50plussport

Naam interventie 50plussport
Erkenningsstatus Goed beschreven
Datum erkenning 01-11-2016
De interventie in het kort
Doelgroep

De einddoelgroep van ‘50plussport’ bestaat uit huidige en potentiele sporters in de leeftijd van 50 jaar en ouder. Dit betekent dat 50plussport zich zowel richt op:

 • Actieve 50plussers die we willen behouden voor de sport.
 • Inactieve 50plussers die we willen laten kennismaken en werven voor de sport.
Doel

Actieve en inactieve 50plussers verhogen hun structurele (minimaal 40 keer per jaar) sportdeelname.  
Bijvangst: Structurele sportdeelname draagt bij aan het vitaal houden en langer zelfstandig functioneren van de doelgroep. Tevens leidt structurele sportdeelname tot meer leden / een community bij de sportclub wat bijdraagt aan sociale binding.

Aanpak in het kort

Uit ervaringen van het beschikbare 50plus (sport)aanbod van sportbonden blijkt dat een vergelijkbare structuur en randvoorwaarden wenselijk zijn om lokaal tot de match tussen vraag en aanbod te komen, oftewel om 50plussers structureel te laten sporten. De interventie 50plussport beschrijft stapsgewijs hoe een sportclub 50plus sport- of beweegaanbod kan aanbieden.

Uitvoering
Type organisatie

Uitvoerders

De interventie wordt uitgevoerd door een sportclub, omdat het sportaanbod hier structureel aangeboden kan worden en de benodigde expertise (bestuur/commissie en technisch kader) aanwezig is.

De initiatiefnemer kan de sportclub zelf zijn (bestuurder, trainer, vrijwilliger of sporter), maar ook een (district)medewerker sportbond, beleidsmedewerker gemeente, sportservicepunt of buurtsportcoach.

De belangrijkste uitvoerders zijn:

 • Projectleider, commissie of werkgroep 50plussport: is verantwoordelijk voor de opstart, uitvoering en borging van de interventie bij de sportclub.
 • De trainer/ sportleraar van de club: geeft de lessen/ training/ begeleiding aan de ouderen.
 • Medische begeleider (optioneel): begeleiden kennismakingslessen, b.v. binnen een zorginstelling of fysiopraktijk en zorgen voor een continue doorverwijzing van potentiële nieuwe deelnemers naar de sportclub met 50plus sportaanbod.

Daarnaast kan worden samengewerkt (voor advies, kennis, doorverwijzing doelgroep, etc.) met partijen als: NOC*NSF, sportbonden, sportservicepunt, andere sportverenigingen, huisartsen, fysiotherapeuten, zorg- en welzijnsinstellingen, bedrijfsleven, Sport & Zaken, fitnessscholen, Fit!Vak en de gemeente.

Locaties

 • Optionele kennismakingsles(sen): de kennismaking wordt, indien mogelijk, aangeboden op de locatie waar de doelgroep zich bevindt (de ‘vertrouwde’ locatie van de samenwerkingspartner). Denk aan de werkvloer, in de wijk, bij de fysiotherapeut of binnen de zorg- welzijnsinstelling.
 • Optionele introductiebijeenkomst en -gesprek: vindt plaats bij de sportclub die het structurele aanbod gaat verzorgen.
 • Structureel 50plus sporten: deze lessen vinden plaats op een locatie van de sportclub, met voldoende beweegruimte en materialen.
Randvoorwaarden

 

Sportorganisatie:

Draakvlak binnen sportorganisatie/bestuur om deze doelgroep aan zich te binden en/of om (nieuw) aanbod voor deze doelgroep op te zetten;

 • Tevens moet er bij de sportclub een projectleider, commissie of werkgroep actief zijn, die de verantwoordelijkheid (trekkersfunctie) draagt voor het 50plus sportaanbod.
 • Beschikbaarheid van (opgeleid) kader binnen (het netwerk) van de organisatie.
 • Een goede financiële basis van de organisatie om het sportaanbod ook in de toekomst te kunnen waarborgen.
 • Beschikbaarheid van accommodatie/ ruimte en benodigde materialen voor het sportaanbod.

 Samenwerking:

 • Voor de bekendheid van het aanbod en werving van de deelnemers is samenwerking met professional(s) zoals zorgverleners, welzijn- of buurtorganisaties wenselijk. Deze partijen moeten minimaal een bijdrage leveren als doorverwijsfunctie.

Bedrijfsleven of fitnessscholen:

 • Indien het (introductie)aanbod (gedeeltelijk) binnen het bedrijfsleven of fitnessschool wordt aangeboden, geldt samenwerking met bedrijfsport of fitness 2.0.
Materialen

De materialen zijn afhankelijk van het (sport)aanbod wat door de organisaties wordt gekozen. Denk aan les- en sportmateriaalpakketten voor trainers, promotiemateriaal en tools voor clubbestuurders etc.

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed beschreven
Datum erkenning 01-11-2016
Interventie is beoordeeld door Praktijkbeoordelaars Kenniscentrum Sport
Onderzoek

Om inzicht te krijgen in de resultaten van de uitvoering van ‘50plussport’ zijn de procesevaluaties van reeds ‘goed beschreven’ interventies gericht op de doelgroep gebundeld en succes- en verbeterpunten meegenomen in deze generieke beschrijving.

Eigenaar en contact
Eigenaar NOC*NSF
Contactpersoon Peet Mercus, peet.mercus@nocnsf.nl, 06-14584054
Joep van Lankveld, joep.vanlankveld@nocnsf.nl, 026-4834400
Verwijzingen
Interventieoverzichten