The Daily Mile

Naam interventie The Daily Mile
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 18-06-2020
De interventie in het kort
Doelgroep

Kinderen (groep 3 tot en met 8 van de basisschool) hebben na één schooljaar deelname aan The Daily Mile hun uithoudingsvermogen (aerobe fitheid) verbeterd (minimaal 0,5 trap hoger op de shuttleruntest).

Doel

The Daily Mile is bedoeld voor alle kinderen in groep 3 tot en met 8 van de basisschool. De leeftijd van deze kinderen is ongeveer tussen 6 en 12 jaar.

Aanpak in het kort

Scholen registreren zich via de website van The Daily Mile. Na de aanmelding ontvangen zij een gratis startpakket en kunnen zelfstandig aan de slag gaan. Om scholen betrokken en gemotiveerd te houden, communiceert JOGG regelmatig met scholen over nieuwe ontwikkelingen rondom en ervaringen van andere scholen met The Daily Mile, bijvoorbeeld via de website, nieuwsbrieven en social media. Als een school een jaar The Daily Mile heeft uitgevoerd, ontvangt zij het gratis ‘Ga zo door-pakket’. Ook biedt JOGG ondersteuning op aanvraag en kunnen scholen één van de ambassadeurs (Erben Wennemars en Nicole Beukers) op school uitnodigen. Daarnaast heeft JOGG de Milestones campagne gelanceerd. Op landelijk niveau monitort JOGG de implementatie en ervaringen door (1) feedback te vragen aan scholen en (2) door procesevaluaties, uitgevoerd door een externe partij. Op basis van de resultaten vindt doorontwikkeling van The Daily Mile plaats.

Uitvoering
Type organisatie

The Daily Mile wordt tijdens lestijd door scholen uitgevoerd. De leerkracht van de klas bepaalt wanneer de klas The Daily Mile uitvoert en begeleidt de activiteit.

 

The Daily Mile wordt op het buitenterrein van de school of buiten het schoolterrein (bij voldoende supervisie) gelopen. Om scholen te ondersteunen bij het bedenken en uitzetten van een parcours, is een omgevingsanalyse opgesteld. Hierin staan mogelijke uitdagingen beschreven en bijbehorende oplossingen. Bijvoorbeeld: een deel van het parcours is niet zichtbaar voor leerkrachten. Oplossing: jonge kinderen kunnen samen met oudere kinderen rennen. De omgevingsanalyse is op de website van The Daily Mile te vinden.

Randvoorwaarden

The Daily Mile wordt onder schooltijd uitgevoerd. Dit betekent dat hiervoor tijd moet worden vrijgemaakt binnen het wekelijkse lesrooster. Het is niet nodig om The Daily Mile van tevoren/op een bepaald tijdstip te plannen. Uit een procesevaluatie (Scholten & Collard, 2017) blijkt dat The Daily Mile meestal tussen twee reguliere lessen door of tijdens de reguliere les wordt uitgevoerd (bijvoorbeeld als leerkrachten vinden dat de concentratie bij kinderen verslapt).

 

Daarnaast is een veilige schoolomgeving voor de uitvoering van The Daily Mile van belang: uit de procesevaluatie blijkt dat ouders het uitvoeren van The Daily Mile als onveilig kunnen beschouwen vanwege een onveilige omgeving (Scholten & Collard, 2017). Randvoorwaarden voor een goede uitvoering is dus een geschikt schoolplein, een veilige omgeving buiten de school of voldoende toezicht bij uitvoering van The Daily Mile buiten het schoolterrein. De omgevingsanalyse (zie onder ‘Type organisatie en locatie’) en informatie in het startpakket helpen leerkrachten om dit goed te organiseren.

Voor een goede uitvoering van The Daily Mile is het belangrijk dat er voldoende draagvlak en motivatie is bij de leerkrachten die met hun klas The Daily Mile uitvoeren. Zij moeten voornemens zijn The Daily Mile een schooljaar lang, minimaal drie keer in de week gedurende ongeveer 15 minuten per keer uit te voeren. Uit eerdere onderzoeken onder leerkrachten blijkt dat het gemotiveerd blijven lastig kan zijn en soms zelfs reden tot stoppen is (Slot-Heijs & Singh, 2019). Daarom biedt JOGG materialen en ondersteuning gebaseerd op inzichten uit onderzoek, waar scholen gebruik van kunnen maken. In de informatiefolders in het startpakket worden leerkrachten hier voor de start van The Daily Mile al attent op gemaakt. Tijdens de uitvoering kunnen zij motivatie putten uit de tips en ervaringen van andere scholen op de website, die continu wordt geüpdatet, en uit nieuwsbrieven. Ook de Milestones campagne, ‘Ga-zo-door-pakket’ en de mogelijkheid tot het uitnodigen van ambassadeurs zijn manieren die JOGG aanbiedt om motivatie van leerkrachten blijvend te stimuleren. Een belangrijk nieuw aspect (vanaf 2020), onder andere om de motivatie bij leerkrachten hoog te houden, is de monitoring van de uitvoering door middel van vragenlijsten (zie kwaliteitsbewaking). Door de vragenlijst in te vullen worden scholen genoodzaakt te reflecteren op de uitvoering, en kunnen zij eventuele hulpvragen stellen. Door scholen geregeld deze tools aan te reiken, blijft de motivatie bij leerkrachten hoog en wordt het lopen van The Daily Mile steeds verder een gewoonte (zie hoofdstuk 3, onderbouwing).b

Materialen

Voor de uitvoering van The Daily Mile hebben scholen geen materiaal nodig. JOGG biedt ter ondersteuning, motivatie en inspiratie materialen aan scholen, zoals het startpakket en het ‘Ga-zo-door-pakket’.

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 18-06-2020
Interventie is beoordeeld door Praktijkbeoordelaars Kenniscentrum Sport
Onderzoek

Eerder zijn door het Mulier Instituut twee onderzoeksprojecten over de implementatie, ervaringen en bekendheid van The Daily Mile uitgevoerd. In 2017 werd werden 53 leerkrachten en 187 kinderen van scholen die zich op de website van The Daily Mile hadden geregistreerd over de implementatie van The Daily Mile bevraagd. Daaruit bleek dat leerkrachten volgens eigen zeggen over voldoende kennis en vaardigheden bezaten om The Daily Mile uit te voeren. De meeste leerkrachten en kinderen waren positief over The Daily Mile. Volgens de leerkrachten was The Daily Mile echter nog niet vaak structureel in het schoolbeleid verankerd. In een tweede onderzoek zijn in 2019 400 schoolleiders van een online panel bevraagd over deelname aan The Daily Mile. Schoolleiders van deelnemende scholen (10% geeft aan deel te nemen) gaven bijna allemaal aan positieve effecten van The Daily Mile waar te nemen. Schoolleiders van scholen die met The Daily Mile zijn gestopt, gaven daarvoor veelal een gebrek aan draagvlak en/of tijd als reden. Op dit moment zijn twee internationale effectstudies gedaan, waaruit blijkt dat The Daily Mile een positief effect op het uithoudingsvermogen van kinderen heeft. In Nederland wordt momenteel ook een onderzoek uitgevoerd naar het effect van The Daily Mile op uithoudingsvermogen. De resultaten hiervan zullen medio 2020 gepubliceerd worden.

Eigenaar en contact
Eigenaar Jongeren Op Gezond Gewicht
Contactpersoon Peter Legters, peter.legters@jogg.nl, 0610895486