Welzijn op recept

Naam interventie Welzijn op recept
Erkenningsstatus Goed beschreven
Datum erkenning 15-05-2015
De interventie in het kort
Doelgroep

De primaire doelgroep bestaat uit volwassenen met psychosociale problemen die regelmatig bij de huisarts komen. Eerstelijnszorgverleners van een huisartsenvoorziening en welzijnsprofessionals van een welzijnsorganisatie vormen de intermediaire doelgroep.

Doel

Het doel is het verminderen van psychosociale klachten van mensen die bij de huisarts komen. Zij hebben hun mentale gezondheid en veerkracht zelf actief verhoogd. Doel voor de eerstelijnszorgverleners is dat ze mensen uit de primaire doelgroep met ‘Welzijn op recept’ doorverwijzen naar welzijnsprofessionals.

Aanpak in het kort

Bij Welzijn op recept verwijst een zorgverlener in de huisartsvoorziening de patiënt naar een zogenaamd 'welzijnsarrangement' van de welzijnsorganisatie. Deze arrangementen bestaan uit interventies die het welbevinden van mensen verhogen, zoals creatieve activiteiten, vrijwilligerswerk, sport en bewegen of een combinatie hiervan. De lokale ontwikkeling van de arrangementen is een cruciaal onderdeel van de aanpak, omdat alleen zo arrangementen passend bij de patiëntenpopulatie en de mogelijkheden van de welzijnsorganisatie geboden kunnen worden.

Uitvoering
Type organisatie

Welzijn op recept wordt uitgevoerd door welzijnsorganisaties in samenwerking met eerstelijnszorgvoorzieningen, zoals een huisartsenpraktijk of een gezondheidscentrum.

Welzijn op recept wordt uitgevoerd in Nieuwegein, Zwolle en Gouda en binnenkort ook in Delft. Op vele andere plaatsen is men bezig met voorbereidingen of heeft men er belangstelling voor. In Tilburg wordt een vergelijkbare werkwijze toegepast onder een andere naam. De MOgroep onderzoekt in 2014 hoe het concept Welzijn op recept landelijk verder gebracht kan worden. Hiertoe willen ze een business case laten ontwikkelen, ze onderzoeken de mogelijkheid van een landelijke standaard en ze hebben een bijeenkomst georganiseerd voor uitvoerende organisaties.

Randvoorwaarden
  1. De samenwerkende eerstelijnsgezondheidszorg en welzijnsorganisatie hebben dezelfde visie op de samenwerking tussen hun organisaties en natuurlijk ook op het welzijnsrecept zelf.
  2. Geld en middelen worden vrijgemaakt om het welzijnsrecept te kunnen opzetten, implementeren en evalueren.
Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed beschreven
Datum erkenning 15-05-2015
Oordeel commissie

De interventie Welzijn op recept is in mei 2015 door een onafhankelijk panel beoordeeld als Goed Beschreven. Als sterke punten van de interventie benoemen zij onder andere de verbinding die de interventie legt tussen psychosociale klachten en welbevinden. Het implementatieplan is uitvoerig beschreven, met aandacht voor verschillende perspectieven. De interventie past uitstekend bij de kanteling van de Wmo.

Onderzoek

Uit twee onderzoeken (De Groot en Meijs, 2013; Sinnema, Muntingh, Smiesing & De Groot, 2014) is gebleken dat de deelnemers tevreden zijn met de welzijnsarrangementen. De meeste patiënten met een welzijnsrecept waren niet meteen gemotiveerd om deel te nemen of konden nog geen keuze maken voor een welzijnsarrangement. Zij kregen één of twee gesprekken met een welzijnscoach. Bij de deelnemers aan de arrangementen was veelal sprake van forse multiproblematiek, hoewel de interventie ook bedoeld is voor mensen met lichtere klachten. Door de interventie is structurele samenwerking ontstaan tussen de eerstelijnsgezondheidszorg en welzijn. Ongeveer de helft van de zorgverleners vindt de kwaliteit van zorg hierdoor verbeterd.

Eigenaar en contact
Eigenaar Landelijk kennisnetwerk Welzijn op Recept
Contactpersoon M Heijnders, m.heijnders@welzijnoprecept.nl, 085-1302521
J.J. Meijs, info@welzijnoprecept.nl, 085-1302521