ProudWoman

Naam interventie ProudWoman
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 04-06-2020
De interventie in het kort
Doelgroep

Het ProudWoman pakket is voornamelijk gericht op vrouwen in de levensfase van de overgang (40-60 jaar) die zich willen voorbereiden op deze levensfase (ambitie), of die overgangsklachten of -symptomen ervaren (curatie). Het betreft één doelgroep waarvan blijkt dat zij onderling verschillen in intentie: problemen oplossen versus ambitie nastreven.

Doel

Einddoel: Vitaliteit en welbevinden ervaren in privé en werk.

Interventiedoel: beïnvloedingskracht ontwikkelen waardoor grip op eigen leven, gezin- en familieleven en op werk.

Concrete doelen:

 • Eigen leven anders organiseren
 • Werkomstandigheden veranderen
 • Fit worden
 • Fit blijven
 • Levensstijl aanpassen
 • Grip op de overgang en ander voedingspatroon aannemen
Aanpak in het kort

Hulpvragen en doelen worden middels een intake in kaart gebracht. Hulpvragen leiden tot koppeling aan gecertificeerde professionals die de vrouw in max drie maanden zullen begeleiden overgangsconsulent training/coaching m.b.t. de overgang en hieraan gerelateerde psychische en lichamelijke veranderingen; b) work-life coach voor herstel van de balans werk - privéleven; c) wandel- of personal trainer voor training en advies over fit worden en -blijven.

Zie ook Healthywoman.nl

Uitvoering
Type organisatie

Elke organisatie in Nederland met vrouwen in de overgangsleeftijd in dienst kan de interventie inkopen en aan hun werkneemsters aanbieden. Hierbij zijn de sector en het opleidingsniveau van de deelnemende vrouwen niet van belang. Verschillende organisaties hanteren verschillende zienswijzen op verzuim en vrouwengezondheid. Sommige bedrijven gebruiken de pakketten als vrouwen al klachten vertonen en hierdoor in hun prestatievermogen worden beperkt, andere zetten de interventie in ter preventie. De verschillende onderdelen worden meestal uitgevoerd in de buurt van de woonplaats van de deelneemster, zodat de afspraken makkelijk te bereiken zijn. Het pakket wordt zo geen extra organisatorisch belastende activiteit. Tot nu toe zijn er 30 opdrachtgevers bereikt.

Randvoorwaarden

Een veelgenoemde barrière voor het aangaan van de interventie is reistijd. Daarom biedt HealthyWoman landelijke dekking middels haar professional-netwerk, zodat cliënten altijd worden gekoppeld aan professionals in de buurt. Dit maakt het deelnemers mogelijk en makkelijk om aan de interventie deel te nemen. Wanneer dit in uitzondering niet lukt (bijvoorbeeld omdat vanwege de hoge kwaliteitseisen die aan professionals worden gesteld, niet elke lokale trainer in aanmerking komt voor een contract bij HealthyWoman), vergoedt HealthyWoman de reistijd en reiskosten van de professionals, zodat zij alsnog in de buurt van de cliënt kunnen opereren. Daarnaast stelt HealthyWoman hoge eisen aan de ruimte waarin de interventie plaatsvindt: licht, temperatuur en faciliteiten dragen bij aan de beleving van de cliënt. Indien professionals niet over een prettige ruimte beschikken, huurt HealthyWoman ruimtes in. Op wens van de cliënt kan de interventie in uitzonderlijke gevallen ook plaatsvinden in een bedrijfsruimte of thuis, maar dit wordt meestal afgeraden, omdat de cliënt in de interventie wordt uitgenodigd van een afstand naar de persoonlijke omstandigheden te kijken.

Materialen
 • Kwaliteitshandboek voor uitvoerende professionals
 • Vragenlijst intakegesprek
 • Flyers beschikbaar op werkvloer van gecontracteerde werkgever
 • Promotie op interne website van gecontracteerde werkgever
 • Trainingsopzet voor werkgevers

Materialen zijn beschikbaar bij het secretariaat van HealthyWoman

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 04-06-2020
Oordeel commissie

Proudwoman is een relevante interventie voor een relevant probleem met weinig beschikbare werkzame aanpakken. De materialen zien er wervend uit en de setting werk is een goede vindplek voor deze doelgroep. De interventie is vooral practice-based ontwikkeld. Het werkblad bevat een uitgebreide beschrijving van aan te pakken factoren inclusief werkmethoden.

Interventie is beoordeeld door Commissie 4: Gezondheidsbevordering en preventie voor volwassenen en ouderen (RIVM)
Onderzoek

De effectiviteit van de implementatie van onze interventie is middels mixed-methods wetenschappelijk onderzocht door het Amsterdam UMC op 75 menopauzale vrouwen met een lage sociaal-economische positie. Specifiek werd gelet op of het cardiovasculair profiel van de participanten na onze interventie is verbeterd en of zij een vermindering van overige klachten rapporteren. Onderzoeksresultaten worden nog gepubliceerd.

Ook onderzochten wij intern in samenwerking met T-zorg de effectiviteit van onze interventie voor hun werknemers. Bij deze pilot werd het pakket voor 23 menopauzale vrouwen curatief ingezet, omdat zij vanwege overgangsklachten niet meer in staat waren te werken. Gekeken naar verzuimcijfers en naar de persoonlijke rapportage van de vrouwen over de intensiteit en de frequentie van de klachten, was er een significant positief verschil te zien na de implementatie van onze interventie.

 

Eigenaar en contact
Eigenaar HealthyWoman
Contactpersoon Joyce van Dijk, joyce.van.dijk@healthywoman.nl, 020 3413000