Gezamenlijk Inschatten van Zorgbehoeften (GIZ-methodiek)

Naam interventie Gezamenlijk Inschatten van Zorgbehoeften (GIZ-methodiek)
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 29-03-2018
De interventie in het kort
Doelgroep

De GIZ-methodiek richt zich op de intermediaire doelgroep professionals in de preventieve en curatieve basis- en eerstelijns jeugd(gezondheids)zorg. De uiteindelijke doelgroep zijn kinderen van 0-23 jaar en hun ouders/verzorgers die van deze zorg gebruik maken.

Doel

Het hoofddoel is een gezamenlijke inschatting en beslissing met jeugdige en/of ouder/verzorger van krachten, zorgbehoeften en ondersteuning, zodat gezinnen passende, tijdige en effectieve ondersteuning ontvangen en versterkt worden in hun autonomie, competentie en verbondenheid.

Aanpak in het kort

Na een introductie, analyseert de professional samen met de cliënt krachten en zorgbehoeften van het kind/gezin, daarna schatten zij samen de benodigde ondersteuning in en beslissen over een eventueel ondersteuningsplan. De professional gebruikt visuele schema’s (CAF /GOM), motiverende- en oplossingsgerichte gespreksvaardigheden, werkt transparant, handelingsgericht, vanuit een empathische vraaggerichte basishouding.

Uitvoering
Type organisatie

Inmiddels zijn al ruim 2000 professionals in de JGZ en gemeentelijke jeugdteams getraind in de GIZ-methodiek. Ook zijn er ervaringen met het werken met de GIZ-methodiek in het onderwijs.

De implementatie is gestart in de jeugdgezondheidszorg 0-18 van GGD Hollands Midden en breidde zich al snel uit naar jeugd en gezinsteams in het sociale domein, in grote delen van Zuid Holland, maar ook in de rest van het land.

Randvoorwaarden

Randvoorwaarden:

  • formele bekrachtiging van bestuur
  • steun van management en staf
  • draagvlak bij de medewerkers
  • basistraining GIZ-methodiek, inclusief handboek, materialen: CAF/ GOM schema’s
  • aangepast registratiesysteem
  • financiële middelen en tijd voor scholing, voor het zich eigen maken van een nieuwe methodiek, begeleiding, deelname aan intervisie, en voor de materialen
  • communicatieplan
  • GIZ-coördinator die de innovatie trekt en verantwoordelijk is voor implementatie van de GIZ-methodiek in de organisatie.
Materialen

Geplastificeerde, doelgroep- en leeftijdsspecifieke, schema’s vormen instrumenten van de methodiek. Door de doelgroep- en leeftijdsspecifieke schema’s en drie uitvoeringsvarianten is de methodiek geschikt voor een brede doelgroep van kinderen, jongeren en ouders, met of zonder zorgbehoeften. Voor de implementatie zijn handboeken, trainingen, een ondersteuningsleertraject en een GIZ Monitor ontwikkeld

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 29-03-2018
Oordeel commissie

De commissie vindt de GIZ-methodiek een bruikbare, toepasbare en zinvolle methodiek, en relevant voor JGZ- en jeugdzorgprofessionals om in hun ‘gereedschapskist’ te hebben. De GIZ-methodiek speelt in op relevante problematiek en een relevante doelgroep: de mismatch tussen zorgbehoefte en daadwerkelijke zorg is een groot probleem. De grote meerwaarde van de GIZ-methodiek is volgens de commissie de mogelijkheden die deze tool biedt om tot een professionele probleeminventarisatie te komen resp. het shared decision making.

Interventie is beoordeeld door Commissie 2: Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering (voor jeugd) (RIVM)
Onderzoek

Procesonderzoek tijdens de ontwikkeling van de methodiek laat zien dat professionals de GIZ-methodiek werkbaar vinden in de jeugdgezondheidszorg (JGZ) en de jeugdhulp. Ouders en jongeren waarderen de GIZ-methodiek, zijn heel tevreden over het verloop, de inhoud en het resultaat van het GIZ-gesprek. Ze vinden de schema’s begrijpelijk, zinvol en hun eigen inbreng groot. Lopende ZonMw onderzoeken zijn gericht op de onderbouwing en de doorontwikkeling van de GIZ-methodiek. TNO onderzocht de implementatie in Haaglanden. Buitenlands onderzoek naar het ‘Framework for Children in Need and their Families’ beschrijft als resultaat: betere taxaties, een meer holistische en kindgerichte kijk en beter geplande interventies.

Eigenaar en contact
Eigenaar GGD Hollands Midden
Contactpersoon NicĂ´lle Verstraeten, giz@ncj.nl, 0653975639
Nynke Steenbergen, giz@ncj.nl, 0628270076