LEFF

Naam interventie LEFF
Erkenningsstatus Eerste aanwijzingen voor effectiviteit
Datum erkenning 30-11-2017
De interventie in het kort
Doelgroep

LEFF is voor kinderen van 7 tot en met 12 jaar met overgewicht of obesitas. Eén van de ouders neemt ook deel aan de bijeenkomsten

Doel

In de 10-weekse gecombineerde leefstijlinterventie is het hoofddoel een gezonder voedings- en beweegpatroon bij de kinderen. Met als uiteindelijk doel, verbetering van de generieke en gewichtsgerelateerde kwaliteit van leven en afname van geslacht- en leeftijdsspecifieke SDS-BMI.

Aanpak in het kort

De interventie wordt landelijk gecoördineerd en uitgevoerd binnen gemeentes door een lokale coördinator en een getraind team (coach, beweegcoach en assistent). LEFF heeft een landelijk format (vaste structuur, bijeenkomsten en kerninhoud), maar is lokaal flexibel (uitvoerders, locatie, tijden, culturele gebruiken en follow-up). In totaal worden 20 bijeenkomsten in 10 weken gehouden, welke bestaan uit groepsbijeenkomsten, groepsgesprekken en beweegactiviteiten.

Uitvoering
Type organisatie

Organisatie

De interventie wordt op landelijk niveau gecoördineerd. De lokale coördinatie vindt plaats door een persoon werkzaam binnen de gemeente of vanuit bijvoorbeeld welzijnsorganisaties, sportorganisaties en GGD-en. Voor de werving en toeleiding naar LEFF wordt er contact gelegd met verschillende organisaties die hierbij een rol kunnen spelen, zoals eerstelijnszorginstellingen, scholen of de jeugdgezondheidszorg.

Locatie

De gemeente bepaalt in welke wijk LEFF ingezet gaat worden. Dit zijn altijd wijken waarbinnen de gemeente een gezond gewicht van de bewoners wil bevorderen. De uitvoering van de interventie zelf vindt plaats op een locatie in de wijk die goed bereikbaar en prettig is voor de deelnemers, zoals wijkcentra of (brede) basisscholen.

Randvoorwaarden

De randvoorwaarden zijn:

  • Bij voorkeur heeft de gemeente een integrale aanpak, zoals de aanpak van Jongeren Op Gezond Gewicht (zie blz. 19 voor toelichting op integrale aanpak).Met partners in de gemeente/wijk is vastgesteld dat er behoefte is aan een laagdrempelige groepsinterventie in de wijk, nadat er een inventarisatie van lokaal aanbod heeft plaatsgevonden.
  • Er is een financiële basis om de LEFF-groepen te financieren.
  • Een specifieke wijk is gekozen om LEFF te implementeren. Hierbij zijn de belangrijkste professionals (die nodig zijn voor verwijzing/werving) betrokken.
  • Een samenwerkingsovereenkomst is getekend tussen de betrokken partijen met duidelijke afspraken, wederzijdse verwachtingen en verantwoordelijkheden.
  • De gemeente heeft een uitvoeringsorganisatie (of een groep personeelsleden zoals buurtsportcoaches of combinatiefunctionarissen) op het oog, die zich willen committeren aan een landelijke aanpak met vaste onderdelen en lokale flexibiliteit en een programma uitgevoerd door niet-zorgverleners.
  • De coördinator heeft voldoende tijd om de voorbereidingen voor LEFF te organiseren en is bekend met de wijk en mogelijke verwijzers uit de wijk.
Materialen

Voor de lokale coördinatoren zijn wervingsmaterialen en ondersteunde materialen zoals een handleiding met implementatiestappen voor de opzet van het programma beschikbaar. Voor de uitvoerders zijn onder meer handleidingen en posters aanwezig. De deelnemers ontvangen handboeken ter ondersteuning van de bijeenkomsten en praktische materialen zoals een rugzak, bidon en placemat.

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Eerste aanwijzingen voor effectiviteit
Datum erkenning 30-11-2017
Oordeel commissie

De interventie bevat een goed schematisch overzicht van de aan te pakken factoren, doelen en methoden en is goed ingebed in de keten met een heldere toeleiding vanuit de jeugdgezondheidszorg. De effecten in de verschillende studies wijzen dezelfde richting uit wat betreft afname in BMI en toename in de maten van Kwaliteit van Leven.

 

Interventie is beoordeeld door Commissie 2: Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering (voor jeugd) (RIVM)
Onderzoek

In 2014 heeft een pilot plaatsgevonden op 10 locaties in 8 steden in Nederland. Hierna heeft een uitgebreide procesevaluatie plaatsgevonden waarbij verschillende onderzoeksmethoden zijn toegepast, namelijk: semigestructureerde interviews met de coördinatoren, vragenlijsten voor het uitvoerend team en de deelnemers, lichaamsmetingen en focusgroepen met de deelnemers. Over het algemeen hadden de uitvoerders en deelnemers positieve ervaringen met het programma en de uitvoering ervan. Verschillende aanbevelingen om LEFF te optimaliseren zijn na de pilot periode doorgevoerd. Wat betreft de veranderingen na LEFF werd na 10 weken bij de kinderen een significant lagere SDS-BMI en hogere kwaliteit van leven geobserveerd.

Eigenaar en contact
Eigenaar Stichting Gezonde Jeugd
Contactpersoon Erwin Wiering, info@start-leff.nl, : +31 6 20806051
Verwijzingen
Interventieoverzichten
Themapagina’s