Coach2Move

Naam interventie Coach2Move
Eigenaar Radboud universitair medisch centrum, Radboud Institute for Health Sciences, IQ healthcare
Laatst gepubliceerd 03-06-2019
Algemene informatie
Korte omschrijving

Coach2Move is een geprotocolleerde fysiotherapeutische integrale aanpak voor thuiswonende kwetsbare ouderen waarin enerzijds de lichamelijke functionele belemmeringen om lichamelijk actief te zijn worden getraind, anderzijds worden gedragsbeïnvloedende technieken gebruikt om zelfmanagement en zelfredzaamheid bevorderen, waarbij de omgeving wordt ingezet om het zelfmanagementproces te ondersteunen en te faciliteren.

Doel

Duurzaam vergroten van lichamelijke activiteit en zelfredzaamheid, om kwetsbaarheid en kwaliteit van leven van de zeventigplussers met mobiliteitsproblemen die de fysiotherapeut bezoeken te verbeteren.

Contactperso(o)n(en)
Naam Thomas Hoogeboom
Organisatie Radboud universitair medisch centrum
E-mailadres thomas.hoogeboom@radboudumc.nl
Telefoonnummer organisatie +31 (0)24 3615305
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goede aanwijzingen voor effectiviteit
Datum beoordeling 24-03-2017
Oordeel commissie

De Patient centered aanpak van Coach 2Move met aandacht voor gedragsverandering is effectief in het vergroten van de matige lichamelijke activiteit, verbetering van de kwaliteit van leven en reductie van de kwetsbaarheid van ouderen.

Zorgverleners en patiënten zijn goed betrokken bij deze zorgvuldig ontwikkelde en helder uitgeschreven interventie. Er is een mooie handleiding en stroomschema beschikbaar. Voor het samenstellen van de interventie is bovendien goed gebruik gemaakt van de beschikbare evidence.

Interventie is beoordeeld door Commissie 4: Gezondheidsbevordering en preventie voor volwassenen en ouderen (RIVM)
Aanpak in het kort

Coach2Move is een geprotocolleerde aanpak om de lichamelijke activiteit te vergroten.

Kenmerkend zijn:

1. Intake van 60 minuten met motivational interviewing, lichamelijk onderzoek en taakmanipulatie;

2. Shared decision making t.a.v. betekenisvolle concrete individuele doelen gericht op het vergroten van lichamelijke activiteit en oefeningen die dagelijks thuis uitgevoerd kunnen worden;

3. Coachen op zelf-management en zelfvertrouwen;

4. Focus inschakelen van familie/vrienden en/of andere zorgverleners;

5. Interventie gebaseerd op 3 herstelprofielen;

6. Metingen en terugkoppeling t.a.v. adherence en uitkomsten;

7. Consultatie van of samenwerking met een andere discipline op basis van onderzoek/monitoring.

Doelgroep

Thuiswonende kwetsbare ouderen met mobiliteitsproblemen of waarvan verwacht wordt dat deze op korte termijn ontstaan met een beperkte mate van activiteit (minder dan 30 minuten per dag matig lichamelijk actief) ten gevolge van een trauma of chronische aandoening(en). Exclusie: Ouderen in de palliatieve fase.

Materiaal in het kort

Een handleiding voor de hypothese georiënteerde aanpak en de daarbij behorende beslismomenten, een handleiding voor de inzet en het gebruik van valide meetinstrumenten, en een tweedaagse scholing.

Onderbouwing

Veel oudere volwassenen worden of blijven sedentair na acute ziekten of gebeurtenissen in het leven. Tegelijkertijd, resulteert langdurig verminderde lichamelijke activiteit ook weer een lagere loopsnelheid, een verlies in spierkracht en uithoudingsvermogen, en een afname van coördinatie; wat vervolgens het risico van negatieve gezondheidseffecten verhoogt; een vicieuze cirkel. Lichamelijke activiteit wordt het beschouwd als de meest veelbelovende interventie om kwetsbaarheid bij ouderen te voorkomen en verminderen.

Coach2Move is ontwikkeld conform de MRC- richtlijnen voor complexe interventies. De normale fysiotherapiebehandeling gericht op in stand houden en verbeteren van de mobiliteit is aangevuld met een primaire focus op het duurzaam vergroten van lichamelijke activiteit en gedragsveranderingtechnieken ter verbetering van zelfredzaamheid en zelfmanagement.

Onderzoek

Coach2Move groep en 66 deelnemers in de controle groep. De ouderen in de Coach2Move groep waren zes maanden na de start van de interventie lichamelijk actiever (matig tot hoog intensief) en minder kwetsbaar dan ouderen die behandeld waren met reguliere fysiotherapie. Het aantal valincidenten was gelijk, maar de gemiddelde totale zorgkosten en het aantal ernstige incidenten waren lager in de Coach2Move groep. De procesanalyse die naast de RCT is uitgevoerd, laat zien dat fysiotherapeuten in de Coach2Move groep een wezenlijk andere aanpak hadden dan fysiotherapeuten in de reguliere groep; namelijk een aanpak specifiek gericht op patient empowerment, zelf-management en fysieke activiteiten

Document(en)
Thema
Leefstijlonderwerpen
 • Lichamelijke activiteit / beweegstimulering
Sociaal gedrag en relaties
 • Participatie / empowerment
Lichaam Multimorbiditeit
Setting
Setting
 • Eerstelijnszorg
Doelgroep
Leeftijd 70 tot 99
Geslacht Beide
Doelgroep
 • Mantelzorgers / vrijwilligers
 • Ouderen
 • PatiĆ«nten / cliĆ«nten
 • Zorgverleners
Methodiek
Activiteiten en methodieken
 • Beweegaanbod
 • Coaching / intervisie / telefonische ondersteuning
 • Huisbezoek
Beleid / ketenontwikkeling / organisatie
 • Integrale aanpak
 • Ketenaanpak / ketenvorming
 • Monitoring
Community-ontwikkeling
 • Empowerment
 • Participatie
Documenten
Documenten en materialen
 • Handleiding
 • Implementatieplan
 • Lesmateriaal / lespakket
 • Presentatie
 • Quiz / test
Betrokken organisaties
Financier
Soort financier
 • Eigen instellingsmiddelen
 • ZonMw
Projectbeschrijving op zonmw website http://www.zonmw.nl/nl/projecten/project-detail/coach2move-a-problem-oriented-patient-centered-physiotherapy-intervention-focusing-on-self-manageme/samenvatting/
Evaluatie en ontwikkeling
Evaluatie type
 • Effectevaluatie
 • Gebruikersonderzoek
 • Kosteneffectiviteit
 • Procesevaluatie
Succesfactoren van deze interventie

 

 1. Intake van 60min met motivational interviewing, lichamelijk onderzoek en taakmanipulatie;
 2. Shared decision making t.a.v. betekenisvolle individuele doelen gericht op het vergroten van lichamelijke activiteit;
 3. Coachen op zelfmanagement en zelfvertrouwen;
 4. Focus inschakelen van familie/vrienden en/of andere zorgverleners;
 5. Interventie gebaseerd op 3 herstelprofielen;
 6. Metingen en terugkoppeling t.a.v. adherence en uitkomsten;
 7. Consultatie van of samenwerking met een andere disciplines.
Toekomstige ontwikkeling

Er wordt gewerkt aan een uitbreiding van de Coach2Move cursus. De cursus wordt ingericht volgens blended learning principes. Daarnaast wordt de cursus uitgebreid met peer-assessment bijeenkomsten om de navolging van de aanpak te garanderen.

Uitvoeringslocatie
Schaal van uitvoering Landelijk
Verwijzingen
Interventie verwijzingen
Thema verwijzingen