Beweeg Wijs, spelen en bewegen voor het jonge kind

Naam interventie Beweeg Wijs, spelen en bewegen voor het jonge kind
Erkenningsstatus Goed beschreven
Datum erkenning 25-11-2020
De interventie in het kort
Doel

Het doel van de Beweeg Wijs methodiek voor het jonge kind is dat kinderen van 1,5 – 4 jaar na twee jaar Beweeg Wijs meer en gevarieerder spelen en bewegen tijdens de speelmomenten op het speelplein. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de motorische en sociaal-emotionele ontwikkeling van jonge kinderen.

Uitvoering
Type organisatie

De interventie wordt uitgevoerd bij kinderopvangorganisaties (kinderdagverblijf, peuterspeelzaal etc.).

De activiteiten vinden zoveel mogelijk buiten op het speelplein plaats, waar overigens geen speciale eisen voor gelden.

De

activiteiten worden 2 jaar lang door een speelbegeleider van Beweeg Wijs uitgevoerd in samenwerking met

de pedagogisch medewerkers.

 

Indien mogelijk wordt de methodiek doorgetrokken naar het basisonderwijs. In de kleutergroepen is er een

overgang van de peutermethodiek naar de kleutermethodiek. Indien er sprake is van een IKC, kan deze

overgang optimaal worden ingezet, zowel inhoudelijk (methodemappen sluiten op elkaar aan) als

omgevingsgericht (het schoolplein is ingericht voor zowel peuters als kleuters).

Indien mogelijk en gewenst wordt de methodiek ook doorgetrokken naar de sportvereniging. Dit kan bijvoorbeeld bij verenigingen die bestaand aanbod voor de doelgroep 1,5 – 4 jaar hebben zoals een peutergym en peuterzwemmen.

De kinderopvangorganisatie kan een doorverwijzende functie vervullen door ouders te informeren over het aanbod en de kennismakingslessen. Indien een sportvereniging de methodiek Beweeg Wijs daadwerkelijk wil inzetten, volgt er een apart traject waarbij trainers geschoold worden. Deze scholing valt echter buiten deze methodiek.

Randvoorwaarden

Organisatorische randvoorwaarden:

Het implementatietraject heeft de grootste kans van slagen als zowel het management als de pedagogisch

medewerkers het belang van de interventie inzien. Er moet voldoende

draagkracht zijn vanuit het gehele team om de methodiek te implementeren. Er moeten financiën

aanwezig zijn om het traject, ook ná de implementatie te kunnen voortzetten en een aantal medewerkers

moet ruimte en tijd krijgen om plaats te nemen in het beweegteam en de bijbehorende taken uit te kunnen voeren.

 

Contextuele randvoorwaarden:

De implementatie heeft de grootste kans van slagen als de interventie breed gedragen wordt en er een

samenwerking is met betrokken partners. Bijvoorbeeld een basisschool (IKC), de

gemeente, GGD, kinderfysiotherapeut, consultatiebureau, lokale/regionale sportorganisatie en

sportverenigingen. Indien al deze partners het belang van de interventie inzien en hieraan bij willen

dragen, is de kans op succes het grootst.

Steeds vaker wordt de interventie Beweeg wijs ( 4 – 12 jaar) toegepast in een Integraal Kindcentrum

en volgt er de vraag aan de de kinderopvangorganisatie om ook deel te nemen aan het voorschoolse

programma. op weg naar een doorgaande lijn van 0 – 12

Ouderbetrokkenheid is een belangrijk item om het beweegaanbod

dat bij de kinderopvang geleerd wordt, ook naar de thuissituatie te vertalen .

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed beschreven
Datum erkenning 25-11-2020
Interventie is beoordeeld door Praktijkbeoordelaars Kenniscentrum Sport
Eigenaar en contact
Eigenaar Beweeg Wijs
Contactpersoon Ron ten Broeke, info@beweegwijs.nl, 06-13079384
Suzanne Spexgoor, suzanne@beweegwijs.nl, 06 5370 7369