Wat doe jij?... Wensen en grenzen in de liefde

Naam interventie Wat doe jij?... Wensen en grenzen in de liefde
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 29-11-2018
De interventie in het kort
Doelgroep

Deze interventie richt zich op jongeren van 12 t/m 21 jaar in het Praktijkonderwijs (Pro), Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO), de bovenbouw (derde en vierde jaar) van het Vmbo en in het Mbo.

Doel

Het hoofddoel van de lessenserie is dat jongeren verantwoorde keuzes kunnen maken op het gebied van seksualiteit en anticonceptie, zodat een onbedoelde zwangerschap voorkomen wordt.

Aanpak in het kort

Jongeren volgen (afhankelijk van leeftijd en type onderwijs) vier of zes lessen (één les per week) op school over (onbedoelde) zwangerschap, relaties en grenzen van jezelf en van de ander en een integratieles. Zij gaan door middel van verschillende werkvormen actief aan de slag met de verworven informatie en vaardigheden.

Uitvoering
Type organisatie

De interventie kan worden uitgevoerd door een hulpverleningsorganisatie met specialisme op het gebied van seksualiteit en (onbedoelde) zwangerschap en preventie. De lessenseries worden uitgevoerd op scholen (Mbo, Vmbo of Pro). Er wordt daarbij gebruik gemaakt van een klaslokaal voorzien van PC en beamer of smartbord.
Er is een landelijke pool van 27 gastdocenten beschikbaar . Zij werken vanuit een regio, maar zijn ook breder inzetbaar indien nodig.

 

Randvoorwaarden

Voor een goede uitvoering van de interventie is het van belang dat:

  • Er een klaslokaal is met goed werkende apparatuur zoals PC/ beamer of smartboard;
  • Meerdere lessen achter elkaar in één klaslokaal gegeven kunnen worden;
  • Er duidelijke afspraken zijn over tijden, ontvangst, groepen en lokalen;
  • Een betrokken docent/ mentor/ groepsleider aanwezig is die verantwoordelijkheid neemt voor de orde en een veilige sfeer in de klas en zorgt voor een korte introductie van de interventie;
  • De interventie wordt ingebed in een kader zoals: voortplanting, ethiek, liefde, relaties en seksualiteit in de lessen maatschappijleer, zorg en welzijn, biologie, burgerschap;
  • Jongeren op de hoogte zijn van de komst van de gastdocent en de inhoud van de interventie. 
Materialen

De werkwijze is beschreven in een handleiding met tal van werkvormen. Daarnaast zijn er presentaties, filmpjes en spellen beschikbaar. Na de lessenserie zijn er evaluatieformulieren voor de jongeren en docenten om hun ervaringen te delen en de lessenserie op basis van deze input door te ontwikkelen.

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 29-11-2018
Oordeel commissie

De interventie is gebaseerd op twee theorieën: 1) ToRA, gericht op het individu (gedragsintentie gevormd door attitudes en eigen effectiviteit leidend tot gedragsintentie) en 2) een theorie over seksuele interactiecompetentie waar het vooral gaat over de interactie en de vaardigheden om grenzen en wensen aan te geven.

De interventie richt zich op een actueel thema en is heel goed uitvoerbaar met een mooi uitgewerkt lessenpakket, heldere randvoorwaarden en goed getrainde gastdocenten. De commissie is blij met het feit dat de interventie ook uitgevoerd kan worden op VSO en praktijkscholen.

Interventie is beoordeeld door Commissie 2: Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering (voor jeugd) (RIVM)
Onderzoek

Met een procesevaluatie is onderzocht of de lessenserie aansluit bij de behoeften van de doelgroep (jongeren en docenten) en of de lessenserie uitvoerbaar is voor de gastdocenten. Het onderzoek is uitgevoerd in zes klassen met verschillende leeftijdscategorieën en lesniveaus. De jongeren, docenten op de school en gastdocenten hebben door middel van vragenlijsten de verschillende lesonderdelen beoordeeld. Op basis hiervan is een duidelijkere uitleg voor de vaardigheidsoefeningen gemaakt in het handboek, zijn folders voor jongeren en ouders aangepast en is een aparte lessenserie voor Praktijkonderwijs (Pro) en Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) ontwikkeld om in meer lessen dezelfde hoeveelheid stof te behandelen.

Eigenaar en contact
Eigenaar Siriz
Contactpersoon Siriz, info@siriz.nl, 085 130 15 70
Verwijzingen
Interventieoverzichten
Themapagina’s