Een kindje krijgen

Naam interventie Een kindje krijgen
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 30-01-2019
De interventie in het kort
Doelgroep

Een kindje krijgen richt zich op (aanstaande) ouders en hun (ongeboren) kinderen. De doelgroep bestaat in principe uit alle ouders, maar is ontwikkeld vanuit het perspectief dat deze ook door kwetsbare laagopgeleide en laaggeletterde ouders te volgen moet zijn.

Doel

Een kindje krijgen stimuleert een gezonde ontwikkeling van het (ongeboren) kind, door bij ouders prenatale stress en angst weg te nemen en door de parenting self-efficacy, sociale steun en gezondheidsvaardigheden te stimuleren.

Aanpak in het kort

Een kindje krijgen is een digitale voorlichting bestaande uit 5 afleveringen van 45-60 minuten met wisselende thema’s (gezond leven, omgaan met stress, moeder en vader worden, contact met je baby, de bevalling) die in verschillende perioden voor, tijdens en na de zwangerschap relevant zijn om te bekijken.

Uitvoering
Type organisatie

Locatie

Een kindje krijgen kan op elke gewenste locatie door ouders gevolgd worden, zolang het een rustige en voor ouders prettige omgeving is en er een computer/laptop/tablet/smartphone met toegang tot internet en geluid is.

Organisatie

Babywerk is eigenaar van de interventie en ondersteunt professionals en ouders om voor ieder kind een gezonde babytijd bereikbaar te maken. De missie van Babywerk is: “Alle baby’s en ouders maken samen de best mogelijke start. Daarbij staat het contact tussen ouder en kind centraal.” Vanuit deze missie stelt Babywerk zich ten doel diverse producten en projecten voor ouders en professionals te ontwikkelen en ondersteunen gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten. Een kindje krijgen is één van deze producten voor ouders. Het beheer van Een kindje krijgen is per contract uitbesteed aan BabyBiz Pedagogisch Advies, dat de interventie landelijk implementeert.

Een kindje krijgen kan lokaal geïmplementeerd worden door ambassadeurs die in contact staan met de doelgroep. Denk aan sleutelpersonen in een wijk of vrijwilligers bij/medewerkers van organisaties die zich inzetten voor geboortezorg, jeugd(gezondheids)zorg of jeugdpreventie. Voorbeelden van zulke organisaties zijn GGD’en, CJG’s, sociale wijkteams, POPpoli’s (in ziekenhuizen) of organisaties die met specifieke doelgroepen werken, zoals licht verstandelijk beperkte ouders, jonge ouders, kwetsbare ouders.

Randvoorwaarden

Een kindje krijgen is bedoeld als aanvulling op face-to-face contact tussen professionals of vrijwilligers en de doelgroep en dient niet ter vervanging van dit contact. Het is dan ook een randvoorwaarde dat de ambassadeurs de interventie kunnen integreren in hun bestaande contacten met ouders, zodat het niet een los aanbod wordt waar de ambassadeur ouders enkel op wijst.

Indien verloskundigen kwetsbare aanstaande ouders willen bereiken met Een kindje krijgen, wordt aanbevolen dat zij werken volgens de Handreiking Kwetsbare Zwangeren van de KNOV. Wanneer een verloskundige praktijk al volgens deze handreiking werkt, is de interventie eenvoudiger in te passen in de reguliere werkzaamheden. Helaas is nog niet voor elke beroepsgroep een dergelijke handreiking beschikbaar, vandaar dat deze aanbeveling enkel voor verloskundigen geldt.

Daarnaast is het voor het werken met extra kwetsbare ouders (bijv. LVB ouders, ouders met psychische of psychiatrische problematiek) een randvoorwaarde dat de ambassadeur een professional is die ervaring heeft om met kwetsbare ouders om te gaan: zij zijn in staat om kwetsbare ouders te herkennen en weten hoe je hen kunt begeleiden tijdens de zwangerschap.

Tot slot moet de uitvoerende organisatie over voldoende tijd, budget en middelen beschikken om zorg te dragen voor de lokale implementatie. Dat wil zeggen dat de organisatie in staat is om:

  • Intermediaire doelgroepen (ambassadeurs) te werven, motiveren en activeren om de digitale voorlichting te verspreiden onder de doelgroep;
  • De licentie en afleveringen van Een kindje krijgen en de (verplichte) training voor de ambassadeurs te bekostigen;
  • De lokale implementatie te evalueren en waar nodig bij te sturen.

 

Materialen

Voor de uitvoering zijn de 5 afleveringen van Een kindje krijgen beschikbaar. Daarnaast zijn er verschillende materialen beschikbaar voor de werving en registratie (o.a. website en digitale uitgiftetool) en evaluatie (anonieme online waardering door deelnemers en anonieme gegevens over het kijkgedrag van ouders d.m.v. clickstreams).

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 30-01-2019
Oordeel commissie

De commissie vindt het een relevante interventie met potentie.
De interventie is geschikt voor lage ses-doelgroepen. Ook is er aandacht voor gezondheidsvaardigheden en blended care (combinatie online en face-to-face counseling). De interventie maakt gebruik van de bestaande organisatiestructuren.

Interventie is beoordeeld door Commissie 2: Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering (voor jeugd) (RIVM)
Onderzoek

In 2014 is een eerste aflevering Omgaan met stress geëvalueerd met kwetsbare ouders en met deskundigen die met de doelgroep werken. In 2016 is met name het bereik van de doelgroep met afleveringen Omgaan met stress, De bevalling, en Contact met je baby geëvalueerd onder verloskundigen als intermediaire doelgroep. In 2018 is onderzocht of ‘gewone, doorsnee’ ouders wat aan de aflevering Contact met je baby hebben en zo ja: wat. Tot slot is in 2018 een kwalitatief onderzoek uitgevoerd waarmee de tevredenheid van de ambassadeurs, het verloop van het proces en de succes- en faalfactoren van Een kindje krijgen zijn onderzocht. De digitale voorlichting is op basis van de uitkomsten aangepast (zie hoofdstuk 4).

Eigenaar en contact
Eigenaar Stichting Babywerk
Contactpersoon S. Nossent, s.nossent@babywerk.nl, 0634973784
Verwijzingen
Interventieoverzichten