Futsal Chabbab

Naam interventie Futsal Chabbab
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 18-06-2020
De interventie in het kort
Doelgroep

Jongens en meisjes tussen de acht en achttien jaar oud uit verschillende aandachtswijken waar schooluitval hoog is en er veel overlast op straat wordt ervaren. De interventie richt zich enerzijds op jongeren die al in de ‘straatcultuur’ betrokken zijn en anderzijds op basisschoolkinderen die zich daar toe aangetrokken kunnen gaan voelen.

Doel

Het verminderen van schooluitval en het daarbij vergroten van kansen van de jongeren, overlast van de jongeren op straat verminderen en/of voorkomen en zelfontplooiing bevorderen d.m.v. sportbeoefening.

Aanpak in het kort

De aanpak van de interventie Futsal Chabbab bestaat uit bestaat uit vijf fases. Fase 0: implementatiefase. Fase 1: werving en inschrijving. Fase 2: kennismaking en relatieopbouw. Fase 3: training, huiswerkbegeleiding en coaching. Fase 4: toernooi en afronding.

Uitvoering
Type organisatie

De zaalvoetbaltrainingen vinden plaats in een gymzaal/sportzaal. De huiswerkbegeleiding vindt plaats op school of in het wijkcentrum/jongerencentrum. Alle jongeren krijgen voetbaltraining en huiswerkbegeleiding in hun eigen wijk. De sportzaal moet groot genoeg zijn om met minimaal tien jongeren te kunnen trainen. De ruimte voor de huiswerkbegeleiding moet goede werkplekken hebben met computers waar de jongeren digitaal hun huiswerk kunnen maken.

Tot nu toe is de interventie uitgevoerd door twee type organisaties. De ene constructie is vanuit een sociale onderneming met trainers als vrijwilligers, onder de vleugel van een stichting die subsidies en fondsen werft en beheert en de sociale onderneming inhuurt. Ditzelfde kan uiteraard ook in een rechtstreekse subsidie- of aanbestedingsrelatie met een gemeente, wijk-/buurtteams of welzijnsmakelaar in de stad. De andere constructie is met jeugdprofessionals als trainers, jongeren(opbouw)werkers, in combinatie met evt. een activiteitencoördinator voor de buurtcompetitie, vanuit een welzijnsorganisatie. De interventie kan in principe in iedere (aandachts)wijk waar voldoende jongeren vanuit de straatcultuur betrokken kunnen worden, waar een geschikte sportzaal aanwezig is en met lokale trainers die respect bij de doelgroep genieten uitgevoerd worden. Belangrijk is dat er openheid is vanuit netwerkpartners om integraal en pedagogisch samen te willen werken met de trainers en de interventie. E.e.a. kan door procesregie of andere aansturing vanuit de gemeente in goede banen worden geleid.

Randvoorwaarden

Een belangrijke randvoorwaarde voor het uitvoeren van Futsal Chabbab is het (ontwikkelen van) draagvlak voor de integrale aanpak bij de diverse partners, met name jongerenwerk, po- en vo-scholen in de wijk in de stad, sportservice, straatcoaches, wijkagenten, wijknetwerk (waaronder wijkteam) en ouders. Het leggen van deze vele ‘korte lijntjes’ kost een grote tijdsinvestering, maar een goed functioneren van dit netwerk is een belangrijke factor voor het slagen van het project. Zoals eerder benoemd kan procesregie of andere aansturing op een integrale jongerenaanpak vanuit de gemeente hierbij een katalysator zijn. Wekelijkse ‘briefings’ werken goed.

Nog een randvoorwaarde is de plek van de interventie. Belangrijk is dat deze laagdrempelig en bereikbaar is voor de jongeren en dat bij voorkeur de zaalvoetbaltrainingen en huiswerkbegeleiding in de eigen wijk wordt gegeven, in de dichtstbijzijnde sportzaal en/of in het wijkcentrum. Gemeente en sportservices kunnen helpen met de sportfaciliteiten.

Dan de mensen. Zij moeten passie voor jongeren hebben, (straat)cultuursensitief zijn, pedagogisch sterk en duidelijk en flexibel in de samenwerking. Met twee sociaal-pedagogische professionals, (vrijwillige) middenkadertrainers, huiswerkbegeleiders, workshopleiders en stagiaires is het korte lijntjes houden essentieel. Gerichte WhatsApp-groepen, een wekelijkse teamvergadering en geregelde afstemming met scholen, jongerenwerkers en andere partners helpen daarbij.

Materialen

De interventie Futsal Chabbab heeft verschillende handleidingen zoals het handboek, een voetbaltechnische handleiding en een handleiding voor de huiswerkbegeleiding. Per wijk wordt de lokale sportzaal benut voor de trainingen en lokale vo-scholen of wijk/buurtcentra voor de huiswerkbegeleiding. Sportmateriaal als ballen, hesjes en tenues worden (deels) gesponsord door lokale bedrijven.

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 18-06-2020
Interventie is beoordeeld door Praktijkbeoordelaars Kenniscentrum Sport
Onderzoek

Er zijn drie seizoensevaluaties en negen onderzoeken meegenomen in de onderbouwing van deze interventiebeschrijving. Onderwerpen van de onderzoeken zijn: 1. de pedagogische invloed van Futsal Chabbab door cultuursensitieve coaching, 2. de invloed van Futsal Chabbab op de leefbaarheid in de wijken, 3. onderzoek naar een samenwerkingsrelatie tussen Futsal Chabbab en het basisonderwijs, 4. behoefte-onderzoek naar ouderbetrokkenheid, 5. een evaluatie van de huiswerkbegeleiding, 6. een evaluatie van het meidenvoetbal Futsal4Girls, 7. het effect van een competitie-element op motivatie, 8. het effect op zelfvertrouwen en zelfdiscipline, 9. het effect op lange termijn. Deze evaluaties en onderzoeken wijzen erop dat Futsal Chabbab haar drie hoofddoelen bereikt.

Eigenaar en contact
Eigenaar FC Social Work
Contactpersoon Saïd Achouitar, said@fcsocialwork.nl, 06 1635 77 33
Richard Sleegers, Richard.Sleegers@han.nl, 06 55 29 11 00
Verwijzingen
Themapagina’s