Liefde is... voor jongens

Naam interventie Liefde is... voor jongens
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 26-11-2020
De interventie in het kort
Doelgroep

Jongens uit de tweede of derde klas op verschillende niveaus van het voortgezet onderwijs. De leeftijd is gemiddeld tussen de 13 en 16 jaar. De niveaus variëren van vmbo tot gymnasium.

Doel

De jongens hebben na de lessen significante vooruitgang geboekt op kennis, vaardigheden, positieve attitudes en intenties, en zelfvertrouwen om weloverwogen beslissingen te nemen ten aanzien van gezonde, gewenste, gelijkwaardige en prettige relaties en seksualiteit.

Aanpak in het kort

Liefde is…voor jongens bestaat uit 4 voorlichtingslessen van 1,5 uur waarin door o.a. reflectie, oefeningen en actieve informatieverwerking verschillende thema’s m.b.t. relaties en seksualiteit, aan bod komen. De docenten en ouders worden betrokken bij de aanpak. Bij de verschillende klassen wordt aangesloten door variaties in de aanpak. Zo wordt er voor het vmbo meer gebruik gemaakt van een praktische aanpak en op het vwo meer van cognitieve aanpak. Door de voor- en nametingen van de klassen te vergelijken wordt al dan niet vooruitgang gemeten.

Uitvoering
Type organisatie

Liefde is… voor jongens kan uitgevoerd worden in iedere ruimte in de school waar de beschikking is over een digibord (of computer met beamer). De ruimte moet geschikt zijn voor minimaal 15 personen. Bij voorkeur is de ruimte afgesloten (bijvoorbeeld met gordijnen of raambekleding), zodat er voldoende privacy is voor de jongens en er niet door voorbijgangers meegekeken kan worden tijdens de les.

Qpido is op dit moment de enige uitvoerder van de interventie. De interventie wordt tot nu toe uitgevoerd in Noord-Holland.

Het lespakket kan in overleg en na training uitgevoerd worden door jeugdprofessionals die voldoen aan de opleiding en het competentieprofiel zoals beschreven in de volgende paragraaf. Indien een andere organisatie de lessen wil uitvoeren kan contact worden opnemen met Qpido.

Randvoorwaarden
  • Goede relatie met scholen en gemeenten.
  • Mogelijkheden om jongens tijdig te kunnen doorverwijzen naar anderen vormen van hulpverlening.
  • Beschikbaarheid van goed opgeleide en getrainde voorlichters.
  • Beschikbaarheid van materiaal ten behoeve van de uitvoering van de interventie.
  • Mogelijkheden tot intervisie, supervisie en individuele werkbegeleiding.
  • Een goed registratiesysteem en verwerkingssysteem voor vragenlijsten.
  • Ondersteuning bij analyse en rapportage voor de jaarlijkse evaluatie.
  • Voldoende financiering voor het lesgeven en kantoorwerk (zoals werving van scholen, inroosteren van de lessen, materialen aanschaf, trainingen aan voorlichters, dataverwerking en doorontwikkeling van het programma)
Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 26-11-2020
Oordeel commissie

Deelcommissie Jeugd vindt dat de interventie Liefde is… voor jongens goed in elkaar zit en goed uitvoerbaar is. Sterke punten zijn dat ouders en docenten worden betrokken bij de interventie, dat de interventie voortdurend wordt aangepast op basis van jaarlijks evaluatieonderzoek onder de doelgroep en dat de interventie onderdeel is van een ketenaanpak. Er mag meer aandacht uitgaan naar landelijke implementatie van de interventie en de diversiteit van leerlingen op het gebied van cultuur- en niveauverschillen. De commissie kijkt uit naar de resultaten van de effectstudie.

Onderzoek

Er zijn in 2015, 2016 en 2017 procesevaluaties uitgevoerd door Spirit-onderzoekers. Deze evaluaties geven aan dat de beoogde doelgroep wordt bereikt: jongens in klas 2 en 3 (13 tot 16 jaar) van alle typen middelbaar onderwijs in Amsterdam. Ook waren de jongens zeer tevreden over de lessen (gemiddelde rapportcijfers: resp. 8.8, 8.4 en 8.6). Tevens resulteerden de lessen in middelgrote vooruitgang op kennis en attitude t.a.v. relaties, seksualiteit en internet/social media (Cohen’s d = 0.34 - 0.65). Op basis van de evaluaties zijn jaarlijks aanbevelingen opgesteld en uitgevoerd die hebben geleid tot aanpassingen in de lessen en de handleiding.

Eigenaar en contact
Eigenaar Qpido (Spirit)
Contactpersoon Muriale Mingels, m.mingels@spirit.nl, 0624926675
Esther Jalink, e.jalink@spirit.nl, 0621276771
Verwijzingen
Interventieoverzichten
Themapagina’s