Liefde is... voor meisjes

Naam interventie Liefde is... voor meisjes
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 29-09-2016
De interventie in het kort
Doelgroep

Meisjes van 13 tot en met 16 jaar uit de tweede en derde klas van het voortgezet onderwijs. Docenten en ouders van deze meisjes behoren tot de intermediaire doelgroep.

Doel

Het vergroten van kennis, het aannemen van een positieve attitude en het aanleren van vaardigheden, ten aanzien van prettige, gewenste en veilige relaties en sekualiteit. Hiermee zijn voorwaarden gecreëerd om de seksuele interactiecompetentie van meisjes te versterken, waardoor de kans op het meemaken en vertonen van seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel risicogedrag kleiner is.

Aanpak in het kort

Liefde is…voor meisjes bestaat uit 4 voorlichtingslessen van 1,5 uur waarin door o.a. reflectie, oefeningen en actieve informatieverwerking de thema’s Seksuele identiteit, Partnerkeuze en loverboys, Grenzen en ‘nee’ zeggen en Sociale media en veilig vrijen aan de orde komen. Docenten en ouders van de meisjes worden betrokken bij de aanpak

Uitvoering
Type organisatie

-

Materialen

Er zijn verschillende materialen beschikbaar:

  • Wervingsmaterialen: folder, posters, stickers.

  • Training ‘Seksualiteit en opvoeden’: reader.

  • Handboek, werkboek, de rode koffer, filmpjes.

  • Overig materiaal behorende bij de uitvoering van de werkvormen.

  • PowerPointpresentatie voor voorlichting aan docenten en ouders.

Alle genoemde materialen zijn verkrijgbaar bij Qpido te Amsterdam.

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 29-09-2016
Oordeel commissie

De commissie is positief over de goede onderbouwing. De thema’s die in de lessen aan bod komen zijn helder, met verschillende werkvormen voor verschillende doelen: attitudevorming, eigen controle / grensbewaking. Aandachtspunt is dat de nadruk vooral ligt op het opsporen van problematiek en minder op het versterken van aanwezige gezonde ontwikkeling.

Interventie is beoordeeld door Commissie 2: Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering (voor jeugd) (RIVM)
Onderzoek

De procesevaluatie (Konijn & de Vos, 2015) betreft een analyse van de voormeting (N=630) en nameting (N=583) in de periode mei t/m december 2014. Daarnaast is een online vragenlijst afgenomen bij de voorlichters (N=20), aangevuld met enkele interviews.

De evaluatie laat zien dat:

  • De beoogde doelgroep wordt bereikt.

  • De attitude ten aanzien van gezond seksueel gedrag in positieve zin significant toeneemt.

  • Kennis over de gevaren van sociale media en internet significant toeneemt..

  • 75% van de voorlichters vindt dat meisjes aan het eind van de lessen positief veranderd zijn.

  • De meisje de lessen prettig en nuttig vinden (zij geven een 8,4).

Eigenaar en contact
Eigenaar Qpido (Spirit)
Contactpersoon Maurina Versloot, info@qpido.nl, 06-29338064
Verwijzingen
Interventieoverzichten
Themapagina’s