Smakelijke Moestuinen

Naam interventie Smakelijke Moestuinen
Erkenningsstatus Goed beschreven
Datum erkenning 28-11-2019
De interventie in het kort
Doelgroep

Kinderen 1 tot 4 jaar in kinderdagverblijven en peuterspeelzalen.

Ouders kinderen.

Pedagogisch medewerkers.

Doel

Aangezien zowel jonge kinderen als hun opvoeders goed te bereiken zijn via kinderdagverblijven, liggen hier kansen om de groenteconsumptie van jonge kinderen positief te beïnvloeden. Het doel van het Smakelijke Moestuinen programma is om de attitude van kinderen van 0 tot 4 jaar ten opzichte van het eten van groenten positief te beïnvloeden.

Aanpak in het kort

Op locaties kinderopvang/peuterspeelzalen wordt een moestuinbak 16 gewassen gekweekt. Dit doen de kinderen samen met de pedagogisch medewerkers De kinderen oogsten, proeven en eten deze gewassen Ook de ouders worden betrokken bij het stimuleren van de groenteconsumptie van hun kind(eren).

Zij worden 'geholpen' bij het ontwikkelen van een gezond voedingspatroon. Om dit te realiseren is een aantal middelen ontwikkeld. Centraal staan de toolbox, de moestuin en het digitale platform http://www.smakelijkemoestuinen.nl.

Uitvoering
Type organisatie

De interventie wordt uitgevoerd bij locaties voor kinderopvang en peuterspeelzalen met ruimte in de buitenruimte voor plaatsing van een moestuinbak van 130 cm bij 130 cm in de zon.

Randvoorwaarden
  1. Locatie beschikt over buitenruimte waar ruimte is voor een moestuinbak van 130 cm bij 130 cm, waar voldoende zonlicht is/komt;
  2. Commitment van locatie om tijdens de duur van het programma toe te werken naar dagelijkse groente-momentjes op de groep(en);
  3. Enthousiasme van minimaal 1-2 pedagogisch medewerkers om buiten groenten te leren kweken, onderhouden en oogsten;
  4. Commitment van locatie en leidinggevende om wekelijks activiteiten te doen die horen bij Smakelijke Moestuinen (of verwante activiteiten);
  5. Tijdens het programma uitvoering van een ouder-avond rondom het thema;
  6. Groente een rol geven in het voedingsbeleid van de locatie in samenspraak met de oudercommissie.
Materialen

a. Een Toolbox met educatief materiaal;

b. Een moestuin (squarefootgarden) waarin 16 gewassen gekweekt kunnen worden;

c. Een Moestuinbox met materialen;

d. Gedurende 3 jaar bij de start nieuwe moestuinseizoen een zadenpakket;

e. Ondersteuning: website Smakelijke Moestuinen, bezoek moestuinman/vrouw, digitale nieuwsbrieven.

f. Ondersteuning bij ouderavonden over het thema groente.

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed beschreven
Datum erkenning 28-11-2019
Oordeel commissie

Onafhankelijke beoordelaars uit de praktijk geven deze interventie het oordeel ‘goed beschreven’. Dat houdt in dat deze interventie voldoet aan de criteria voor een goede beschrijving, handleiding en procesevaluatie.

Smakelijke moestuinen is een complete en laagdrempelige interventie. Kinderen maken op een speelse manier kennis met natuur en voeding. Ook aan ouderbetrokkenheid is gedacht.

Onderzoek

Uit onderzoek van de VU Amsterdam in 2018 komt naar voren dat het kweken van groenten door kinderen een bijzondere ervaring was/is. Hoewel een groep pedagogisch medewerkers bij aanvang ‘huiverig’ was om aan de slag te gaan met de moestuin, viel dat in de praktijk mee en naarmate er meer groenten groeiden, groeide ook het enthousiasme. Door het programma werden pedagogisch medewerkers zich vaak meer bewust van het belang van het eten van groenten en hun rol (model) richting de kinderen en ouders. De uitvoering van het programma sloot aan bij de dagelijkse gang van zaken op de groep.

Eigenaar en contact
Eigenaar Stichting BuurtLAB
Contactpersoon Edward Boele, boele@buurtlab.nl, 06-20829075
Verwijzingen
Interventieoverzichten
Themapagina’s