Spel aan huis

Naam interventie Spel aan huis
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 26-01-2018
De interventie in het kort
Doelgroep

Spel aan Huis richt zich op kinderen van 1,5 t/m 7 jaar met een beperkte spelervaring die extra stimulans en ondersteuning bij hun (spel)ontwikkeling goed kunnen gebruiken. Meer specifiek gaat het om kinderen uit gezinnen waarin weinig aandacht is voor spel en het stimuleren van de kinderlijke ontwikkeling.

Doel

Het hoofddoel van Spel aan Huis is om een positieve ontwikkeling van kinderen te bevorderen door:

 • Het stimuleren van de spelontwikkeling van kinderen en het verrijken van de spelomgeving.
 • Het bieden van opvoedingsondersteuning aan ouders gericht op het versterken van de eigen kracht en betrokkenheid van ouders bij de ontwikkeling van kinderen.
 • Het versterken van het sociale netwerk en bevorderen van maatschappelijke integratie van gezinnen.
Aanpak in het kort

Spel aan Huis omvat een traject van 20 wekelijkse huisbezoeken waarbij een getrainde SaH-begeleidster het aangemelde kind en gezin bezoekt voor een speelsessie van gemiddeld twee uur gebaseerd op een specifiek voor dit kind/gezin gemaakt speelplan. Bij de invulling van deze sessie is tenminste een uur vrij spel gepland.

Uitvoering
Type organisatie

Een speelsessie vindt altijd plaats bij het gezin thuis. In overleg met ouders wordt bepaald wat in huis de meest geschikte plek is voor een bepaalde activiteit. Daarnaast kan ook samen met ouders een buitenspel activiteit worden ondernomen. Als met vluchtelingenkinderen wordt gewerkt kan de locatie ook een asielzoekerscentrum zijn of andere passende ruimte in de buurt.
Spel aan Huis wordt doorgaans aangeboden vanuit een lokale welzijnsorganisatie met taken op het gebied van voor- en vroegschoolse educatie. Belangrijk is ook de samenwerking met een lokale speel-o-theek voor het aanleveren van spelmateriaal.

 

Randvoorwaarden

 

 • De interventie kan thuis worden uitgevoerd.
 • Een goede samenwerkingsrelatie met ouders.
 • Inbedding van Spel aan Huis in een lokale organisatie en beleid om structurele financiering en uitvoering te waarborgen.
 • Een lokale coördinator met geoormerkte uren voor Spel aan Huis (gemiddeld één uur per gezin per week).
 • Monitoring op resultaten wat betreft bereik en kwaliteit van uitvoering.
 • Een basistraining en aansluitend begeleiding voor stagiaires.
 • Een goede bekendheid en stevige positie in het lokale netwerk van voorzieningen.
 • Goodwill bij sleutelfiguren uit diverse etnische gemeenschappen is eveneens een belangrijke voorwaarde om de doelgroep van Spel aan Huis te kunnen bereiken.
 • Ondersteuning op implementatie vanuit het landelijk coördinatiepunt aan nieuw startende programma’s.
Materialen

Er is een handleiding beschikbaar voor de coördinatoren en begeleidsters die Spel aan Huis uitvoeren. Daarnaast zijn er ondersteunende materialen zoals een folder voor ouders, een intakeformulier, observatieschema’s, een format voor het voorbereiden van en speelsessie en opstellen van een speelplan en een tas met spelmateriaal. Er is een basistraining Spel aan Huis voor de uitvoerders van de interventie.

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 26-01-2018
Interventie is beoordeeld door Commissie 1: Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie (NJi)
Eigenaar en contact
Eigenaar Stichting Preventief op Maat
Contactpersoon N. de Bruyn, info@preventiefopmaat.nl, 06 434 55 391