Wat vind ik van mijn roken

Naam interventie Wat vind ik van mijn roken
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 16-04-2020
De interventie in het kort
Doelgroep

De interventie is ontwikkeld voor rokende cliënten met een lichte verstandelijke beperking (IQ 50-70) of rokende cliënten die moeilijk lerend zijn (voorheen zwakbegaafd genoemd; IQ 70-85), met bijkomende problemen in het adaptief functioneren. Hierna spreken we in deze interventiebeschrijving over cliënten met een LVB.

Doel

Het hoofddoel van de interventie is dat de motivatie van cliënten met een LVB om te stoppen of minderen met roken is vergroot.

Aanpak in het kort

Vijf gesprekken:

  1. Engageren: verkennen ambivalentie en focussen.
  2. Ontlokken verandertaal: informatie uitwisselen.
  3. Ontlokken verandertaal: voordelen (stoppen roken) en nadelen (blijven roken).
  4. Ontlokken verandertaal: vertrouwen, vooruitkijken.
  5. Plan van aanpak maken.

Zie ook Kennisplein gehandicaptensector

Uitvoering
Type organisatie

Locatie:

De interventie wordt uitgevoerd tijdens begeleidingsmomenten tussen begeleider en cliënten met een LVB. Dit kan in de thuissituatie zijn, of op een locatie van een zorgorganisatie. Het is belangrijk dat het een één op één contactmoment is, en geen contactmoment in groepsverband.

Type organisatie:

De interventie kan uitgevoerd worden in alle organisaties die volwassen cliënten met een LVB begeleiden, zoals gehandicaptenzorgorganisaties, gemeentes/wijkteams, jeugdzorg (bijv. in het kader van opvoedingsondersteuning, dan zijn de ouders van de jeugdigen de doelgroep).

Randvoorwaarden

Binnen de organisatie dient er draagvlak te zijn voor de uitvoering van de interventie en het werken vanuit de grondhouding van MGV. Het is belangrijk dat er draagvlak is in het team waar de uitvoerende begeleider in werkt. Daarvoor is het belangrijk dat het team wordt geïnformeerd over de interventie, dat deze beschikbaar is en ingezet wordt of kan worden. Daarnaast is het belangrijk dat de manager/teamleider de medewerker faciliteert bij de uitvoering. Deze persoon kan er voor zorgen dat er tijd en ruimte is voor begeleiders om de gesprekken te kunnen voeren naast de andere werkzaamheden. Ook kan deze persoon afspraken maken over de manier om de bestede uren te kunnen declareren.

Daarnaast is het belangrijk dat de organisatie beschikt over kennis over de vervolgstappen van de interventie, gericht op gedragsverandering. Dit kan kennis zijn die intern in huis is, bijvoorbeeld bij een aandachtsfunctionaris verslaving, of bij een Arts Verstandelijk Gehandicapten (AVG). Het kan ook kennis zijn in de vorm van een samenwerkingspartner, zoals een huisarts of de verslavingszorg.

Materialen

Er is een leidraad voor begeleiders ontwikkeld, een werkboek voor cliënten om het gesprek aan te gaan over roken en een flyer om cliënten te werven.

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 16-04-2020
Oordeel commissie

Wat vind ik van mijn roken heeft een duidelijke onderbouwing van het probleem en de aanpak, met het I-change model als basis. Hierdoor is de interventie goed op de doelgroep afgestemd.

De website ziet er aantrekkelijk uit en de materialen zijn duidelijk. De commissie raadt aan een uitgebreidere procesevaluatie te doen en uit te zoeken hoe de interventie past in het bredere rookpreventiebeleid van instellingen. Dit is voor implementatie en randvoorwaarden zeker een belangrijke factor.

Interventie is beoordeeld door Commissie 4: Gezondheidsbevordering en preventie voor volwassenen en ouderen (RIVM)
Onderzoek

Effectonderzoek naar de huidige interventie wordt, naar verwachting, afgerond midden 2020. Een kleinschalige procesevaluatie laat zien dat begeleiders de interventie ervaren als een hulpmiddel om roken op een positieve manier bespreekbaar te maken bij cliënten met een LVB.

Uit onderzoek naar de inzet van motiverende gespreksvoering in de verslavingszorg, voor mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) blijkt dat er aanwijzingen zijn dat motiverende gespreksvoering effectief of veelbelovend is bij het vergroten van de motivatie van mensen met een lichte verstandelijke beperking en verslavingsproblematiek.

Eigenaar en contact
Eigenaar Vilans
Contactpersoon Marieke Meppelder, m.meppelder@vilans.nl, 0615635649
Verwijzingen
Interventieoverzichten
Themapagina’s