SuperFIT

Naam interventie SuperFIT
Erkenningsstatus Eerste aanwijzingen voor effectiviteit
Datum erkenning 30-09-2021
De interventie in het kort
Doelgroep

Peuters (2-4 jaar) die gebruik maken van kinderopvang. Daarnaast richt SuperFIT zich op de intermediaire doelgroepen: pedagogisch medewerkers (PMs) en ouders.

Doel

1. Het bevorderen van gezonde voeding (groenten en fruit, tussendoortjes en drank) bij peuters bij de opvang en thuis door het creëren van een sociale, fysieke en beleidsomgeving die stimuleert tot gezond eten op de opvang en thuis.

2. Het verminderen van zittend gedrag en het stimuleren van beweging van peuters bij de opvang en thuis door het creëren van een sociale, fysieke en beleidsomgeving die stimuleert tot meer bewegen op de opvang en thuis.

Aanpak in het kort

SuperFIT is een aanpak op maat, afhankelijk van de behoeftes en startsituatie van de peuteropvang. Primaire focus ligt op het veranderen van de omgeving van de peuteropvang. Daarnaast is er aandacht voor de thuissetting. Voorbeelden van interventieonderdelen zijn groente-en fruitlevering, coaching voor PMs en ouder-kind sessies.

Uitvoering
Type organisatie

Ontvangende locatie

SuperFIT is ontwikkeld voor kinderen van 2 tot 4 jaar. SuperFIT kan ingezet worden binnen de kinderopvang, specifiek voor peuteropvang of peutergroepen. De beschikbare materialen zijn ontwikkeld en geschikt voor deze leeftijdsgroep. De aanpak sluit aan bij bestaande VVE-programma’s

Er zijn geen specifieke eisen waaraan een opvanglocatie moet voldoen doordat SuperFIT aangepast kan worden aan elke beginsituatie. SuperFIT is dan ook een add-in programma, dat geïmplementeerd kan worden binnen het bestaande dagprogramma. Het is belangrijk dat er bereidheid is om aan de slag te gaan met een gezonde leefstijl. Voor de lange termijn moet de organisatie het belang inzien van een goede borging van SuperFIT binnen de organisatie (beleid).

Wanneer een locatie bezig gaat met SuperFIT is het van belang om ouders te betrekken en te informeren over de activiteiten die plaatsvinden. Ook moet er nagedacht worden op welke manieren ouders nog meer betrokken kunnen worden bij SuperFIT.

Uitvoerende organisatie

De uitvoerende organisatie heeft expertise op het gebied van leefstijl van kinderen. De uitvoerende organisatie is daarnaast in het bezit van kennis op het gebied van zowel voeding als beweging (minimaal HBO-niveau). Bij voorkeur wordt er een lokale uitvoerder gezocht zoals een leefstijlcoach, combinatiefunctionaris of gezondheidsbevorderaar.

Randvoorwaarden

Voorwaarden deelnemende locaties

Een aantal organisatorische voorwaarden moeten worden voldaan om de SuperFIT aanpak tot een succes te brengen. Zo is het creëren van draagvlak een belangrijke stap vóórdat de interventieonderdelen daadwerkelijk geïmplementeerd worden. Men moet bereid zijn om aan de slag te gaan met de thema’s gezonde voeding en beweging. Dit geldt voor zowel de thuissetting (ouders of andere gezinsleden), als de opvangsetting. De ambitie en/of de realisatie om deze thema’s ook op te nemen in het beleid van de peuteropvang organisatie, maar ook de uitvoerende partij, kan bijdragen aan een goede uitvoering. Zo is ook de betrokkenheid en investering van de PMs van belang, de ervaring leert dat het enthousiasme van de PMs een belangrijke rol speelt bij het kind.

Voorwaarden voor uitvoerende organisatie

De mate van succes is afhankelijk van het enthousiasme, tijd en financiële investering door de uitvoerende partij. Zo zal een uitvoerende organisatie zelf ook moeten investeren in het eventueel bijscholen van medewerkers (denk bijvoorbeeld aan de cursus Gezonde Start).

Materialen

Een Nederlandstalige handleiding en diverse praktische handvaten voor de uitvoering van de behoeftepeiling zijn beschikbaar ter ondersteuning van de uitvoering. Materialen die geïmplementeerd kunnen worden tijdens de interventie zijn onder andere beweeg- en voedingsmaterialen en kaarten met ideeën voor beweeg- en voedingsactiviteiten.

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Eerste aanwijzingen voor effectiviteit
Datum erkenning 30-09-2021
Oordeel commissie

De interventie SuperFIT richt zich zowel op de kinderopvang als op de thuissituatie. In beide settings kunnen veranderingen in de omgeving worden aangebracht om bewegen en gezonde voeding te stimuleren. Deze combinatie van omgeving en educatie is een sterk punt van de interventie. Er is een uitgebreide handleiding, mooie materialen, leuke beweeg/voeding kaarten en praktische tips voor bijvoorbeeld beweegspellen.

De commissie wil hierbij de aantekening maken dat de erkenning op het niveau Eerste aanwijzingen voor effectiviteit geldt voor de uitkomstmaten zoete dranken en (in de kinderopvang setting) beweeggedrag.

Interventie is beoordeeld door Commissie 2: Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering (voor jeugd) (RIVM)
Onderzoek

De procesevaluatie is uitgevoerd d.m.v. interviews met en vragenlijsten voor ouders, PMs, kinderopvangmanagement en uitvoerders voor, tijdens en na de implementatie van SuperFIT, aangevuld met observaties van interventiebijeenkomsten en opvanglocaties. SuperFIT werd in het algemeen positief beoordeeld. Verbeterpunten betroffen o.a. communicatie met PMs over de gezinscomponent en praktische tips over ouderbijeenkomsten. In de quasi-experimentele effectevaluatie onder 191 kinderen werden er op meerdere uitkomsten verbeteringen gezien in de interventiegroepen t.o.v. de controlegroep. Dit waren vaak kleine, niet-significante effecten, met uitzondering van korte termijn effecten op beweging in de groep die ook de gezinscomponent volgde.

Eigenaar en contact
Eigenaar Stichting Ecsplore
Contactpersoon Fabian Brinkman, fabian.brinkman@ecsplore.nl, 088 - 3650600
Sanne Gerards, sanne.gerards@maastrichtuniversity.nl, 043-3882439
Verwijzingen
Interventieoverzichten
Themapagina’s