YETS

Naam interventie YETS
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 16-11-2017
De interventie in het kort
Doelgroep

Op dit moment zijn er nog geen effectonderzoeken uitgevoerd naar YETS. Echter, wel blijkt uit internationaal wetenschappelijk onderzoek naar soortgelijke interventies dat sportinterventies effectief zijn. Uit een recente meta-analyse (Spruit, Assink, Van der Put, Van Vugt, & Stams, 2016) blijkt dat er over het algemeen positieve effecten zijn sportinterventies op externaliserend gedrag (gedragsproblemen, agressie en delinquentie), internaliserende problemen (angst en depressie), zelfvertrouwen en schoolprestaties.

Doel

Het hoofddoel van YETS is het voorkomen van maatschappelijke uitval onder risicojongeren door deelnemers gedurende minimaal 2 schooljaren intensief te ondersteunen in hun sociaal-emotionele, gedragsmatige ontwikkeling en het functioneren op school. Onder maatschappelijke uitval wordt schooluitval, jeugdwerkeloosheid en crimineel/overlast gevend gedrag verstaan (Nicis Institute, 2009).

Aanpak in het kort

YETS gebruikt sport als middel om maatschappelijke uitval te voorkomen bij kwetsbare jongeren. Pedagogisch sterke coaches ondersteunen de jongeren in hun ontwikkeling en begeleiden hen naar een positievere rol in hun gemeenschap. Gedurende minimaal twee schooljaren beoogt YETS de deelnemers intensief te ondersteunen.

Uitvoering
Type organisatie

De interventie wordt uitgevoerd door YETS Foundation op de locatie van de partnerorganisatie. Dit kan zijn een school, instellingen voor jeugdhulp en justitiële jeugdinrichtingen. Een vereiste is dat de partnerorganisatie de pedagogische visie van YETS onderschrijft en de uitvoering van de interventie kan faciliteren. Dit bekent dat er een sportruimte beschikbaar is die voldoet aan veiligheidsnormen en er een ruimte is voor de activiteiten van de onderwijs- en sociale integratiepijler. Tot slot moet er binnen de partnerorganisatie voldoende draagkracht zijn voor een intensieve samenwerking met de uitvoerders van de YETS methodiek. Naschoolse interventies behalen meer rendement wanneer de partnerorganisatie middelen ter beschikking stelt als ruimte om af te spreken en inzicht in portfolio’s en/of schoolresultaten om zo de kans dat jongeren hetgeen dat ze bij YETS hebben geleerd ook toepassen in andere contexten (Rhodes & DuBois, 2006). Jaarlijks overleggen beide partijen over de invulling van de activiteiten en welke leerdoelen worden nagestreefd. Op deze wijze worden beide programma’s op elkaar afgestemd om zo efficiënt en effectief mogelijk te werk te gaan.

Op dit moment wordt de interventie uitgevoerd bij het LIFE College in Schiedam, het Geuzencollege in Vlaardingen en het Save Our Lives weeshuis in Ghana.

Randvoorwaarden

Er is een drietal randvoorwaarden geformuleerd:

 1. Samenwerking
  a. De uitvoering kan alleen succesvol geschieden in samenwerking  met een lokale partnerorganisatie zoals een school. Zij stellen de faciliteiten ter beschikking en verzorgen na de sporttraining een gezonde maaltijd voor de deelnemers. Daarnaast wordt de lokale gemeenschap bij het programma betrokken.
  b. Ouders/verzorgers geven toestemming voor deelname en inzage in schoolprestaties

 2. Pedagogische kwaliteit en kwaliteitsbewaking
  a. Positieve coaching in een kind georiënteerde omgeving
  b. Didactische basis: plezier, uitdaging, variatie, structuur en een reflecterende, veilige en stimulerende omgeving.
  c. Kleine groepen (Maximaal 20 jongeren per team) en duidelijke doelstellingen
  d. Pedagogisch sterke coaches
  e. Regelmatige teambesprekingen
  f. Peer-acceptatie en positieve peer-interactie.
 3. Locatie van uitvoering: Het werven van de doelgroep geschiedt op locatie bij de partnerorganisatie. Hier wordt uiteindelijk ook het team gevormd en het programma uitgevoerd. Voor sommige activiteiten kan worden uitgeweken naar andere locaties, zoals het bezoeken van een verzorgingstehuis of het werkveld.
Materialen

Voor het uitvoeren van de interventie wordt gebruik gemaakt van de faciliteiten van de partnerorganisatie; in dit geval een school gelokaliseerd in de aandachtswijk. Daarnaast is er materiaal nodig voor het uitvoeren van de sporttraining zoals ballen, kleding en schoenen.

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 16-11-2017
Eigenaar en contact
Eigenaar YETS Foundation
Contactpersoon Peter Ottens, peter@yetsfoundation.nl, 06 5042 7766
Verwijzingen
Interventieoverzichten
Themapagina’s