Stapjefitter

Naam interventie Stapjefitter
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 25-03-2021
De interventie in het kort
Doelgroep

Stapjefitter wordt ingezet voor uitkeringsgerechtigden die onderaan de participatieladder staan (treden 1 of 2) en die belemmeringen ondervinden in een gezonde leefstijl, door onvoldoende te sporten en bewegen en ongezond te eten.

Er wordt geen onderscheid gemaakt in cultuur, leeftijd of geslacht. De ervaring leert dat er meer vrouwen (en vooral die met een migranten achtergrond) meedoen.

 

Doel

Na afloop van het 18 weken durende programma zijn de deelnemers van Stapjefitter minimaal 1 trede gestegen op de participatieladder.

De subdoelen zijn het verbeteren van de competenties voor vrijwilligerswerk (zoals het aanbrengen van een dagstructuur, het stellen van doelen, leren samenwerken en het vergroten van hun sociale netwerk), het verbeteren van de leefstijl - met name voldoende sporten en bewegen, gezonder gaan eten en een toename van de fysieke fitheid.

 

Aanpak in het kort

Deelnemers worden door hun re-integratie consulent geselecteerd. Ze ondergaan een initiële fitheidstest en vullen een gezondheidsvragenlijst in. Samen met de consulent en een leefstijlcoach stellen ze doelen op voor het programma. De competenties m.b.t. vrijwilligerswerk wordt besproken in dit gesprek. Vervolgens worden wekelijks 2 interactieve groepsbijeenkomsten georganiseerd m.b.t. 1) participatie, 2) gezonde voeding en 3) actieve sportactiviteiten. Na afloop van de 18 weken ondergaan de deelnemers een eindmeting. Op basis van de resultaten van de testcyclus wordt een individueel vervolgplan opgesteld.

 

Uitvoering
Type organisatie

Waar kan de interventie uitgevoerd worden en welk(e) soort(en) organisatie(s) kan/kunnen de interventie uitvoeren?

Stapjefitter betreft een integrale aanpak waarbij diverse partijen betrokken zijn.

De eerste bijeenkomst m.b.t gezond bewegen en voeding wordt gegeven door resp. de leefstijl coach resp. fysiotherapeut en een diëtist of een voedingskundige, de locatie kan divers zijn, bijvoorbeeld bij een welzijnsorganisatie of een sportvereniging. De sportactiviteit (dagdeel 2) wordt gegeven door een fysiotherapeut of een leefstijlcoach en vindt plaats bij een sportvereniging. De theoretische sessie wordt gegeven in een ruimte waar tenminste 11 deelnemers en de docent terecht kunnen. Er kan koffie/thee worden geserveerd. Men kiest een goed bereikbare locatie, denk daarbij ook aan het openbaar vervoer en het moet een neutrale ruimte zijn, d.w.z. liefst niet bij de gemeente of de sociale werkvoorziening. De sport sessie kan men het beste bij een buitensport accommodatie aanbieden.

Er ontstaat een integrale aanpak waarbij zowel sport, welzijn, sociale zaken en WMO betrokken zijn. Er zijn vier partijen betrokken bij de uitvoeringen:

 • re-integratie bedrijf of een sociale werkvoorziening: deze organisatie kan het gehele traject van re-integratie op zich nemen, als intermediair tussen sport en welzijn. Deelnemers worden door hun vervolgens ook richting werk begeleid;

 • fysiotherapiepraktijk die de leefstijlcoach levert die het hele traject mede coördineert;

 • welzijnsorganisatie: deze organisatie is verantwoordelijk voor vrijwilligerswerk en participeren;

 • sportorganisatie: hierbij ligt de nadruk op de sport-/beweegdeelname en het aanbieden van vrijwilligerswerk binnen de club.

Randvoorwaarden
 • Er moet draagvlak zijn voor het programma binnen het gemeente bestuur. Stapjefitter wordt als een belangrijke interventie erkend en indien mogelijk opgenomen in het beleidsplan van de gemeente en/of wordt de verantwoordelijkheid bij een ambtenaar of (externe) projectleider neergelegd.

 • Er moet een projectteam worden opgezet, waarbij alle betrokken partners zitting hebben. Beschikbaarheid van een re-integratie consulent (voor de werving van deelnemers), fysiotherapeut, diëtist/voedingskundige en welzijnsconsulent.

Materialen
 • Docenten Handleiding

 • Power point presentaties

 • Lesbladen

 • Uitnodigingsbrief (in concept)

 • Persberichten (in concept)

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 25-03-2021
Interventie is beoordeeld door Praktijkbeoordelaars Kenniscentrum Sport
Onderzoek

Er zijn tot nu toe 78 re-integratie cliënten gestart met Stapjefitter. Daarvan hebben uiteindelijk 65 het hele programma afgerond. Dit betekent dat er een uitval van 21% was, wat een goed resultaat is voor deze doelgroep. De gemiddelde opkomst bedroeg 80%, hetgeen ook hoog is. De belangrijkste redenen voor uitval betrof ziekte en gezondheidsklachten (N=7), alsnog andere keuze van ondersteuningstraject (N=4).

Er was sprake van een toename van het participeren van de deelnemers in de samenleving, vooral via meer

vrijwilligerswerk (75%) en/of sportdeelname (48%). De subjectieve gezondheid van de deelnemers is ook

verbeterd. Gemiddeld stegen de deelnemers 1,9 treden (van 1,7 naar 3,6) op de participatieladder. Op basis

van de fasen van gedragsverandering (vanuit het Stages of Change model) is men actiever geworden (van 1,7

naar 3,8) en is men gezonder gaan eten (van 1,5 naar 3,5). De deelnemers gaven zichzelf na de cursus een

hoger cijfer voor hun eigen gezondheid (van 5,9 naar 6,9), voor bewegen (van 6,0 naar 7,2) en voor hun

voedingspatroon (van 6,3 naar 7,5) dan voor de cursus. De meeste baat hebben de deelnemers die bij

aanvang van het traject relatief laag scoren op de participatieladder en/of laag scoren op de fitheid.

De objectieve gezondheid van de deelnemers was na de cursus bij de meeste deelnemers verbeterd . Uit de testresultaten bleek dat de deelnemers na afloop een toename van de fitheid hadden vergeleken met voor Stapjefitter. Ook de subjectieve gezondheid van de deelnemers was na het programma verbeterd.

 

Eigenaar en contact
Eigenaar Welzijn Woerden
Contactpersoon Maarten Stiggelbout, maarten@beweegteamwoerden.nl, 0634443230