen van deelnemende jongeren actief te betrekken bij de interventie. Eén van de trainers geeft uitleg in het begeleidend team van deelnemende jongeren, zodat het team op de hoogte is van het doel van de interventie en wat er van hen verwacht wordt in de dagelijkse begeleiding van de jongere. 

Materialen

Er is een handleiding beschikbaar voor de trainers waarin de opzet van de interventie en de inhoud van de bijeenkomsten beschreven zijn. Daarnaast is er een werkboek voor jongeren en een folder voor de vertrouwenspersoon.

Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 22-06-2018
Oordeel commissie

De commissie vindt Take it personal! een sympathiek programma dat belangrijk is voor deze doelgroep, met mooi onderliggend materiaal.

Interventie is beoordeeld door Commissie 1: Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie (NJi)
Onderzoek

In pilotonderzoek is de uitvoerbaarheid, de gebruikersvriendelijkheid en de potentiele effectiviteit van Take it personal! onderzocht. Bevindingen laten zien dat de interventie uitvoerbaar is en jongeren het leuk vinden om de interventie te volgen. Bovendien is er een afname te zien in middelengebruik op de nameting in vergelijking met de voormeting (Schijven, Van der Nagel, Engels, Lammers & Poelen, 2016).

Eigenaar en contact
Eigenaar Pluryn
Contactpersoon Evelien Poelen, Epoelen01@pluryn.nl, 088-7795037