Futsal Chabbab

Naam interventie Futsal Chabbab
Erkenningsstatus Goed beschreven
Datum erkenning 18-11-2015
De interventie in het kort
Doelgroep

Doelgroep van Futsal Chabbab zijn jongens en meisjes tussen de 9 en 16 jaar oud in aandachtswijken waar schooluitval hoog is en er veel overlast op straat wordt ervaren. De interventie richt enerzijds op jongeren die doorgaans vaak op straat ‘hangen’ en al in de ‘straatcultuur ’betrokken
zijn en anderzijds op basisschoolkinderen die zich daar (op latere leeftijd) toe aangetrokken kunnen voelen.

Doel

Doel

  1. Schooluitval is teruggedrongen waardoor de kansen van jongeren zijn vergroot.
  2. De door de jongeren veroorzaakte overlast op straat is teruggedrongen en/of wordt voorkomen.
Aanpak in het kort

Futsal Chabbab is een interventie waarin door middel van spel (zaalvoetbal) , coaching en huiswerkbegeleiding jongeren worden bereikt die vaak op straat te vinden zijn. In deze interventie
bouwt de trainer een vertrouwensrelatie met de jongeren op om hen vervolgens op hun gedrag te kunnen coachen.
De aanpak van Futsal Chabbab is integraal: zij verbindt de leefgebieden (gezin, school én wijk) van jongeren met elkaar. De trainer is de spil in een netwerk rond de jongeren waarin ze gekend worden
en hun gedrag (h)erkend wordt. Jongeren worden in en buiten de sportzaal op hun gedrag gecoacht en leren vaardigheden die ook buiten de sport behulpzaam zijn. Kern van de gebruikte benadering
zijn ‘positief coachen’, ‘de arm om je heen’ en ‘consequente aanpak’.
Aanwezigheid en voortgang wordt gerapporteerd aan de trainer. Er wordt nauw samengewerkt met gemeente, scholen, jongerenwerk, politie, straatcoaches, etc.

Uitvoering
Type organisatie

Aan het type organisatie worden geen specifieke eisen gesteld. Futsal Chabbab is tot nu toe in twee soorten organisaties uitgevoerd. Het project is gestart als individueel burgerinitiatief in Nijmegen. Inmiddels opereert Futsal Chabbab als zelfstandig sociaal ondernemer met vrijwilligers, ondersteund door een stichting die fondsen werft. In Ede wordt Futsal Chabbab uitgevoerd door speciaal daarvoor opgeleide jongerenwerkers van welzijnsorganisatie Welstede in samenwerking met Sportservice Ede en draait onder de naam MovIn Ede.

Randvoorwaarden

Randvoorwaarde voor het uitvoeren van Futsal Chabbab is het (ontwikkelen van) draagvlak voor de aanpak bij de diverse partners. Een goed functionerend netwerk is een belangrijke factor in het slagen van het
project.

Materialen

Er is divers materiaal beschikbaar, waarin de activiteiten van Futsal Chabbab worden geschetst. Het handboek Futsal Chabbab. Verbindende jongeren-wijkaanpak, een Voetbaltechnische handleiding,
de Handleiding Pedagogisch verantwoorde huiswerkbegeleiding doe je zo, de brochure Futsal Chabbab. Verbindende jongeren wijkaanpak, Methode Saïd en de brochure Futsal Chabbab. Scoren doe je samen. Kijk je liever: zie dan de introductiefilm Futsal Chabbab, het deel van de documentaire Onbevoegd Gezag van de NTR waarin Saïd Achouitar, de grondlegger van Futsal Chabbab, hoofdpersoon is en/of de website www.futsalchabbab.com.

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed beschreven
Datum erkenning 18-11-2015
Interventie is beoordeeld door Praktijkbeoordelaars Kenniscentrum Sport
Onderzoek

Er zijn meerdere onderzoeken naar praktijkervaringen gedaan (Sleegers, 2013; Ven 2009; Sen et. Al 2012; Demir 2012). Mentoren en docenten geven aan dat het gedrag van de jongeren met
huiswerkbegeleiding op school verbetert. Ook andere partners in de wijken waar Futsal Chabbab actief is, bevestigen dat de korte lijnen met de trainer ertoe leiden dat jongeren beter aanspreekbaar zijn op houding en gedrag en dat overlast gevend gedrag afneemt. Jongeren geven aan dat zij worden aangetrokken door de voetbaltraining. Minder enthousiast zijn ze over de huiswerkbegeleiding, ook al zien ze er wel het nut van in. Dit wordt ondersteund door de observatie dat de wijze waarop jongeren voor huiswerkbegeleiding gemotiveerd worden beter kan. Wat jongeren positief ervaren zijn met name de waardering, het vertrouwen, en de individuele ondersteuning van de ontvangen coaching. Daarnaast geven zij aan het belangrijk te vinden zelf een
aantal dingen te kunnen bepalen, een bepaalde mate van autonomie te hebben.

Eigenaar en contact
Eigenaar FC Social Work
Contactpersoon Saïd Achouitar, said@fcsocialwork.nl, 06 1635 77 33
Verwijzingen
Themapagina’s