Gezamenlijk Inschatten van Zorgbehoeften (GIZ-methodiek)

Naam interventie Gezamenlijk Inschatten van Zorgbehoeften (GIZ-methodiek)
Eigenaar GGD Hollands Midden
Laatst gepubliceerd 04-06-2018
Algemene informatie
Korte omschrijving

De GIZ-methodiek (Gezamenlijk Inschatten van Zorgbehoeften) is ontwikkeld vanuit de Academische werkplaats Samen voor de Jeugd, Noordelijk Zuid-Holland, als een innovatieve, integrale gezamenlijke inschattingsmethodiek, waarmee de jeugdprofessional samen met ouders en jeugdigen en eventueel andere professionals de krachten, ontwikkel- en zorgbehoeften van een specifiek kind/gezin snel en adequaat in kaart brengt. Op basis van de wensen, zorgbehoeften en positieve eigenschappen van het gezin, maakt de jeugdprofessional samen met hen een resultaatgericht ondersteuningsplan. Met de GIZ-instrumenten kunnen zij dit plan monitoren. De GIZ-methodiek kent een structuur die voldoet aan wetenschappelijke en professionele inzichten én die afgestemd is op behoeften van ouders, jeugdigen en professionals.

Doel

Het hoofddoel is een gezamenlijke inschatting en beslissing met jeugdige en/of ouder/verzorger van krachten, zorgbehoeften en ondersteuning, zodat gezinnen passende, tijdige en effectieve ondersteuning ontvangen en versterkt worden in hun autonomie, competentie en verbondenheid.

Vorm van preventie
 • Universele preventie
 • Selectieve preventie
 • Ge├»ndiceerde preventie
Contactperso(o)n(en)
Naam Natascha Hensen
Organisatie Nederlands Centrum Jeugdgezondheid
E-mailadres nhensen@ncj.nl
Telefoonnummer organisatie 030 760 0405
Naam Marjanne Bontje
Organisatie GGD Hollands Midden
E-mailadres mbontje@ggdhm.nl
Telefoonnummer organisatie 088 308 4229
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum beoordeling 29-03-2018
Oordeel commissie

De commissie vindt de GIZ-methodiek een bruikbare, toepasbare en zinvolle methodiek, en relevant voor JGZ- en jeugdzorgprofessionals om in hun ‘gereedschapskist’ te hebben. De GIZ-methodiek speelt in op relevante problematiek en een relevante doelgroep: de mismatch tussen zorgbehoefte en daadwerkelijke zorg is een groot probleem. De grote meerwaarde van de GIZ-methodiek is volgens de commissie de mogelijkheden die deze tool biedt om tot een professionele probleeminventarisatie te komen resp. het shared decision making.

Aanpak in het kort

Na een introductie, analyseert de professional samen met de cliënt krachten en zorgbehoeften van het kind/gezin, daarna schatten zij samen de benodigde ondersteuning in en beslissen over een eventueel ondersteuningsplan. De professional gebruikt visuele schema’s (CAF /GOM), motiverende- en oplossingsgerichte gespreksvaardigheden, werkt transparant, handelingsgericht, vanuit een empathische vraaggerichte basishouding.

Doelgroep

De GIZ-methodiek richt zich op de intermediaire doelgroep professionals in de preventieve en curatieve basis- en eerstelijns jeugd(gezondheids)zorg. De uiteindelijke doelgroep zijn kinderen van 0-23 jaar en hun ouders/verzorgers die van deze zorg gebruik maken.

Materiaal in het kort

Geplastificeerde, doelgroep- en leeftijdsspecifieke, schema’s vormen instrumenten van de methodiek. Door de doelgroep- en leeftijdsspecifieke schema’s en drie uitvoeringsvarianten is de methodiek geschikt voor een brede doelgroep van kinderen, jongeren en ouders, met of zonder zorgbehoeften. Voor de implementatie zijn handboeken, trainingen, een ondersteuningsleertraject en een GIZ Monitor ontwikkeld

Onderbouwing

Uit onderzoek blijkt dat er sprake is van een mismatch tussen zorgbehoeften en daadwerkelijke zorg wat leidt tot onder- en overbehandeling. Het is dus van groot belang te komen tot een realistische en met cliënt gedeelde inschatting van de zorgbehoeften. De GIZ-methodiek richt zich op verbeteren van de gezamenlijke inschatting door het beïnvloeden van de kennis, vaardigheden en attitude van professionals. Via deze professionals beoogt de GIZ-methodiek de kennis van ouders en jeugdigen ten aanzien van het opgroeien van kinderen en de attitude en vaardigheden ten aanzien van het actief deel nemen aan de inschatting te versterken. De GIZ-methodiek, de bijbehorende trainingen en GIZ-coaching worden ingezet met als hoofddoel de professional de competenties en tools te bieden om deze verbeteringen tot stand te brengen.

Het bio-ecologische model (Bronfenbrenner, 1994), de Ouderschapstheorie (Van der Pas, 2006), positieve psychologie (Seligman, 2000), de Self-Determination theory (Ryan & Deci, 2000) en de Handelingsgerichte diagnostiek (Pameijer, 2011) onderbouwen de uitgangspunten van de GIZ-methodiek. 1) bespreken van zowel kind, opvoedings- als omgevingsbehoeften. 2) gezamenlijk inschatten van zowel sterke kanten als zorgbehoeften 3) versterken van een empathische, vraag-, oplossingsgerichte basisattitude en gespreksvaardigheden 4) transparant en methodisch handelen.

Onderzoek

Procesonderzoek tijdens de ontwikkeling van de methodiek laat zien dat professionals de GIZ-methodiek werkbaar vinden in de jeugdgezondheidszorg (JGZ) en de jeugdhulp. Ouders en jongeren waarderen de GIZ-methodiek, zijn heel tevreden over het verloop, de inhoud en het resultaat van het GIZ-gesprek. Ze vinden de schema’s begrijpelijk, zinvol en hun eigen inbreng groot. Lopende ZonMw onderzoeken zijn gericht op de onderbouwing en de doorontwikkeling van de GIZ-methodiek. TNO onderzocht de implementatie in Haaglanden. Buitenlands onderzoek naar het ‘Framework for Children in Need and their Families’ beschrijft als resultaat: betere taxaties, een meer holistische en kindgerichte kijk en beter geplande interventies.

Document(en)
Thema
Geestelijke / psychische gezondheid
 • Algemene psychische gezondheid
 • Gedragsstoornissen / gedragsproblemen
Leefstijlonderwerpen
 • Gezonde leefstijl
Overig
 • Algemene gezondheid
 • Thema afhankelijk van behoefte doelgroep
Setting
Setting
 • Instelling voor jeugd en gezin
 • Eerstelijnszorg
 • Niet-eerstelijnszorg
Doelgroep
Leeftijd 0 tot 23
Geslacht Beide
Doelgroep
 • Kinderen / jongeren
 • Ouders / opvoeders
 • Welzijnsprofessionals
 • Zorgverleners
Methodiek
Activiteiten en methodieken
 • Huisbezoek
 • Screening / health check
 • Spreekuur / consult
 • Voorlichting op maat
Beleid / ketenontwikkeling / organisatie
 • Integrale aanpak
 • Monitoring
 • Signalering
Community-ontwikkeling
 • Empowerment
Documenten
Documenten en materialen
 • Draaiboek
 • Folder / brochure / flyer
 • Handleiding
 • Implementatieplan
Betrokken organisaties
Financier
Soort financier
 • Eigen instellingsmiddelen
 • ZonMw
Projectbeschrijving op zonmw website http://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/jeugd/programmas/project-detail/academische-werkplaatsen-jeugd/academische-werkplaats-public-health-jeugd-noordelijk-zuid-holland-awp-j-nzh-samen-voor-de-jeugd/
Organisaties
SoortNaam en eventuele rol
OnderzoeksinstellingAcademische werkplaats Noordelijk Zuid-Holland (Rol: Onderzoeker)
GGDGGD Hollands Midden (Rol: Mede-eigenaar)
Overheid / gemeenteNederlands Centrum Jeugdgezondheid (Rol: Regie / co├Ârdinatie)
Evaluatie en ontwikkeling
Evaluatie type
 • Procesevaluatie
Succesfactoren van deze interventie

De GIZ-methodiek is een bruikbare, toepasbare en zinvolle methodiek, en relevant voor JGZ- en jeugdzorgprofessionals om in hun ‘gereedschapskist’ te hebben. De grote meerwaarde van de GIZ-methodiek is de mogelijkheden die deze tool biedt om tot een professionele probleeminventarisatie te komen resp. het shared decision making. De interventie goed uitvoerbaar is.

Aandachtspunten van deze interventie
 • Breed inzetbaarheid binnen diverse disciplines in preventie en jeugdhulp
 • Te gebruiken bij ouders van kinderen van 0 t/m 23 jaar, bij kinderen vanaf 8 jaar en jongeren
 • Verder effectonderzoek gewenst bij jongeren en de jeugdhulpsetting
 • Diverse doorontwikkelingen lopen; de digitale ontwikkeling en uitbreiding naar andere doelgroepen 

 

Toekomstige ontwikkeling

Een beschrijving van de diverse lopende onderzoeken is te vinden op de website van het NCJ: https://www.ncj.nl/giz/onderzoek-giz/ 

Uitvoeringslocatie
Schaal van uitvoering Landelijk