Girls Talk+

Naam interventie Girls Talk+
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 24-11-2016
De interventie in het kort
Doelgroep

De interventie is bedoeld voor meiden met een lichte verstandelijke beperking tussen de 14 en 21 jaar. Het programma is bedoeld voor meiden met enige relationele en/of seksuele ervaring of interesse. Het programma is geschikt voor meiden met verschillende achtergronden (religieus, cultureel, leeftijd, etniciteit).

Doel

Girls' Talk+ heeft als doel de seksuele weerbaarheid van meiden met een lichte verstandelijke beperking te vergroten om seksuele grensoverschrijding (online en in real life), ongeplande zwangerschap en soa’s te voorkomen. De subdoelen van het programma richten zich op het verbeteren van kennis, zelfvertrouwen, eigeneffectiviteit en attitude, en het vergroten van het sociale netwerk.

Aanpak in het kort

In acht bijeenkomsten van 90 minuten leren meiden in kleine groepjes (+/- 8 personen) zich seksueel weerbaar te gedragen. De groep wordt bij voorkeur begeleid door twee vrouwelijke trainers. Elke bijeenkomst heeft een centraal thema en bestaat uit verschillende opdrachten, die aansluiten bij de manier van leren van de doelgroep. Persuasief leren, werken met geclusterde en concrete informatie, begeleid oefenen, werken met scenario’s en voorbeelden, en psycho-educatie, zijn hiervan voorbeelden.

Uitvoering
Type organisatie

Girls’ Talk+ kan worden uitgevoerd door professionals van instellingen in zorg en onderwijs die mensen met een lichte verstandelijke beperking ondersteunen, bijvoorbeeld professionals werkzaam in de jeugdzorg, bij MEE-instellingen en in het praktijkonderwijs. Om Girls’ Talk+ te kunnen uitvoeren is een training verplicht.

Randvoorwaarden

Idealiter is Girls’ Talk+ ingebed in een heldere visie en een helder beleid op het gebied van seksualiteit van de organisatie waar de meiden begeleid worden (onderwijs of zorg). Voor preventieve interventies in het onderwijs geldt bijvoorbeeld dat ze effectiever zijn, wanneer ze zijn ingebed in het opvoedingsklimaat van de school (Smith, 2011). Ook de commissie Samson merkt in haar aanbevelingen voor de jeugdzorg op dat het aandacht besteden aan het onderwerp seksualiteit ingebed moet zijn in visie en beleid op dit terrein (Commissie Samson, 2012).

Voor het uitvoeren van Girls’ Talk+ is een aantal randvoorwaarden en condities opgesteld. Wat betreft de ruimte en faciliteiten is het belangrijk dat:

 • Een ruimte kan worden afgesloten – zodat de groepsactiviteit ongestoord en zonder inkijk van buiten plaats kan vinden.
 • Een trainingsruimte ruim is, bij voorkeur met een zitgedeelte (om een tafel) en een speelvlak waar verschillende opdrachten, zoals lichamelijke oefeningen en rollenspellen, uitgevoerd kunnen worden.
 • Een laptop en een beamer beschikbaar zijn, en er toegang tot internet is.

Wat betreft het begeleiden van meiden in een groep is er een aantal contextuele randvoorwaarden die belangrijk zijn. In de training van de begeleiders is er aandacht voor de vaardigheden om de volgende voorwaarden te kunnen scheppen:

 • Veiligheid en vertrouwen. In de eerste bijeenkomst worden groepsregels afgesproken.
 • Rust en persoonlijke aandacht.
 • Aansluiting bij vragen en belevingswereld van de meiden. Hiervoor is een ‘vragenenvelop’ beschikbaar waarin meiden hun vragen anoniem kunnen stellen. In de volgende bijeenkomst(en) worden deze behandeld.
 • Respect, oog voor diversiteit.

Een open houding en trainerskwaliteiten zijn van belang bij het uitvoeren van Girls’ Talk+.

Het volgen van de training is een belangrijke randvoorwaarde voor professionals. In deze training leren zij de basis van hoe zij groepscounseling aan moeten pakken. Hierbij zijn de volgende kenmerken essentieel:

 • Gelijkwaardigheid.
 • Positieve insteek: coachend, ondersteunend en nieuwsgierig. Niet normatief of bestraffend.
 • Stimuleren van het gesprek zodat deelnemers eigen ervaringen en vragen inbrengen en met elkaar naar oplossingen/handelingsperspectieven zoeken.
 • Begeleiden van het oefenen met weerbaar gedrag door middel van een rollenspel.
Materialen

De trainers ontvangen in de training de handleiding met daarin de onderbouwing en achtergrond van het programma en een beschrijving van alle bijeenkomsten, inclusief een bijeenkomst met ouders. Bij alle bijeenkomsten horen werkbladen voor de meiden. De handleiding bevat tevens een usb-stick met daarop alle benodigde materialen.

Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 24-11-2016
Oordeel commissie

Over de opzet van Girls’ Talk+ is goed nagedacht. De uitvoering past goed bij het behalen van de gestelde doelen. Girls’ Talk+ is een relevante interventie voor een steeds groter wordende doelgroep. De onderbouwing is goed, en de beschrijving van de interventie is helder.

Interventie is beoordeeld door Commissie 8: Gehandicaptenzorg (Vilans)
Eigenaar en contact
Eigenaar Rutgers
Contactpersoon Marianne Jonker, m.jonker@rutgers.nl, (030) 231 34 31
Verwijzingen
Interventieoverzichten
Themapagina’s