Balanz4Kidz

Naam interventie Balanz4Kidz
Erkenningsstatus Goed beschreven
Datum erkenning 26-11-2020
De interventie in het kort
Doelgroep

Kinderen van 7-12 jaar en jongeren van 13-17 jaar met overgewicht/obesitas. De intermediaire doelgroep bestaat uit ouders/verzorgers van deelnemers en de uitvoerders van de interventie. 

Doel

Jeugd met overgewicht en/of obesitas leert een gezonde leefstijl te creëren door het plezier in bewegen en plezier van goede eetgewoontes te ervaren en hen meer zelfvertrouwen te geven. Er wordt een koppeling gemaakt tussen Balanz4Kidz en lokale sportverenigingen zodat kinderen zelfstandig doorgaan met bewegen. Het doel hiervan is recidief beperken.

Aanpak in het kort

Balanz4Kidz is een programma van 24 weken:

 • 2x gezamenlijke ouder-kind bijeenkomsten
 • 20x fysiofitness
 • 6x fysiotherapie
 • 12x sport & spel (waarvan minimaal twee keer met ouderdeelname)
 • 9x voeding (waarvan twee ouder-kind bijeenkomsten en twee ouderbijeenkomsten)
 • 7x psychologie/orthopedagogie (waarvan één ouder-kind bijeenkomst)
 • Conditie/kracht test en hertest
 • 6 evaluatiebijeenkomsten projectteam

Een deelnemersgroep bestaat uit minimaal 8 deelnemers en maximaal 12 deelnemers.

Uitvoering
Type organisatie

De fysiofitness lessen worden uitgevoerd door een kinderfysiotherapeut en vinden plaats in de oefenruimte van een fysiotherapiepraktijk.

De voedingslessen worden uitgevoerd door een diëtist en de psychologielessen door een psycholoog/ orthopedagoog/coach. De groepslessen voeding en psychologie vinden plaats in een ‘vergaderruimte’/klaslokaal. De diëtist en coach hebben eveneens individuele gesprekken voor een advies op maat. Deze gesprekken vinden plaats bij de diëtistenpraktijk of aan huis.

De sport- en spellessen worden gegeven door een bewegingsdeskundige (bij voorkeur een gymdocent) en vinden plaats in een lokale gymzaal. Op het moment dat ouders de sport- en spellessen bezoeken is de buurtsportcoach aanwezig om te vertellen over het lokale sportaanbod en de mogelijkheid om deel te nemen aan proeftrainingen. Indien gewenst gaat hij/zij mee naar een eerste training.

Ten aanzien van de eisen aan de locatie van uitvoering geldt het volgende:

 • Voor de individuele gesprekken is een besloten ruimte voor 4 personen met voldoende privacy afdoende
 • Voor de groepssessies is een grotere ruimte nodig, voor gemiddeld 8-12 kinderen.
 • Voor de sportlessen is idealiter een gymzaal nodig met de afmetingen van 22 x 14 meter.

Randvoorwaarden
 • De uitvoerende professional voldoet aan de eerder genoemde kwaliteitseisen
 • De continuïteit van het programma wordt gewaarborgd door zorg te dragen voor gekwalificeerde vervanging
 • De projectleider vervult een verbindende rol tussen zorg en sociaal domein
 • Er is een goede verbinding met het lokale sportaanbod, door de betrokkenheid van de buurtsportcoach tijdens het traject en door het inschakelen van de buurtsportcoach bij individuele beweegvragen van deelnemers
 • Om het project te implementeren en daadwerkelijk deelnemers te bereiken is goed contact met de jeugdartsen van de GGD, IB’er op basisscholen, huisartsen en medisch specialisten van groot belang. Investeren in deze contacten in noodzakelijk. Daarnaast zijn korte lijnen binnen het projectteam belangrijk. Overleg is dan snel mogelijk.
 • Voor een goede uitvoering is het van belang dat er draagvlak is bij alle leden van de projectteam. Zij moeten vooraf een duidelijke taakverdeling en duidelijke afspraken maken, zodat op organisatorisch vlak alles goed verloopt. De projectleider (fysiotherapeut) bewaakt het budget.
 • Om de lessen door te kunnen laten gaan, is het noodzakelijk dat er een gymzaal, oefenruimte (bij fysiotherapeut) en vergaderruimte/klaslokaal beschikbaar zijn gedurende de looptijd van de interventie.
 • Wanneer kinderen zonder kennisgeving afwezig zijn bij een les neemt de desbetreffende professional direct na afloop van de les contact op met de ouders/verzorgers.

Draagvlak

De organisatie (opzet werkgroep, creëren draagvlak)

Projectleden en bijbehorende organisaties worden tijdig geïnformeerd over de inhoud van het programma. Daarna wordt een brainstormsessie georganiseerd om gezamenlijke doelen en duidelijke kaders voor samenwerking vast te stellen. Bij voldoende draagvlak binnen alle organisaties kan worden gestart met voorbereidende fase. De projectleider neemt het initiatief in het samenstellen van het projectteam dat het traject verder zal opstarten en uitvoeren.

Ouders/kinderen

Er wordt tijdens een kennismakingsgesprek draagvlak gecreëerd door uitleg over het programma en het opstellen van persoonlijke doelen. Er wordt een behandelovereenkomst gesloten.

Materialen

Om Balanz4Kidz te promoten zijn posters en flyers nodig. Voor evaluatie van het programma zijn testprotocollen, normwaarden, scoreformulieren en vragenlijsten beschikbaar. Voor elk programmaonderdeel is een handleiding beschikbaar. Voor uitvoering van het programma zijn diverse ruimtes nodig: oefenruimte bij fysiotherapiepraktijk, vergaderruimte/klaslokaal en gymzaal.

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed beschreven
Datum erkenning 26-11-2020
Oordeel commissie

Onafhankelijke praktijkbeoordelaars die werkzaam zijn bij een thema-instituut, GGD, GGZ of thuiszorg geven deze interventie opnieuw het oordeel Goed Beschreven. Dat houdt in dat ‘Balanz4Kidz' ook bij her-erkenning nog voldoet aan de criteria voor een goede beschrijving, handleiding en procesevaluatie.

Door de samenwerking van verschillende professionals (multidisciplinaire aanpak) richt de interventie zich op verschillende leefstijlfactoren die bijdragen aan overgewicht (voeding, bewegen, welbevinden). Daarbij is er ook aandacht voor de betrokkenheid van ouders.

Interventie is beoordeeld door Praktijkbeoordelaars CGL
Eigenaar en contact
Eigenaar FysioCompany Stationstraat
Contactpersoon Riëtte van Beerendonk, balanz4kidz@gmail.com, 0416375753
Debby Beeloo, balanz4kidz@gmail.com, 0630036503
Verwijzingen
Interventieoverzichten
Themapagina’s