Beweegimpuls

Naam interventie Beweegimpuls
Erkenningsstatus Goed beschreven
Datum erkenning 08-02-2021
De interventie in het kort
Doelgroep

Leerlingen van het reguliere basisonderwijs van groep 5 t/m 8. 

Doel

Het verbeteren van de motorische en fysieke fitheid van basisschoolkinderen.

Uitvoering
Type organisatie

Om de Beweegimpuls op de basisschool te starten kan initiatief genomen worden door lokale vakleerkracht LO of buurtsportcoach/combinatiefunctionaris die gymlessen geeft op de basisscholen. In Lochem, waar de Beweegimpuls is ontwikkeld, is het project een samenwerkingsverband tussen basisscholen, de buurtsportcoach van Stichting Welzijn Lochem, Brede School, de GGD Noord Oost Gelderland, JOGG en de Vrijwilligerscentrale.

De interventie zelf wordt uitgevoerd in een gymzaal of sporthal die wekelijks beschikbaar moet zijn. De Beweegimpuls heeft met name veel meerwaarde voor scholen waar de gymlessen verzorgd worden door groepsleerkrachten. Door het uitvoeren van de beweegimpuls wordt de groepsleerkracht begeleid door een vakleerkracht LO. Het initiatief kan komen vanuit de basisschool zelf, of vanuit een lokale sportorganisatie de vakleerkrachten LO in dienst heeft.

Randvoorwaarden

Veel randvoorwaarden zijn hierboven al benoemd. Wij willen er graag nog drie uitlichten:

-Alles staat of valt met een goede samenwerking. Opereer zoveel mogelijk vanuit bestaande samenwerkingsverbanden, zoals de Brede School of JOGG. Een bestaande infrastructuur met warme onderlinge contacten vergemakkelijkt de implementatie enorm. Als voorbeeld willen we graag de situatie in Lochem toelichten: de ontwikkelaar en instructeur Beweegimpuls is buurtsportcoach in Lochem die werkt vanuit de Brede School aanpak. Hij is eerstegraad vakleerkracht LO en geeft op bijna alle scholen in Lochem al gymles en heeft daardoor een goede band opgebouwd met de scholen. De Beweegimpuls is ontstaan na vragen van scholen over de afnemende fitheid van leerlingen en is daarmee een logische vervolgstap in de samenwerking.

Door de samenwerking met JOGG maakt de Beweegimpuls in Lochem nu ook officieel onderdeel uit van de ketenaanpak jongeren op gezond gewicht en is goedgekeurd door de gemeente. Dit zorgt voor draagvlak en financiële ondersteuning. Dus denk vanuit bestaande ketenaanpakken en samenwerkingsverbanden.

-De samenwerking met de GGD. Door samen op te trekken met de GGD en de Eurofittest samen te laten vallen met de reguliere BMI meting van de GGD kom je op een makkelijke en natuurlijke manier binnen bij de school, zonder dat het veel meer werk kost. Afhankelijk van de uitkomsten van de test kan er vervolgens besloten worden om de gymlessen uit te voeren. Het is dus een tweetraps raket.

-Wijs een sportcontactpersoon aan vanuit school als er meerdere klassen meedoen aan de Beweegimpuls.

Materialen

Initiatiefnemer/uitvoerende leerkracht LO

  1. Uitgebreide Handleiding voor het lokaal uitvoeren van de interventie Beweegimpuls.
  2. Inspiratiemap Beweegimpuls met uitgewerkte gymlessen.

Materialen fitheidstesten

  1. Brief waarin u ouders informeert over de Beweegimpuls.
  2. Instructiekaarten onderdelen fitheidstest.
  3. Scoreformulieren fitheidstest.
  4. BMI registratieformulier (AVG proof).
  5. Materialen voor uitvoeren fitheidstest
Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed beschreven
Datum erkenning 08-02-2021
Onderzoek

Uit de procesevaluatie van 4 basisscholen bleek dat de leerlingen de deelname aan de Beweegimpuls erg leuk vonden. Er was meer afwisseling en veel spellen hadden ze nog nooit eerder gedaan. De reacties onder leerkrachten waren zeer positief. De Beweegimpuls stelde leerkrachten in staat om structureel en doelgericht bezig te zijn met bewegingsonderwijs; het lespakket bevat nieuwe en uitdagende lessen en zijn makkelijk uitvoerbaar en te integreren in bestaand lesprogramma. Door de lesvoorbereidingen werden De groepsleerkrachten ontlast. Succesfactoren voor een goede uitvoering waren: draagvlak bij de uitvoerders, de goede planning, de taakverdeling binnen het team en een vaste groep vrijwilligers die assisteren bij het afnemen van de fitheidstesten.

Eigenaar en contact
Eigenaar Stichting Welzijn Lochem
Contactpersoon Kees Damhuis, k.damhuis@welzijnlochem.nl, 0573 - 29 70 00