Triple P: Positief Pedagogisch Programma niveau 4 en 5

Naam interventie Triple P: Positief Pedagogisch Programma niveau 4 en 5
Erkenningsstatus Eerste aanwijzingen voor effectiviteit
Datum erkenning 14-12-2018
De interventie in het kort
Doelgroep

Triple P niveau 4 richt zich op jeugdigen van 2 tot 16 jaar met milde tot ernstige gedrags- en/of emotionele problemen. De intermediaire doelgroep bestaat uit ouders die het gedrag van hun kind of tiener als problematisch ervaren en om die reden behoefte hebben aan een training in opvoedingsvaardigheden. Triple P niveau 5 richt zich op dat deel van de doelgroep waarbij niveau 4 onvoldoende resultaat heeft vanwege bijkomende risicofactoren in het gezin.

Doel

Triple P-niveau 4/5 heeft als hoofddoel het voorkomen en/of verminderen van ernstige gedrags-, emotionele en ontwikkelingsproblemen bij kinderen door de kennis, vaardigheden en het zelfvertrouwen van ouders te verbeteren.

Aanpak in het kort

Niveau 4 heeft een versie voor ouders van jongere kinderen (2-12 jaar) en ouders van tieners (12-16 jaar). Om aan uiteenlopende behoeften van ouders tegemoet te komen zijn er verschillende aanbiedingsvormen: een individueel begeleidingstraject (Triple P Standaard) en een groepsinterventie (Triple P Oudercursus). Triple P Niveau 4 bestaat uit acht tot tien sessies die bij voorkeur in een wekelijkse frequentie worden doorlopen.

Niveau 5 (Triple P Plus) kan alleen in combinatie met niveau 4 worden aangeboden en is daarop een aanvulling. Dit interventieniveau omvat drie losstaande modules van elk drie sessies die facultatief kunnen worden ingezet, met een afrondende module van één sessie aan het eind. De werkwijze van Triple P niveau 4/5 is een combinatie van informatieoverdracht, video-instructie/modeling, actief leren met behulp van oefeningen uit het bijbehorende werkboek en het oefenen van vaardigheden in rollenspel en/of thuisopdrachten.

Uitvoering
Type organisatie

-

Materialen

De uitvoering van de Triple P niveau 4/5 interventie is uitvoerig beschreven in handboeken voor de professional. Daarnaast is er begeleidend materiaal voor ouders zoals een instructie-dvd met de verschillende opvoedstrategieën en een werkboek waarin per sessie de belangrijkste inhoud is samengevat met alle uit te voeren oefeningen en thuisopdrachten. Er is daarnaast begeleidend materiaal bij de trainingen voor professionals.

Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Eerste aanwijzingen voor effectiviteit
Datum erkenning 14-12-2018
Oordeel commissie

De commissie vindt Triple P niveau 4 en 5 een mooi programma met goede kwaliteitsondersteuning, opleiding en intervisiemogelijkheden. De erkenningscommissie ziet “eerste aanwijzingen voor effectiviteit” voor de individuele- en de groepsvariant. Voor de online en zelfhulp-variant vindt de commissie onvoldoende onderbouwd dat deze passend zijn bij de ernst van de problematiek van de beschreven doelgroep, waardoor deze op dit moment niet worden erkend.

Interventie is beoordeeld door Commissie 1: Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie (NJi)
Onderzoek

In internationale meta-analyses zijn positieve en duurzame effecten aangetoond van Triple P niveau 4 op gedragsproblemen van kinderen en de opvoedcompetentie en het welbevinden van ouders. Deze effecten deden zich voor in verschillende landen en bij diverse aanbiedingsvormen (de Graaf, Speetjens, Smit, Wolff & Tavecchio, 2008; Nowak & Heinrichs, 2008, Sanders et al.,2014). In een Engels onderzoek naar de resultaten van drie grootschalig ingevoerde ouderprogramma’s om gedragsproblemen van kinderen te voorkomen of verminderen kwam de Triple P niveau 4 oudercursus als een van de twee aanbevolen interventies uit de bus. Nederlands onderzoek toont aan dat Triple P niveau 4/5 effectief is in het bereiken van de beoogde doelen zoals een significante afname van probleemgedrag bij kinderen en toegenomen opvoedcompetentie van ouders. Triple P presteert daarin niet beter dan de reguliere hulp aan ouders maar bereikt deze resultaten wel in een korter begeleidingstraject (Onrust, de Graaf & van der Linden, 2012). Kwalitatief onderzoek naar de implementatie van Triple P in Amsterdam (waaronder niveau 4) toont aan dat het programma ook toepasbaar is bij ouders met een migratieachtergrond (Distelbrink, Essayah, van Heerebeek, Ketner & Winkelman, 2011).

Eigenaar en contact
Eigenaar Triple P Nederland
Contactpersoon Carine Kielstra, carine@triplep.net, 035 - 7370757
Marion van Bommel, marion@triplep.net, 035-7370758