Communicatie en interactie is meer dan samen praten en spelen

Naam interventie Communicatie en interactie is meer dan samen praten en spelen
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 08-06-2017
De interventie in het kort
Doelgroep

‘Communicatie en interactie is meer dan samen praten en spelen’ is bedoeld voor baby’s, peuters en schoolkinderen van 0-12 jaar die gebruik maken van kindercentra. Pedagogisch medewerkers die werken met kinderen van 0-12 jaar vormen de intermediaire doelgroep.

Doel

Doel van de methode is het versterken van het welbevinden (emotionele veiligheid) en de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen van 0 tot 12 jaar in kindercentra door de interactievaardigheden van pedagogisch medewerkers te vergroten.

Aanpak in het kort

Tijdens verzorgingsmomenten, activiteiten, spelondersteuning, dagelijkse routines maken pedagogisch medewerkers zelf video-opnames van 5-10 minuten in hun praktijk op de groep. Medewerkers reflecteren (samen met collega’s, per groep) op hun interactie met kinderen met behulp van de zgn. ‘communicatiecirkel’ (video interactie techniek) en worden daarbij gecoacht door de pedagogisch begeleider (frequentie ca 1x per 2-6 weken 40-60 minuten). De analyse van de interactie wordt expliciet gekoppeld aan de pedagogische visie en doelen van de organisatie en daarnaast aan de thema’s (individueel) contact, sociale attentie (onderlinge interactie tussen kinderen ondersteunen), spelontwikkeling en spelondersteuning en (BSO) identiteitsontwikkeling, vriendschappen, plaats in de groep.

Uitvoering
Type organisatie

De interventie wordt uitgevoerd in kindercentrum organisaties.
Trainingen worden in principe in company gegeven evenals advisering, voortvloeiend uit het concept waarbij integrale implementatie een pijler is van de methode.

Randvoorwaarden

De methode kan effectief worden ingevoerd en geïmplementeerd als er binnen de organisatie sprake is van een samenhangend beleid en een duidelijke pedagogische visie (management, organisatiebeleid, hrm cyclus).
Er moet binnen de organisatie tijd beschikbaar zijn om de trainingsprogramma’s uit te voeren (management, communicatiestructuur).

Binnen de organisatie moet een werkend systeem bestaan van werkbegeleidingsbesprekingen, hier is tijd en gelegenheid voor geregeld binnen de organisatie (management, communicatiestructuur).

Aan de volgende materiële voorwaarden moet worden voldaan ten behoeve van de video interactiebegeleiding en de training daarvoor: een camera, beelddragers (bijv. sd kaartjes), een beeldscherm en een rustige ruimte waarin de opnames kunnen worden getoond en besproken (financiën, management, fysieke omgeving).

Materialen

Het materiaal bestaat uit readers voor de pedagogisch medewerkers en coaches en een beschrijving van de methode voor pedagogisch coaches. Er wordt tijdens het trainingstraject en bij de uitvoering gewerkt met video opnames uit de praktijk. Daarnaast zijn de bijbehorende trainingen beschikbaar middels draaiboeken en trainerssets.

Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 08-06-2017
Interventie is beoordeeld door Commissie 3: Ontwikkelingsstimulering, onderwijs-gerelateerd aanbod en jeugdwelzijn (NJi)
Eigenaar en contact
Eigenaar Lucie de Jong Training en Advies
Contactpersoon Lucie de Jong Training en Advies, info@luciedejong.nl, 06-20577154
Verwijzingen
Themapagina’s