Lang Leve de Liefde - Bovenbouw

Naam interventie Lang Leve de Liefde - Bovenbouw
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 15-04-2021
De interventie in het kort
Doelgroep

Het lespakket is ontwikkeld voor middelbare scholieren in de leeftijd van 15 tot 18 jaar in klas 4, 5, en 6 van havo en vwo (bovenbouw).

Doel

Het doel van LLL-B is het bevorderen en ondersteunen van leerlingen in gezonde en gewenste (seksuele) relaties en het respectvol omgaan met seksuele en genderdiversiteit.

Aanpak in het kort

LLL-B is een online lesprogramma van acht lessen over seksuele en relationele vorming, waarbij vier thema’s aan bod komen (Relaties: Wensen en grenzen; Veilig vrijen: Anticonceptie; Veilig vrijen: Soa’s; en Seksuele- en genderdiversiteit). De vier modules van LLL-B bestaan elk uit twee lessen. Alle lessen bestaan uit verschillende activiteiten (o.a. filmpjes, uitleg en oefeningen). Om de doelen te bereiken moeten de modules in de beschreven volgorde worden behandeld.

Uitvoering
Type organisatie

Deze interventie is ontwikkeld om te gebruiken op middelbare scholen in Nederland door docenten biologie (of maatschappijleer/ klassenmentor) in de bovenbouw van havo/vwo (klas 4, 5, 6).

Randvoorwaarden

LLL-B is een grotendeels online lesprogramma. Om het gebruik van LLL-B zo laagdrempelig mogelijk te houden worden alle materialen gratis en publiekelijk beschikbaar gesteld via internet. Daarnaast zijn een groot deel van de oefeningen zo vormgegeven dat ze ook nog uitvoerbaar zijn wanneer er een gebrek is aan voldoende computers/laptops met internetverbinding. De materialen kunnen dan geprint worden.

Er zijn verschillende benodigdheden voor de lessen. Om de films klassikaal af te kunnen spelen is een digibord of beamer met scherm benodigd en internettoegang. Voor andere klassikale opdrachten is een (digi)bord of flipover benodigd waarop kan worden geschreven en getekend. Bij sommige oefeningen is een computer/laptop of geprint werkblad met smartphones benodigd.

Een andere belangrijke randvoorwaarde is het creëren van een veilige sfeer in de klas om over relaties en seksualiteit te praten. Het is van belang om de leerlingen in de klas het gevoel te geven dat alles bespreekbaar is zonder dat er provocerende opmerkingen of grapjes gemaakt worden. Voorafgaand aan de les is het belangrijk om als docent afspraken te maken met de leerlingen. Tips hoe docenten hier het beste mee om kunnen gaan zijn terug te vinden in de handleiding en op de site www.lesgevenindeliefde.nl.

Tot slot is een belangrijke randvoorwaarde om de doelen te bereiken dat de lessen in aangegeven volgorde en in zijn geheel worden geven. Het is niet noodzakelijk om LLL-OB te hebben gevolgd voorafgaand aan LLL-B, maar om het meeste effect bij leerlingen te bereiken, worden scholen wel gestimuleerd relationele en seksuele vorming te geven in zowel de onderbouw als de bovenbouw. Zo vormt de voorlichting een doorlopende leerlijn.

Materialen

Het programma LLL-BB wordt volledig online aangeboden via een gemeenschappelijk portal (www.langlevedeliefde.nl) waarop ook de andere lesprogramma’s zijn terug te vinden. Er is een aparte docenten- en leerlingenomgeving. Het programma bestaat uit een algemene handleiding en een uitgebreide docentenhandleiding voor elk van de vier thema’s. Daarnaast zijn er verschillende lesmaterialen op de website te vinden ter ondersteuning van de lessen, zoals werkbladen, filmpjes, animaties, online vragenlijsten en discussie-opdrachten. Het lespakket is dusdanig ontwikkeld dat het aansluit op de eindexamentermen Biologie voor bovenbouw havo/vwo. Het is voor een deel lesstof vervangend (vak Biologie) en maakt gebruik van de concept-context benadering.

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 15-04-2021
Oordeel commissie

De erkenningscommissie Jeugd vindt Lang Leve de Liefde – Bovenbouw een relevante interventie. Er zijn veel duidelijke ondersteunende materialen digitaal beschikbaar voor docenten waarmee zij zelfstandig de lessen kunnen geven. De interventie is daardoor makkelijk implementeerbaar. De interventie is recent doorontwikkeld op basis van bevindingen uit eerdere procesevaluaties. Lang Leve de Liefde – Bovenbouw is ontwikkeld via Intervention Mapping en heeft een sterke, helder beschreven onderbouwing.

Interventie is beoordeeld door Commissie 2: Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering (voor jeugd) (RIVM)
Onderzoek

Tijdens de ontwikkeling van de interventie op basis van Intervention Mapping is op verschillende momenten onderzoek gedaan onder docenten en experts. Op deze manier is onderzocht op welke manier het lespakket aan kon sluiten bij de wensen van docenten en leerlingen (bijv. niet alleen online, maar ook offline alternatieven). De interventie is getest en op basis van de feedback van docenten nogmaals aangepast.

In 2020 is een procesevaluatie uitgevoerd naar de uitvoering en het gebruik van LLL-B. d.m.v. vragenlijstonderzoek en interviews met docenten en experts. N.a.v. de resultaten is de interventie voor het eerst, in zijn geheel, herzien (praktische en inhoudelijke wijzigingen).

Eigenaar en contact
Eigenaar Soa Aids Nederland
Contactpersoon Lisette Schutte, lschutte@soaaids.nl, 0206262669
Verwijzingen
Interventieoverzichten
Themapagina’s