Moti-55

Naam interventie Moti-55
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 08-10-2018
De interventie in het kort
Doelgroep

De beoogde deelnemers aan de preventieve interventie Moti-55 zijn ouderen (55+) waarvan bekend is dat ze op een (beginnend) problematische manier bezig zijn met alcoholgebruiken die een verhoogde kans maken op het ontwikkelen van alcoholmisbruik en/of –afhankelijkheid.
Een groot deel van de 55-plussers is zich niet bewust van de nadelige gevolgen van alcoholgebruik voor hun gezondheid en zij zoeken in beperkte mate hulp voor hun alcoholgebruik.

Doel

Het verminderen en/of hanteerbaar maken van het alcoholgebruik van 55-plussers die participeren in het traject Moti-55.

Aanpak in het kort

De gerekruteerde deelnemers worden in twee tot vier individuele bijeenkomsten gemotiveerd actief bezig te zijn met het verminderen van hun alcoholgebruik.

  • inventariseren probleem en context, verwachtingen
  • inzicht geven in eigen gebruik en informatie over alcohol
  • versterken / motiveren van de cliënt, alternatieven doornemen /oefenen
  • versterken, adviseren, overdragen en follow-up plannen
Uitvoering
Type organisatie

De interventie Moti-55 wordt uitgevoerd door de getrainde preventiewerkers van Instellingen voor Verslavingszorg. Moti-55 kan in zo’n instelling worden uitgevoerd, maar ook op locatie: thuis of in een buurthuis.

Randvoorwaarden

De uitvoerende organisatie van Moti-55 heeft gekwalificeerde (preventie)werkers in dienst die in staat zijn hun netwerken te interesseren voor vitaal leven bij ouderen en de gevolgen van problematisch alcohol gebruik bij ouderen, zodat er voldoende draagvlak is bij het netwerk. Waardoor de werving wordt vereenvoudigd. De (preventie)werkers hebben allen ofwel een opleiding en ervaring in Moti-4 met een aanvullende training Moti-55 gevolgd, of zijn specifiek in Moti-55 opgeleid. Daarbij is er sprake van intercollegiaal overleg / intervisie m.b.t. Moti-55, evenals voldoende tijd, beschikbaarheid van voor geschikte ruimten, die voor ouderen goed toegankelijk zijn en waar gesprekken kunnen plaatsvinden in een niet-bedreigende sfeer met oog voor privacy.
De website www.Moti-55.nl is ontwikkeld en de ondersteunende app zal in de toekomst verruimd worden met een onderdeel Moti-55.
Wanneer wordt gekozen voor het begeleiden van oudere cliënten in een buurthuis andere locatie buiten de instelling voor verslavingszorg zullen goede afspraken over beschikbaarheid, kosten, tijden moeten worden gemaakt.

Materialen

Voor de interventie zijn een draaiboek en alle verdere tools beschikbaar op www.moti-55.nl

 

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 08-10-2018
Oordeel commissie

Uit de probleemanalyse blijkt hoe relevant dit programma is voor deze doelgroep. De opzet en bijbehorende materialen zijn goed. Alle interventieonderdelen zijn gebaseerd zijn op bestaande kennis en ervaringen De commissie kijkt uit naar de verdere implementatie van Moti-55 in de praktijk.
Belangrijke organisaties en vertegenwoordigers van de doelgroep zijn betrokken bij de ontwikkeling en de uitvoering van de interventie. Hij is hierdoor inpasbaar in bestaande zorgsysteem en –netwerken.

Interventie is beoordeeld door Commissie 4: Gezondheidsbevordering en preventie voor volwassenen en ouderen (RIVM)
Onderzoek

Tijdens de ontwikkeling van het Moti-4 programma is een responsieve evaluatie uitgevoerd en een uitgebreide effectiviteitsstudie. Er is een kwantitatief pilotonderzoek, met een voor- en nameting, uitgevoerd in Overijssel en Limburg waarbij 20 respondenten uit de directe doelgroep zijn gevonden. De analyse van de data laat een significante afname zien van het gebruik van alcohol bij de door ons onderzochte respondenten. Het proces om te komen tot Moti-55, het pilotonderzoek is en de haalbaarheid van verdere disseminatie zijn geëvalueerd.

 

Eigenaar en contact
Eigenaar Mondriaan
Contactpersoon Hans Dupont, H.Dupont@Mondriaan.eu, 088-5067204
Verwijzingen
Interventieoverzichten
Themapagina’s