SamenStarten

Naam interventie SamenStarten
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 29-11-2018
De interventie in het kort
Doelgroep

SamenStarten is bedoeld voor alle ouders met kinderen van 0 tot 4 jaar. SamenStarten richt zich daarnaast op de professionals binnen de Jeugdgezondheidszorg (JGZ-professionals) als intermediaire doelgroep.

Doel

Het doel van SamenStarten is het bevorderen van de psychosociale ontwikkeling van kinderen, door onder andere het inventariseren van de risico- en beschermende factoren, het volgen van de opvoedingssituatie, het bekrachtigen van de ouderlijke competenties en de toeleiding naar zorg op maat.

Aanpak in het kort

Vanaf de geboorte is aandacht voor de ontwikkeling van kinderen binnen de brede context. Door het vanuit empowerment bespreken van de vijf domeinen en vervolgens naar behoefte van de ouders zorg op maat te bieden. De JGZ-professional en de ouders maken samen het plan van aanpak. Voor het bieden van zorg op maat wordt samengewerkt met samenwerkingspartners.

Uitvoering
Type organisatie

SamenStarten wordt uitgevoerd door de professionals van JGZ-organisaties. JGZ-organisaties dragen bij aan het gezond en veilig opgroeien van kinderen in Nederland. SamenStarten sluit aan bij de kerntaken van de JGZ door vorm te geven aan:

 • het systematisch volgen van de psychosociale ontwikkeling
 • vroeg signalering van eventuele problemen
 • de samenwerking met de ketenpartners.

De uitvoering gebeurt bij de Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar, de extra ondersteuning kan bij gezinnen thuis plaatsvinden. Het is belangrijk dat een besloten ruimte aanwezig is om vertrouwelijke informatie te delen.

SamenStarten wordt op dit moment door ongeveer een derde van de JGZ-organisaties toegepast. SamenStarten is sinds 2014 in beheer bij het NCJ voor het faciliteren en organiseren van deskundigheid bevorderende bijeenkomsten. De opleidingen binnen SamenStarten worden door het NCJ georganiseerd in samenwerking met:

 1. de ontwikkelaar N.Tan, voor het deel DMOP
 2. AIT, voor het deel individuele VIB, ook wel VIB-SamenStarten genoemd.
Randvoorwaarden

Organisatorische randvoorwaarden

 • In de praktijk dient ruimte zijn voor het uitvoeren van het dubbel contactmoment tijdens het 8 weken consult.
 • De organisatie dient te kunnen voldoen aan de behoeften van extra contactmomenten.
 • Aanstellen van een SamenStarten-coördinator; als aanspreekpunt voor het NCJ en intern voor de professionals. De coördinator is verantwoordelijk voor de implementatie en borging van SamenStarten binnen de organisatie.
 • De JGZ-professionals dienen de gehele training succesvol afgerond te hebben.
 • De JGZ-organisatie heeft voldoende apparatuur zoals videocamera’s beschikbaar voor de VIB.
 • De JGZ-organisatie dient toe te werken naar het eenduidig registreren van SamenStarten binnen het DD-JGZ. Het NCJ biedt hiervoor een registratieprotocol.
 • De JGZ-organisatie sluit een overeenkomst met het NCJ af en betaald een bijdrage voor het landelijk beheer, variërend van € 3000,- tot € 6000,- per jaar, afhankelijk van de grootte van de organisatie.

Contextuele randvoorwaarden

Vanaf het begin is de samenwerking met verschillende samenwerkingspartners binnen het jeugddomein en de gemeente een belangrijke voorwaarde. De samenwerkingspartners dienen open te staan voor de samenwerking met de JGZ-sector, met de JGZ als coördinator. Vanuit een houding en cultuur die ruimte laat om een beroep te doen op ieders expertise en inzet. Daarnaast is het van belang dat binnen de JGZ-organisatie tegelijkertijd geen andere grote verandertrajecten lopen.

Materialen

Het DMOP is als stapsgewijs volgsysteem kenmerkend voor SamenStarten. Door het bespreken van de vijf domeinen (competentie van de ouders, rol van de partner, sociaal netwerk, gebeurtenissen en omstandigheden en het welbevinden van het kind) brengt de professional gezamenlijk met de ouder(s) de gehele opvoedingssituatie in kaart gebracht en wordt deze systematisch gevolgd.

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 29-11-2018
Oordeel commissie

De interventie heeft een goed werkende signaleringsfunctie op psychosociale gezondheidsproblematiek.

Interventie is beoordeeld door Commissie 2: Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering (voor jeugd) (RIVM)
Onderzoek

Ouders ervaren (door SamenStarten) een betere aansluiting van zorg bij hun wensen op verschillende zorgaspecten (de attitude van de professional, een empowerment gerichte benadering en het monitoren van de brede opvoedingscontext). Het DMOP draagt bij aan het eerder signaleren van risico’s op sociaal-emotionele problematiek (Tarone-Ware test P-waarde= .008) en gezinnen waar extra ondersteuning nodig is.

Eigenaar en contact
Eigenaar Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ)
Contactpersoon NicĂ´lle Verstraeten, samenstarten@ncj.nl, 030 - 760 04 05
Nynke Steenbergen, samenstarten@ncj.nl, 030 - 760 04 05