Sportbouwer

Naam interventie Sportbouwer
Erkenningsstatus Goed beschreven
Datum erkenning 20-11-2018
De interventie in het kort
Doelgroep

Kinderen met een motorische ontwikkelingsachterstand, met specifieke aandacht voor kinderen met Developmental Coordination Disorder (DCD), een coördinatie- ontwikkelingsstoornis. Kinderen met DCD hebben een achterstand in de ontwikkeling van motorische vaardigheden en moeite met het coördineren van bewegingen, waardoor ze alledaagse taken minder makkelijk uit kunnen voeren dan leeftijdsgenoten.

Doel

Het verbeteren van de motorische vaardigheden (sportvaardigheden), het zelfregulerend vermogen en de motorische competentie van kinderen met een motorische ontwikkelingsachterstand en/of DCD om daarmee hun sportdeelname te stimuleren.

Aanpak in het kort

Per sportvaardigheid zijn er 8 niveaustappen, per stap is een voorbeeldfilmpje beschikbaar ter instructie. Er wordt gewerkt in blokken van vier weken. Tijdens de eerste les van elk blok bepaalt het kind welke sport het wil leren, wordt het beginniveau vastgesteld en stelt het kind doelen. Na elke les evalueert het kind. De zelfsturingscyclus ondersteunt in dit proces.

Uitvoering
Type organisatie

Locatie:

 • Basisschool (regulier (BO)/ speciaal basisonderwijs SBO) en het speciaal onderwijs (SO)
 • Sportlocatie voor MRT (motorisch remedial teaching) groepen
 • Kinderfysiotherapiepraktijk 

Sport- en spelmaterialen voor de verschillende activiteiten. Op de sportkaart is aangegeven welk materiaal nodig is voor de uitvoering van de sportactiviteit.

Uitvoerder:

 • Vakdocent bewegingsonderwijs met ervaring met kinderen met motorische ontwikkelingsachterstanden
 • Begeleider/ trainer MRT
 • Kinderfysiotherapeut
Randvoorwaarden

De volgende randvoorwaarden zijn van belang voor een goede uitvoering van de interventie:

 • Een trainingslocatie waar de activiteiten kunnen worden uitgevoerd;
 • Voldoende materiaal voor de verschillende sporten, ook om mee naar huis te geven;
 • Voldoende competent docent/begeleiding (mogelijkheid tot het volgen van het scholingspakket Sportbouwer);
 • Gebruik van digitale middelen zoals tablet, smartphone;
 • Internetverbinding in de trainingslocatie.
 • Betrokkenheid ouders/ verzorgers;
 • Mogelijkheden om thuis te oefenen;
 • Draagvlak directie/ management (op school) om Sportbouwer uit te voeren;
 • Aansluiten met de activiteiten bij wensen van het kind;
 • Sport- en beweegaanbod in de buurt voor het kind.
Materialen

Sportbouwer bestaat uit een app waarin van alle acht stappen per sportvaardigheid een voorbeeldfilmpje staat. Van elke sport is een sportkaart beschikbaar. Om docenten en kinderen te ondersteunen bij het doorlopen van de zelfsturingcyclus zijn een werkboek en planbord ontwikkeld. Voor docenten zijn een coachhandleiding en flyer beschikbaar.

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed beschreven
Datum erkenning 20-11-2018
Interventie is beoordeeld door Praktijkbeoordelaars Kenniscentrum Sport
Onderzoek

Na afloop van de interventie is met acht docenten en met dertien kinderen een individueel interview gehouden. Hiervoor zijn twee interviewleidraden opgesteld (docentversie en kindversie). Uit de interviews bleek dat het werken in blokken van vier weken overzichtelijk is. Stapsgewijs oefenen en een voorbeeldfilmpje werken goed. Huidige acht stappen zijn niet geheel toereikend wat betreft moeilijkheidsgraad. Aanbevolen wordt om de acht stappen te herzien en uit te breiden naar 12 of meer. Succesfactoren: zelf kiezen welke sport het kind wil leren, succeservaring door de kleine stapjes, kind betrekken in het leerproces, zelf doelen laten stellen. Uitdaging is de lesorganisatie en het toepassen van de zelfsturingscyclus. Uit de interviews met de kinderen bleek dat 98% van de kinderen de lessen leuk tot erg leuk vonden. Meerderheid van de kinderen (87,5%) gaf aan het prettig te vinden om de sportvaardigheden in kleine stapjes te leren en om een voorbeeldfilmpje te hebben.

 

.

Eigenaar en contact
Eigenaar Hanzehogeschool
Contactpersoon Remo Mombarg, r.mombarg@pl.hanze.nl, 0622406269