Health4U

Naam interventie Health4U
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 11-05-2016
De interventie in het kort
Doelgroep

Health4U is ontwikkeld voor mensen met (ernstige) psychiatrische aandoeningen die problemen hebben op het gebied van leefstijl.

Doel

Het doel van Health4U is een gezonde(re) leefstijl verkrijgen door het verbeteren van beweeg- en eetgewoonten:

  • Metabole parameters te verbeteren (buikomvang, triglyceriden, LDL, HDL, bloeddruk, bloedsuiker).
  • Gewichtstoename dan wel gewichtsafname te voorkomen.
  • Gezonder te eten.
  • Gezonder te bewegen.
  • Gezonder te denken en te doen bij negatieve gevoelens en emoties.
Aanpak in het kort

Health4U is een vaardigheidstraining voor het ontwikkelen van een gezonde(re) leefstijl. Tijdens de introductiefase stellen de deelnemers samen met de Health4U Coaches vast welke aandachtsgebieden de deelnemer op het vlak van zijn leefstijl wil verbeteren. Tijdens de trainingsfase onderzoeken de deelnemers welke gezonde(re) eet- en leefgewoonten het beste passen bij hun eigen (leef)stijl. Er wordt een begin gemaakt met gedragsverandering door, stap-voor-stap en op maat, gezondere alternatieven uit te proberen en vervolgens deze goede voornemens in te passen in het dagelijks leven.

De Health4U basistraining (Introductie, Training en Evaluatie) bestaat uit 18 wekelijkse bijeenkomsten, verdeeld over ongeveer 5 maanden. De bijeenkomsten duren 1 à 1½ uur. De follow-up periode wordt aangepast aan de wensen van de deelnemers.

Uitvoering
Type organisatie

Health4U wordt doorgaans door een GGZ instelling aangeboden. De bijeenkomsten vinden plaats op een locatie waar de deelnemers later het aangeleerde gedrag kunnen uitvoeren, dus dicht bij hun woon/werk/vrijetijd omgeving. De verwachting is dat als mensen kunnen oefenen met nieuw gedrag in hun eigen omgeving, de kans groter is dat het vol te houden is. Een Health4U training is uitermate geschikt voor mensen die de mogelijkheid hebben om te oefenen met goede voornemens op het gebied van Gezond Eten, Gezond Bewegen en Gezond Denken en Doen, zoals boodschappen doen, koken en verantwoord bewegen. Het ligt voor de hand om Health4U aan te bieden aan ambulante patiënten, maar ook binnen beschermende woonvormen en in klinieken heeft Health4U zijn successen laten zien. Het gaat er om of deelnemers zich in meer of in mindere mate bewust kunnen zijn van het feit dat ze zelf iets kunnen veranderen aan hun ongezonde leefstijl, daar steun bij kunnen gebruiken en zin hebben om daarmee aan de slag te gaan. Uit de pilotstudie (Appelo, 2005) blijkt dat het effect van Health4U groter is wanneer het zo vroeg mogelijk in de ziektegeschiedenis wordt aangeboden. Het is daarom aan te bevelen om met Health4U te beginnen zodra iemand succesvolle psycho-educatie heeft gehad. Dat wil zeggen; iemand erkent in meer-of-in-mindere mate dat hij of zij een psychische kwetsbaarheid heeft, in sommige gevallen daarvoor medicatie moet gebruiken en er verstandig aan doet goed op zijn of haar leefstijl te letten.

Randvoorwaarden

Health4U wordt in de meeste plaatsen aangeboden door de GGZ. Health4U als leefstijlinterventie kan gezien worden als een verpleegkundige interventie. De 18 bijeenkomsten van de basistraining en het eventuele Health4U vervolg wordt bij voorkeur door twee ervaren groepsverpleegkundigen of Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen gegeven of een combinatie van een ervaren groepsverpleegkundige (SPV) samen met een andere discipline zoals: PMT, AB, MW, Psycholoog, psychiater, diëtist of ervaringsdeskundigen. Omdat Health4U leefstijlgewoontes verandert en daarmee gezondheidsrisico’s probeert te reduceren bij mensen met psychiatrische problemen heeft het de voorkeur om Health4U op te nemen in het behandelaanbod van een zorgprogramma (bv. het zorgprogramma psychotische stoornissen of EPA).

We zien goede resultaten als Health4U een integraal onderdeel van de behandeling uitmaakt. Het heeft de voorkeur om 'eigen teamleden’ te trainen zodat het ‘Health4U-denken’ binnen het team wordt uitgedragen, hetgeen het effect van de training kan vergroten. Het is dus van belang dat er binnen de organisatie bewustzijn is van het feit dat een leefstijlinterventie onderdeel uit moet maken van de behandeling en dat daarvoor middelen en personeel begroot worden.

Doelen worden opgenomen in een z.g. leefstijlplan in het behandelplan. De organisatie dient personeel beschikbaar te stellen dat de tijd en deskundigheid heeft om patiënten te ondersteunen bij het aanleren van een gezondere leefstijl. Tevens zijn middelen voor materialen en ruimte van belang voor een goede implementatie.

Materialen

Health4U Coaches hebben de Training tot Health4U Coach gevolgd en beschikken over een map met de Health4U-handleiding. Op www.health4U.nu staat additionele informatie waartoe de getrainde Health4U Coach (middels een wachtwoord) toegang heeft, waaronder: Tips & Trics, wervingsmateriaal en ondersteunende formulieren. Deze zijn ontwikkeld door ervaringsdeskundigen en ervaren Health4U Coaches. Alle deelnemers aan Health4U ontvangen de speciaal voor Health4U ontworpen: deelnemersmap, recepten en ondersteunende materialen zoals koelkastmagneten en na afloop van de training een deelnemerscertificaat.

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 11-05-2016
Oordeel commissie

Health4U is goed uitvoerbaar en helder onderbouwd. Effectonderzoek is gewenst. De erkenning geldt voor de uitvoering als groepsinterventie; niet voor de individuele variant.

Interventie is beoordeeld door Commissie 9: Langdurige geestelijke gezondheidszorg (Ti)
Onderzoek

Uit een pilot study blijkt dat deelnemers drie maanden na de training een significante daling hebben in gewicht en BMI. De psychische klachten zijn afgenomen, de algemene competentieverwachting is toegenomen en er zijn meer actieve contacten met lotgenoten. Effectonderzoek is wenselijk

Eigenaar en contact
Eigenaar Health4U
Contactpersoon Marcel Kik, info@health4u.nu, 06 50295939