Futsal Chabbab

Naam interventie Futsal Chabbab
Eigenaar FC Social Work
Laatst gepubliceerd 21-02-2018
Algemene informatie
Korte omschrijving

Doelgroep Futsal Chabbab
De doelgroep van de interventie Futsal Chabbab bestaat uit jongens en meisjes tussen de 9 en 16 jaar oud, die wonen in aandachtwijken waar de schooluitval hoog is en er veel overlast op straat wordt ervaren. De interventie richt op jongeren die doorgaans in de ‘straatcultuur’ betrokken zijn of zich daar (op latere leeftijd) toe aangetrokken voelen. Jongeren die niet tot de doelgroep behoren maar wel mee willen doen, zijn welkom.

 

Doel van Futsal Chabbab

 1. Schooluitval is teruggedrongen waardoor de kansen van jongeren zijn vergroot.
 2. De door de jongeren veroorzaakte overlast op straat is teruggedrongen en/of wordt voorkomen. 

Aanpak
Futsal Chabbab is een interventie die door middel van spel (zaalvoetbal) en coaching jongeren bereikt die vaak op straat te vinden zijn. In deze interventie bouwt de trainer/coach een vertrouwensrelatie met de jongeren om hen vervolgens op hun gedrag te kunnen coachen. Voetbaltraining is het middel om de jongeren te bereiken en te motiveren.

De aanpak van Futsal Chabbab is integraal: de interventie verbindt de leefgebieden van jongeren (gezin, school én wijk) met elkaar. De trainer is de spil in een netwerk rond de jongeren waarin ze gekend worden en hun gedrag (h)erkend wordt. Jongeren worden in en buiten de sportzaal op hun gedrag gecoacht en leren vaardigheden die ook buiten de sport van pas komen.

Uitvoerende organisaties

Aan het type organisatie worden geen specifieke eisen gesteld. Futsal Chabbab is tot nu toe in twee soorten organisaties uitgevoerd: als zelfstandig sociaal ondernemer met vrijwilligers, ondersteund door een stichting die fondsen werft en door speciaal daarvoor opgeleide jongerenwerkers van een welzijnsorganisatie in samenwerking met een Sportservicepunt. 

Onderzoek
Er zijn verschillende onderzoeken naar praktijkervaringen gedaan (Sleegers, 2013; Van der Ven 2009; Sen, Sen & Zorlu, 2012; Demir, 2012b). Mentoren en docenten geven aan dat het gedrag van de jongeren met huiswerkbegeleiding op school verbetert. Ook andere partners in de wijken waar Futsal Chabbab actief is, bevestigen dat de korte lijnen met de trainer/coach ertoe leiden dat jongeren beter aanspreekbaar zijn op houding en gedrag en dat overlast gevend gedrag afneemt. Jongeren geven aan dat zij worden aangetrokken door de voetbaltraining. Minder enthousiast zijn ze over de huiswerkbegeleiding − ook al zien ze er wel het nut van in − en over de coaching op hun gedrag. Dit wordt ondersteund door de observatie dat de wijze waarop jongeren voor huiswerkbegeleiding gemotiveerd worden, beter kan. Wat jongeren als positief ervaren zijn vooral de waardering, het vertrouwen en de individuele ondersteuning. Daarnaast geven zij aan het belangrijk te vinden zelf een aantal dingen te kunnen bepalen, een bepaalde mate van autonomie te hebben.

Doel

Doel

1. Schooluitval is teruggedrongen waardoor de kansen van jongeren zijn vergroot.

2. De door de jongeren veroorzaakte overlast op straat is teruggedrongen en/of wordt voorkomen.

Vorm van preventie
 • Universele preventie
 • Selectieve preventie
Contactperso(o)n(en)
Naam Saïd Achouitar
Organisatie FC Social Work
E-mailadres said@fcsocialwork.nl
Telefoonnummer organisatie 06 1635 7733
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed beschreven
Datum beoordeling 18-11-2015
Document(en)
Thema
Geestelijke / psychische gezondheid
 • Gedragsstoornissen / gedragsproblemen
 • Vermaatschappelijking
Leefstijlonderwerpen
 • Lichamelijke activiteit / beweegstimulering
Veiligheid / milieu / fysieke omgeving
 • Milieu en omgeving
 • Leefbaarheid
Overig
 • Schooluitval
Sociaal gedrag en relaties
 • Agressie
Setting
Setting
 • Welzijnsinstelling
 • Wijk / faciliteiten in de wijk
 • Sportaccommodatie
Doelgroep
Leeftijd 9 tot 16
Geslacht Beide
Doelgroep
 • Kinderen / jongeren
Methodiek
Activiteiten en methodieken
 • Beweegaanbod
 • Coaching / intervisie / telefonische ondersteuning
 • Voorlichtingsmateriaal
Documenten
Documenten en materialen
 • Cd / dvd / video / film
 • Folder / brochure / flyer
 • Lesmateriaal / lespakket
Evaluatie en ontwikkeling
Evaluatie type
 • Effectevaluatie
 • Gebruikersonderzoek
Uitvoeringslocatie
Schaal van uitvoering Landelijk
Verwijzingen
Interventie verwijzingen
Thema verwijzingen