Coach je kind

Naam interventie Coach je kind
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 11-12-2015
De interventie in het kort
Doelgroep

Coach je kind richt zich op laagopgeleide ouders van Turkse en Ma-rokkaanse afkomst die één of meerdere kinderen hebben in de leef-tijd van 0-23 jaar en die opvoedonmacht en/of -onzekerheid ervaren.

Doel

Het hoofddoel is een positieve sociaal-emotionele ontwikkeling en verminderd probleemgedrag bij kinderen, door versterking van op-voedvaardigheden en zelfvertrouwen bij ouders.

Aanpak in het kort

Coach je kind is een vorm van opvoedondersteuning aan huis, die per gezin 24 coachingsmomenten omvat en afhankelijk van de gekozen intensiteit een half tot een heel jaar duurt. Na een aanloopfase van signalering en aanmelding bestaat het coachingstraject bij elk gezin uit de volgende fasen:
1. Verkenning
2. Coaching A: bewustwording en empowerment
3. Coaching B: opvoedvaardigheden
4. Afsluiting en evaluatie
5. Nazorg en monitoring


Uitvoering
Type organisatie

-

Materialen

Er is een tweedelige methodiekhandleiding. Deel 1, 'Coach je kind, methodiekbeschrijving' is bedoeld voor uitvoerenden en behandelt stap voor stap de uitvoering van Coach je kind (Aarts, W. Marinis-sen, H. Mahdi-el Yakoubi, E., Salama, E., & Stevens, G. (2013).
Deel 2, 'Coach je kind, theoretische onderbouwing' behandelt de theoretische achtergronden van de problematiek en beargumenteert theoretisch de effectiviteit van de methodiek (Distelbrink M., Pels, T., Tan, S., & Aarts, W. (2013).

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 11-12-2015
Interventie is beoordeeld door Commissie 1: Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie (NJi)
Onderzoek

Er is een procesevaluatie (Versteegen en van der Vegt, 2009) gedaan van de eerste pilotfase (2007-2008). De ondervraagde ouders en de coaches rapporteerden verbeteringen in het gezinsfunctioneren en de opvoeding. Onderzoekers spreken op basis hiervan en dankzij de geringe uitval van ouders over een 'good practice'. Aanbevolen werd het betrekken van vaders te behouden in de verdere uitvoering van de methodiek, en de samenwerking en afstemming met en tussen gezin en school te versterken.

Daarna is een tevredenheid- en effectmeting (van Rijn, 2011) uitge-voerd over de coaching van gezinnen in 2010. In dit onderzoek rap-porteren ouders een vermindering van opvoedonmacht en -onzekerheid. Ruim 80% van de ouders meldt verbetering van door hen zelf gekozen opvoedvaardigheden, twee derde kent en begrijpt de Nederlandse opvoedverwachtingen beter en bijna twee derde heeft meer zelfvertrouwen als opvoeder.

Eigenaar en contact
Eigenaar Stichting interculturele Participatie en Integratie
Contactpersoon Wilma Aarts, info@s-ipi.nl, 020-6382808
Esma Salama, info@s-ipi.nl, 020-6382808