Omgaan met stress

Naam interventie Omgaan met stress
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 04-02-2016
De interventie in het kort
Doelgroep

‘Omgaan met Stress’ is een groepsinterventie bedoeld voor volwassenen die ongezonde stress willen voorkomen en/of stressklachten hebben en willen leren wat ze zelf kunnen doen om de klachten te verlichten

Doel

Doel van de interventie is dat de deelnemer na afloop adequaat copingvaardigheden toe kan passen ten behoeve van het voorkomen of verminderen van ongezonde stress. Dit komt tot stand via toegenomen kennis en vaardigheden van deelnemers op het gebied van copingbronnen (eigenwaarde, gevoelens van controle, sociale ondersteuning) en copingprocessen (de inschatting van de situatie en de reactie daarop).

Aanpak in het kort

De interventie ‘Omgaan met Stress’ bestaat uit vier wekelijkse groepsbijeenkomsten van twee uur aan groepen van 6-12 deelnemers. Naast kennis over stress behandelt de interventie gezonde leefstijl, de invloed van denken en gedachten, problemen oplossen, emoties en omgaan met anderen. Tevens worden er tijdens de bijeenkomsten lichaamsgerichte, ontspannings- en mindfulnessoefeningen aangeboden.

Uitvoering
Type organisatie

De interventie wordt uitgevoerd door een of twee preventiewerkers van PuntP. In sommige wijken in Amsterdam voert PuntP de interventie uit in samenwerking met maatschappelijk werkers van een 0e of 1e lijns-instellingen, op de locatie van die betreffende instelling. Hierbij wordt hetzelfde draaiboek gehanteerd.

De locaties waar de interventie aangeboden kan worden zijn daarom ook zeer divers: het kunnen locaties zijn van buurthuizen, welzijnsorganisaties, maar ook locaties van de eerder genoemde 0e of 1e lijns-instellingen5. De locatie moet goed toegankelijk zijn: dichtbij en veilig. De groepsruimte moet voldoende ruimte bieden voor de oefeningen (door maximaal 12 deelnemers) en er dient een flipover en een whiteboard aanwezig te zijn.

 

Randvoorwaarden

De randvoorwaarden van de interventie zijn:

  • Heldere samenwerking en afspraken met contactpersonen uit de 0e en 1e lijns-instellingen,
  • Goede planning en logistiek voor het houden van de voorlichtingsbijeenkomsten,
  • Idem voor het houden van de eventuele kennismakings- en vervolggesprekken,
  • Beschikbaarheid van voldoende keuze uit- en spreiding van locaties ten behoeve van de uitvoer,
  • Beschikbaarheid van voldoende grote locaties die beschikken over whiteboard en flip over,
  • Beschikbaarheid van het draaiboek, inclusief de benodigde materialen,
  • Capaciteit en materiaal ten behoeve van de werving,
  • Beschikbaarheid van voldoende getrainde begeleiders.

 

Materialen

Ten behoeve van de werving is er een informatiefolder. Voor de uitvoering van de interventie is er een draaiboek voor de begeleider met oefeningen, informatie en vragenlijsten. Voor de deelnemers zijn er handouts met de inhoud van de interventie en de oefeningen op papier. Tevens zijn er audiobestanden met mindfulnessoefeningen. Voor de evaluatie is er een algemene tevredenheidsvragenlijst.

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 04-02-2016
Oordeel commissie

De commissie complimenteert de indieners met deze helder beschreven interventie met een zeer goed gestructureerde opbouw. Er is een overzichtelijke beschrijving van factoren die de interventie wil beïnvloeden, en van technieken die de uitvoerders voor elke aan te pakken factor willen inzetten.

Een kanttekening is dat door het beperkte aantal bijeenkomsten de doelen mogelijk in de praktijk niet goed tot hun recht komen.

Door de laagdrempeligheid is de interventie aantrekkelijk en een goed voorbeeld van samenwerking tussen de 0e en 1e lijn.

De handleiding is helder, maar summier en de uitvoering vereist daardoor een ervaren trainer.

Interventie is beoordeeld door Commissie 4: Gezondheidsbevordering en preventie voor volwassenen en ouderen (RIVM)
Onderzoek

De interventie wordt sinds 2013 uitgevoerd en in totaal hebben 144 deelnemers deelgenomen aan ‘Omgaan met stress’. Om het proces van de interventie te evalueren zijn ingevulde vragenlijsten van 54 deelnemers, en antwoorden op vragen van de twee begeleiders van de interventie geanalyseerd. Het blijkt dat de interventie relatief veel personen uit de lagere sociale klassen bereikt. Zowel de deelnemers als de begeleiders van de interventie zijn veelal positief. De deelnemers waarderen het materiaal, de aansluiting van de interventie op hun situatie, de ruimte die men krijgt, en ook de begeleiders worden hoog gewaardeerd.

Eigenaar en contact
Eigenaar Arkin, GGZ
Contactpersoon Arkin BasisGGZ Preventie, preventie@arkin.nl, 020-590 1330