Veiligwijs

Naam interventie Veiligwijs
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 26-11-2020
De interventie in het kort
Doelgroep

Kinderen van groep 1 tot en met 8 van het primair onderwijs (openbaar en identiteitsgebonden).

Doel

Het bevorderen van een gezonde relationele en seksuele vorming van kinderen tussen de 4 en 12 jaar. Kinderen weten wat onder relaties en seksualiteit wordt verstaan en gaan respectvol met zichzelf en elkaar om. Daarnaast zijn kinderen weerbaar, zij kunnen hulp vragen, hun eigen wensen en grenzen bewaken en veilige keuzes maken.

Aanpak in het kort

Met een doorlopende leerlijn krijgen basisschoolleerlingen passend bij hun leeftijd en niveau, informatie en verschillende werkvormen over identiteit, veilige relatievorming en seksualiteit aangereikt.

Een docentenhandleiding helpt leerkrachten, door reflectie, bewustwording en informatieoverdracht, vanuit eigen waarden en expertise lessen te geven en aan te sluiten op het niveau van de klas.

Uitvoering
Type organisatie

De lesmethode van de interventie Veiligwijs kan uitgevoerd worden in alle klassen/groepen van het primair onderwijs (openbaar en identiteitsgebonden). De lessen kunnen verzorgd worden in de klaslokalen. Een enkele keer wordt er als mogelijkheid gegeven de les (of oefeningen uit die les) in de gymles, het gymlokaal of op het schoolplein te verzorgen.

De lesmethode heeft een doorlopende leerlijn, de lesopbouw is afgestemd op het ontwikkelingsniveau van kinderen. In de methode is er rekening gehouden met persoonlijke en culturele verschillen.

De docentenhandleiding van de interventie Veiligwijs en intervisie-opdrachten zijn voor leerkrachten van alle klassen/groepen van het primair onderwijs.

Randvoorwaarden

Organisatorisch

  • Draagvlak op directieniveau - Tijd is vaak een knelpunt voor leerkrachten. Daarom is het belangrijk dat de keuze hiermee te starten vanuit bestuurs/ directieniveau wordt onderschreven en ondersteund en dat deze lessen worden ingepland.
  • Draagvlak ouders – Het is belangrijk dat de ouders op de hoogte zijn van dat de school aandacht besteed aan seksuele vorming dmv een lespakket. De school dient ouders hier goed over te informeren en bij te betrekken.

Contextueel

  • Er zijn geen vereiste voorwaarden met betrekking tot de sociale, politieke of culturele setting waarin de interventie moet worden uitgevoerd. Wel is in 2012 seksualiteit toegevoegd aan de kerndoelen van het onderwijs, waardoor seksuele voorlichting verplicht is geworden. Dit draagt bij aan de implementatie van het lespakket op scholen.
Materialen
  • Lesmap met leskaternen met 8-10 lessen per dubbel leerjaar (groep 1/2, 3/4, 5/6 en 7/8).
  • Prentenboeken.
  • Docentenhandleiding.
  • Toegang digitale portal met aanvullend materiaal, video’s en voorbeeldbrief voor de ouders.
  • Informatieve flyer voor ouders.
  • Optioneel (maar zeer aanbevolen): ouderavond verzorgd door CfS, informatieboekje seksuele opvoeding.

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 26-11-2020
Oordeel commissie

Deelcommissie Jeugd vindt dat Veiligwijs een doordachte opbouw heeft en over een goed implementatiemodel beschikt. De interventie is ontwikkeld in samenwerking met leerkrachten en ouders en heeft mooie materialen voor de uitvoering. De procesevaluatie is vooralsnog beperkt. De eigenaar werkt aan een uitbreiding hiervan.

Interventie is beoordeeld door Commissie 2: Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering (voor jeugd) (RIVM)
Onderzoek

In mei 2018 is er een procesevaluatie uitgevoerd aan de hand van een online vragenlijst. De leerkrachten (N=12) van diverse groepen en met een verschillend aantal jaar leservaring zijn overwegend positief. De hoeveelheid lessen wordt door de meerderheid (n=10) als voldoende/precies goed beoordeeld, net als de duur van de lessen. Bijna alle leerkrachten (n=11) vonden de beschrijving van de lessen voldoende of precies goed. Veel leerkrachten gaven aan meer zelfvertrouwen te hebben gekregen door het werken met de bijbehorende docentenhandleiding. Zij vinden opdrachten goed beschreven en het materiaal in de digitale portal biedt voldoende ondersteuning. Tijd wordt genoemd als een belemmerende factor, net als handelingsverlegenheid. Deze punten van feedback worden gebruikt voor de doorontwikkeling van Veiligwijs.

Eigenaar en contact
Eigenaar Care for Sexuality Foundation
Contactpersoon Arjet Borger, a.borger@careforsexuality.org, 0628583333
Edine Bergsma, e.bergsma@careforsexuality.org, 0628583333
Verwijzingen
Interventieoverzichten
Themapagina’s