KERNgezond Fris & Fruitig

Naam interventie KERNgezond Fris & Fruitig
Erkenningsstatus Goed beschreven
Datum erkenning 23-12-2021
De interventie in het kort
Doelgroep

De primaire doelgroep van KERNgezond F&F is de bovenbouw van de basisschool (kinderen in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar). In overleg met de scholen wordt de precieze doelgroep bepaald (dit kan per school variëren). Onder de intermediaire doelgroep vallen leerkrachten en ouders/opvoeders. Tevens is er draagvlak nodig van lokale ondernemers, sportverenigingen en topsporters in de uitvoering om de interventie tot een succes te maken.

Doel

Het hoofddoel van het project KERNgezond F&F is om kinderen van de bovenbouw gedurende het schooljaar kennis te laten maken, bewust te maken en te motiveren om vervolgens bij te dragen aan een gezondere leefstijl. Dit wordt bereikt door kinderen van de bovenbouw van basisscholen gedurende het schooljaar belevenissen te laten ervaren op het gebied van gezond bewegen, gezonde voeding en gezond gedrag. Topsporters worden ingezet als rolmodel en motivator.

 

Kinderen met overgewicht hebben vaak te maken met stigmatisering, lopen meer kans op psychische en psychosociale problemen en hebben vaak een negatief zelfbeeld. Een tweede doel van KERNgezond F&F is het bespreekbaar maken hoe je met elkaar om gaat (sociale vaardigheden) en dat iedereen gelijk is (dik, dun, klein, groot). Dit wordt binnen KERNgezond F&F vertaald als gezond gedrag.

Aanpak in het kort

Het basispakket KERNgezond F&F bestaat uit zes tot acht activiteiten die gedurende het schooljaar worden georganiseerd en die zich per activiteit richten op één of meerdere pijlers van KERNgezond F&F; gezonde voeding, gezond bewegen en gezond gedrag. Sleutelwoorden zijn ‘plezier’ en ‘beleving’. Voorbeelden van activiteiten zijn een gezond ontbijt, kennismaking met (binnen)sporten, smaaklessen op locatie en een gastles van een topsporter over pesten, discriminatie en geweld of een gastles van een topsporter over gezond gedrag in de topsport en in de klas.. In elke (dorps)kern wordt maatwerk toegepast, afhankelijk van de mogelijkheden in de kern. 

Uitvoering
Type organisatie

In tabel 2 is voor de meest voorkomende activiteiten weergegeven waar de interventie wordt uitgevoerd, wat de inhoud is van de activiteit en wie betrokken is bij de uitvoering. Belangrijk om voorafgaand te benoemen is dat voor élke activiteit geldt dat de algehele coördinatie en organisatie in handen is van de organiserende partij. Dit staat niet apart in het schema benoemd.

 

De interventie kan zowel uitgevoerd worden door profit als non-profit organisaties met affiniteit voor sport en gezondheid en ervaring met het organiseren van activiteiten voor de doelgroep. Er kan bijvoorbeeld gedacht worden aan welzijnsorganisaties, overkoepelende onderwijsinstellingen, diëtisten, sportbedrijven of soortgelijke bedrijven en instellingen. Daarbij is het van belang dat de organiserende partij lokale partners kan verbinden met elkaar. Ook een gemeente kan besluiten om KERNgezond F&F uit te voeren.

De organiserende partij is de spin in het web betreffende het KERNgezond F&F. Zij hebben steeds met de verschillende partijen contact. Zij onderhouden contact met de werkgroep (en zo dus de scholen) en benaderen lokale ondernemers. Het is taak van de organiserende partij verbindingen te leggen tussen verschillende partijen. Om aan te geven hoe Sport-Company deze verbindingen heeft gelegd, is figuur 1 toegevoegd. In figuur 1 zijn de verbindingen opgenomen zoals die op dit moment zijn gelegd door Sport-Company in de kernen waar zij KERNgezond F&F uitvoeren.

 

zie tabel in het werkblad 

Randvoorwaarden

n.v.t. 

Materialen

Voor de werving, uitvoering en evaluatie van KERNgezond F&F zijn diverse materialen beschikbaar. Zo is er voor de werving van diverse partijen een presentatie beschikbaar, zijn posters beschikbaar voor partners om te laten zien dat zij KERNgezond F&F steunen. Voor de uitvoering van een activiteit zijn diverse materialen beschikbaar, denk hierbij aan de standaard draaiboeken maar ook aan mogelijke invullingen voor diverse activiteiten. Daarnaast zijn er documenten beschikbaar voor een proces- en effectevaluatie.

 

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed beschreven
Datum erkenning 23-12-2021
Onderzoek

In 2012-2013 is op één basisschool gestart met een pilot van KERNgezond F&F. Inmiddels wordt KERNgezond F&F voor het negende schooljaar (2020-2021) uitgevoerd. De meest opvallende zaken die steeds terugkomen zijn hieronder benoemd. Aangezien bij KERNgezond F&F wordt gekeken naar de mogelijkheden per kern, wordt hier een algemeen beeld geschetst.

 

Over het algemeen

  • Leerkrachten en leerlingen zijn enthousiast over KERNgezond F&F en het programma.
  • Lokale partners zijn enthousiast over KERNgezond F&F en bereid om mee te werken. Bij het benaderen van nieuwe partners (in dorpen waar KERNgezond F&F al actief is) weten zij van het project. Ook komt het steeds vaker voor dat ondernemers Sport-Company benaderen of zij iets voor KERNgezond kunnen betekenen.
  • Het blijft een aandachtspunt de benodigde begeleiding (ouderhulp) voor een activiteit tijdig door te geven aan scholen, zodat zij voldoende tijd hebben om begeleiding te regelen. Leerkrachten geven aan dat ouders hier speciaal vrij voor vragen.

Na iedere activiteit wordt door Sport-Company een persbericht gemaakt en naar alle betrokkenen van de kern gestuurd (scholen, partners, media). Diverse scholen hebben aangeven dat zij dit bericht op het ouderportaal plaatsen, wat de betrokkenheid van de ouders verhoogd.

Eigenaar en contact
Eigenaar Sport-Company
Contactpersoon Maurice Graef, maurice@wijzijnkerngezond.nl, 077 707 4110
Janiek Hendrikx, janiek@wijzijnkerngezond.nl, 077 707 4110
Verwijzingen
Interventieoverzichten
Themapagina’s