Gezonde Kinderen in een Gezonde Kindomgeving (GKGK)

Naam interventie Gezonde Kinderen in een Gezonde Kindomgeving (GKGK)
Erkenningsstatus Eerste aanwijzingen voor effectiviteit
Datum erkenning 16-04-2019
De interventie in het kort
Doelgroep

Doelgroep van GKGK zijn kinderen in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar (groep 3 t/m 8) van het basisonderwijs en het speciaal onderwijs.

Doel

Gezondheid van kinderen (6 t/m 12) verbeteren doordat zij: motorisch fitter worden, gezond gewicht behouden of verkrijgen en minder achter beeldschermen zitten, minder sedentair en inactief gedrag vertonen en meer en kwalitatief beter slapen.

Aanpak in het kort

Gezondheid wordt verbeterd door dagelijks 60-90 minuten te bewegen: twee uur gymnastiek, 3e uur gedifferentieerd bewegen, een uur sporten via sportverenigingen, actief transport naar school en voor- en naschoolse of pauzesport. Kinderen en ouders krijgen les/informatie over leefstijl/voeding, nadelige gevolgen van overmatig beeldschermgebruik en slaaptekort.

Uitvoering
Type organisatie

De interventie kan plaatsvinden in:

  1. Elke gemeente in Nederland
  2. Op elke basisschool, ook in het speciaal onderwijs.

Belangrijke partijen in de regio’s zijn sportfederaties die professionele ondersteuning kunnen leveren. hbo en mbo opleidingen kunnen in het kader van de eigen programmering GKGK integraal onderdeel van het les- en jaarprogramma maken. Zowel voor wat betreft theorie en leerstof als voor stageplaatsen en praktijkoefening. Met diverse scholen zijn afspraken gemaakt. Verschillende interventiehouders kunnen implementatie partners zijn.
Voor de operationele invulling van de activiteiten wordt samengewerkt met de betrokken landelijke en regionale sportfederaties, beroepsverenigingen en hbo- en mbo-opleidingsinstituten. Hiervoor zijn en gesprekken gevoerd o.a. met de HAN, Saxion, VSG, Kenniscentrum Sport en het Graafschap College te Doetinchem. Met het Graafschap College zijn inmiddels afspraken gemaakt, gericht op opname van GKGK-coördinator in het opleidingspakket voor dagstudenten en nascholing en de inzet van stagiaires voor de begeleiding van het programma, uitvoering van de tests en ondersteuning bij de extra lesuren.

Randvoorwaarden

Het is van groot belang dat de moderator aan de eisen zoals hierboven vermeld voldoet, want hij/zij is de spin in het web van het hele project en daarmee essentieel voor het welslagen hiervan. Hij/zij is degene die het netwerk opbouwt, een verbindende taak heeft en de metingen afstemt met de scholen en het (gezamenlijk) gebruik van de gymnastiekzalen indeelt. Deze persoon moet over voldoende organisatorische capaciteiten beschikken.

Motivatie van directies en leerkrachten, directies van sportverenigingen, de gemeente en de JGZ/GGD om integraal te willen werken, is een belangrijke voorwaarde. Een goede samenwerking tussen de moderator, de scholen en de Stichting GKGK vergroot het draagvlak voor de interventie. Wanneer deze partijen “de gezonde school” nastreven, is de inschatting dat de slagingskans groot is en dat blijvende gedragsverandering binnen een school en bij kinderen en gezinnen plaatsvindt.

Een afname van motorische fitheid is een landelijke trend, maar de prevalentie van overgewicht, beeldschermgebruik, sedentair gedrag en inactiviteit is niet overal hetzelfde. Een socio-demografische randvoorwaarde, of advies aan de gemeente, is om scholen uit te kiezen waar kinderen opzitten waar relatief veel overgewicht, beeldschermgebruik, sedentair gedrag en inactiviteit voorkomt. De moderator kan voorzien of de interventie goed aansluit bij de populatie en zal soms de keuze maken om naast GKGK extra interventies in te zetten, zoals bijvoorbeeld SimpelFit! (Interventie voor laaggeletterde ouders en kinderen met een Turkse/Marokkaanse/Syrische/Ghanese achtergrond) of een interventie voor de kinderen die al vanaf zeer jonge leeftijd obees zijn en/of waar complexe problemen spelen.

De samenwerking tussen de moderator en de Stichting GKGK en de terugkoppeling van de motorische testen, moet optimaal zijn en de afspraken moeten helder zijn over termijnen en de wijze waarop de data worden teruggekoppeld naar de moderator, de scholen, de ouders en kinderen.

Tenslotte is een randvoorwaarde dat iedere belanghebbende de uitgangspunten en doelstellingen van het GKGK-concept onderschrijft en vanuit de eigen discipline en in onderlinge afstemming gestructureerd en planmatig meewerkt aan het project.

Materialen

Wervings- en nieuwsbrieven, GKGK-masterplan, Testhandleiding, Website, Testmaterialen, GKGK-invoertool en Evaluatierapporten. Materialen te gebruiken bij de jaarlijkse meting van de motorische fitheid, zoals houten balkjes voor de test: ‘achterwaarts balanceren’. Smaaklessen en EU-schoolfruit worden gebruikt voor de voedings- en leefstijllessen en terugkoppeling naar de ouders en kinderen van de resultaten op de motorische fitheidstesten vindt plaats aan de hand van een geautomatiseerde uitdraai van de fitheidstesten met smileys.

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Eerste aanwijzingen voor effectiviteit
Datum erkenning 16-04-2019
Eigenaar en contact
Eigenaar Stichting GKGK
Contactpersoon Henny Breukers, breukers@ziggo.nl, 06-29738844
M.P. L’Hoir, m.lhoir@ggdnog.nl, 06-25644167