Be-Loved

Naam interventie Be-Loved
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 24-09-2020
De interventie in het kort
Doelgroep

Leerlingen van het voortgezet (orthodox-)christelijk onderwijs in de leeftijd van 12-17 jaar binnen het VMBO en HAVO-VWO.

Doel

De leerlingen binnen het voortgezet (orthodox-)christelijk onderwijs hebben meer kennis, communicatieve vaardigheden en een open houding over seksualiteit en relaties waardoor zij beter zijn voorbereid op seksuele gevoelens en seksualiteit.

Aanpak in het kort

Door de integrale benadering (in de doorlopende leerlijn van 4 jaren) wordt de school in staat gesteld structureel aandacht te besteden aan seksualiteit en seksuele vorming. De integrale aanpak, implementatie en uitvoering in nauwe samenwerking met WiSEducatie bevordert de zelfredzaamheid van scholen. De training van docenten en het toegankelijke en complete pakket (online beschikbaar) maakt de docent handelingsvaardig.

Uitvoering
Type organisatie

Het voortgezet onderwijs kent in haar totaliteit ruim 950.000 leerlingen (CBS,2020). Het lespakket Be-Loved richt zich primair op leerlingen op VMBO/ HAVO/VWO (leerjaren 1 – 4) binnen het (orthodox-)christelijk onderwijs. Deze leerlingen hebben veelal de leeftijd van 12-17 jaar. Het (orthodox-)christelijke voortgezet onderwijs kent ongeveer 35.000 leerlingen. Zij wonen verspreid door heel Nederland.

In schooljaar 2019/ 2020 hebben naar schatting 24.000 leerlingen binnen het (orthodox-)christelijk voortgezet onderwijs lessen van Be-Loved ontvangen op 27 verschillende locaties verspreid over de Bible-Belt*. De Naar verwachting zal dit in schooljaar 2020/2021 stijgen tot 30.000 leerlingen. Door uitbreiding naar de o.a. de volgende plaatsen: Staphorst, Goes, Krabbendijke, Middelburg, Vlissingen, Urk en Kampen. Met deze uitbreiding worden vrijwel alle scholen, waar orthodox-christelijk onderwijs wordt aangeboden in Nederland, bereikt.

 *(orthodox-)christelijke jongeren zijn woonachtig in heel Nederland. In bepaalde regio’s concentreren bepaalde gemeenschappen uit specifieke kerkgenootschappen zich. Deze gebieden worden ook wel aangeduid met ‘de Bijbelgordel’(‘Bible-Belt’). De Bible-Belt’ is een aanduiding voor de geografische band in Nederland, die loopt van het westen van Overijssel naar Zeeland. Hier wonen relatief veel bevindelijk gereformeerden.

Randvoorwaarden
  • De school stelt een coördinator aan die het aanspreekpunt is vanuit de school voor WiSEducatie en mandaat heeft vanuit de school om het proces te begeleiden en leiden namens de school.
  • De school roostert vier jaar lang de lessen Be-Loved in.
  • De school verzorgt de communicatie richting ouders en docenten.
  • Er is overleg tussen WiS en de uitvoerende school met betrekking tot implementatie, intervisie en evaluatie.
  • Training en deskundigheidsbevordering van docenten ter ondersteuning van de uitvoering van de lessen.
  • De docent onderschrijft de uitgangspunten en doelstellingen van Be-Loved, volgt de leidraad van de les en erkent het belang van evalueren.
  • Scholen hebben mogelijkheden tot het bieden van nazorg voor de leerlingen die verder willen praten of vragen hebben over negatieve ervaringen, bijvoorbeeld seksueel misbruik. In de vorm van schoolmaatschappelijk werk, intern begeleiders en/of externe zorgaanbieders. Deze zijn op de hoogte van de uitvoering en inhoud van de lessen.
Materialen

4 Handboeken voor docenten, 4 werkboeken voor leerlingen, Leskaarten per les, PowerPoint en digi-les per les, ondersteunend beeldmateriaal, online docentenportal.

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 24-09-2020
Oordeel commissie

De deelcommissie Jeugd ziet in Be-Loved een mooie, ‘open’ en breed opgezette interventie, die bestaat uit een doorlopende leerlijn. Be-Loved sluit goed aan bij de doelgroep orthodox-christelijke scholen. Het lespakket is praktisch en helder beschreven, maar er is niet goed zicht op hoe de lessen in de praktijk precies worden uitgevoerd. In de onderbouwing kan het spanningsveld tussen enerzijds de thuiswereld van orthodox-christelijke jongeren en anderzijds de samenleving nog wat sterker geïntegreerd worden.

Interventie is beoordeeld door Commissie 2: Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering (voor jeugd) (RIVM)
Eigenaar en contact
Eigenaar Weerbaar in Seksualiteit
Contactpersoon Wietske Kruyswijk, info@wiseducatie.nl, 06 19949303
Verwijzingen
Interventieoverzichten
Themapagina’s