KERNgezond Fris & Fruitig

Naam interventie KERNgezond Fris & Fruitig
Erkenningsstatus Goed beschreven
Datum erkenning 23-12-2018
De interventie in het kort
Doelgroep

De primaire doelgroep van KERNgezond F&F is de bovenbouw van de basisschool (kinderen in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar). In overleg met de scholen wordt de precieze doelgroep bepaald (dit kan per school variëren). Onder de intermediaire doelgroep vallen leerkrachten en ouders/opvoeders.

Doel

Het hoofddoel van het project KERNgezond F&F is dat basisschoolkinderen van de bovenbouw na KERNgezond regelmatiger bewegen, gezonder eten en zich socialer gedragen naar klasgenoten en de sociale omgeving, om zo een gezondere leefstijl te ontwikkelen.

Aanpak in het kort

Het basispakket KERNgezond F&F bestaat uit zes tot acht activiteiten die gedurende het schooljaar worden georganiseerd en die zich richten op één of meerdere pijlers van KERNgezond F&F; gezonde voeding, gezond bewegen en gezond gedrag. Sleutelwoorden zijn ‘plezier’ en ‘beleving’. Voorbeelden van activiteiten zijn een gezond ontbijt, kennismaking met (binnen)sporten, smaaklessen op locatie en een gastles van een topsporter over pesten, discriminatie en geweld of een gastles van een topsporter over gezond gedrag in de topsport en in de klas. In elke (dorps)kern1 wordt maatwerk toegepast, afhankelijk van
de mogelijkheden in de kern. Ook wordt gekeken of reeds bestaande activiteiten geïntegreerd kunnen worden in het programma van KERNgezond F&F. De invulling van de activiteiten wordt bepaald in overleg met een werkgroep KERNgezond F&F die in elke kern wordt samengesteld. De werkgroep bestaat uit de leerkrachten van de scholen.

Uitvoering
Type organisatie

In tabel 2 is voor de meest voorkomende activiteiten weergegeven waar de interventie wordt uitgevoerd, wat de inhoud is van de activiteit en wie betrokken is bij de uitvoering. Belangrijk om voorafgaand te benoemen is dat voor élke activiteit geldt dat de algehele coördinatie en organisatie in handen is van de organiserende partij. Dit staat niet apart in het schema benoemd.

Randvoorwaarden
 1. Stakeholders

Om de interventie KERNgezond F&F succesvol uit te kunnen voeren is er draagvlak en ondersteuning nodig van ten minste de volgende partijen:

 • Gemeente (vanuit Sportimpuls)
 • Scholen
 • Lokale ondernemers
 • Sportverenigingen (eventueel via combinatiefunctionaris/buurtsportcoach)
 • Topsporters

Deze stakeholders zijn nodig om de interventie uit te kunnen voeren zoals ontwikkeld.

Het wordt ook aangeraden om de samenwerking op te zoeken met de volgende partijen:

 • combinatiefunctionaris/buurtsportcoach;
 • sociaal belanghebbenden, zoals de GGD;
 • andere gezondheidsinitiatieven, zoals JOGG.

Contextuele randvoorwaarden

Samenwerking met genoemde stakeholders, in ieder geval met de scholen, lokale ondernemers, sportverenigingen en topsporters, is een vereiste. Het heeft de voorkeur ook met de gemeente en de combinatiefunctionaris/buurtsportcoach samen te werken, in dat geval lopen de contacten met sportverenigingen via de combinatiefunctionaris. Verder zijn er geen contextuele randvoorwaarden waaraan moet worden voldaan; er wordt per kern gekeken hoe de activiteiten worden ingevuld (maatwerk). Wanneer bij een activiteit de sportverenigingen worden betrokken, is het uiteraard ook nodig om draagvlak en ondersteuning te hebben van deze partijen.

Organisatorische randvoorwaarden

Bij het benaderen van nieuwe stakeholders is het van belang als eerste contact te leggen met de betreffende organisatie. Daarbij is het aan te bevelen telefonisch contact op te nemen met de organisatie, met als doel een afspraak te maken. Tijdens deze afspraak wordt de organisatie geïnformeerd over het KERNgezond F&F gedachtegoed (‘een gezonde kern door de kracht van plezier’) en geënthousiasmeerd om het KERNgezond F&F gedachtegoed uit te dragen in de kern. Vervolgens wordt in onderling overlegd passende afspraken gemaakt betreffende de invulling van het partnership.

Bij alle stakeholders is het van belang draagvlak te creëren bij de personen die beslissingsbevoegd zijn. Binnen de gemeente is het aan te raden te starten met de wethouder welke gezondheid, sport en/of onderwijs in de portefeuille heeft. Vanuit daar kan verder worden gewerkt met het verkrijgen van draagvlak.

Binnen de scholen wordt het aangeraden te starten met de scholenstichtingen. Op deze manier is er breed draagvlak voor de interventie en kan deze (indien wenselijk) makkelijk worden uitgerold binnen meerdere scholen. Uiteraard is het ook van belang dat de schooldirectie en de werkgroep achter de interventie staan.

Materialen

Voor de werving, uitvoering en evaluatie van KERNgezond F&F zijn diverse materialen beschikbaar. Zo is er voor de werving van diverse partijen een presentatie beschikbaar, zijn posters beschikbaar voor partners om te laten zien dat zij KERNgezond F&F steunen. Voor de uitvoering van een activiteit zijn diverse materialen beschikbaar, denk hierbij aan de standaard draaiboeken maar ook aan mogelijke invullingen voor activiteiten. Daarnaast zijn er documenten beschikbaar voor een proces- en effectevaluatie.

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed beschreven
Datum erkenning 23-12-2018
Onderzoek

In 2012-2013 is op één basisschool gestart met een pilot van KERNgezond F&F. Inmiddels wordt KERNgezond F&F voor het zevende schooljaar (2018-2019) uitgevoerd. De meest opvallende zaken die steeds terugkomen zijn hieronder benoemd. Aangezien bij KERNgezond F&F wordt gekeken naar de mogelijkheden per kern, wordt hier een algemeen beeld geschetst. De succespunten die naar voren komen uit de procesevaluatie zijn ook meteen de hoofdmoten van KERNgezond F&F:

 • Plezier
 • Niet belerend
 • Een topsportbeleving
 • Het lokale karakter van de interventie
 • De organisatie van KERNgezond F&F
 • Communicatie
 • KERNgezond F&F leeft onder de stakeholders en de leerlingen.

Verbeterpunten:

 • De beleefbaarheid van KERNgezond F&F. Deze was voornamelijk tijdens en kort na de activiteit hoog. Hier is op ingespeeld middels KERNgezondTV en het inspelen op thema’s bij activiteiten.
 • De begeleiding bij activiteiten. Hier wordt op ingespeeld door rekening te houden met de dagen waarop een activiteit wordt gepland. Mocht de invulling nog niet duidelijk zijn, wordt de werkgroep alvast ingelicht over het aantal benodigde begeleiders.
 • Het doel van de activiteit was niet altijd duidelijk voor leerlingen en leerkrachten. Het doel dient dus bij een activiteit duidelijk benoemd te worden. Hier wordt op ingespeeld door in het draaiboek het doel op te nemen en deze te benoemen bij de opening van de activiteit.
Eigenaar en contact
Eigenaar Sport-Company
Contactpersoon Maurice Graef, maurice@wijzijnkerngezond.nl, 077 707 4110
Verwijzingen
Interventieoverzichten
Themapagina’s