Beweeg Wijs

Naam interventie Beweeg Wijs
Eigenaar Beweeg Wijs
Laatst gepubliceerd 10-07-2018
Algemene informatie
Korte omschrijving

Beweeg Wijs richt zich op kinderen van 4 t/m 12 jaar: kinderen op de kinderopvang, het reguliere en speciale basisonderwijs en de naschoolse opvang. Aan het spelen gedurende de schooldag wordt een kwaliteitsimpuls gegeven door gebruik te maken van de speelpleinmethode. De speelpleinmethode is gericht op het creëren van een plek waar elk kind zich veilig voelt om te spelen. Door het brede bereik richt Beweeg Wijs zich ook op ouders, schoolpersoneel, de buurt en sportverenigingen. Beweeg Wijs heeft een integrale aanpak door middel van samenwerking in een school beweegteam. Iedereen rondom een kind maakt deel uit van het beweegteam.

Doel

De Beweeg Wijsmethodiek heeft als doel meer structuur en sociale veiligheid rondom het spelen op het schoolplein. De interventie wordt beschouwd als een nieuw schoolvak. Door deze aanpak zijn er minder conflicten, wordt er meer bewogen, hebben kinderen meer plezier en wordt fysieke activiteit bevorderd.

Subdoelen zijn het bevorderen van:
- een gezonde leefstijl
- de motorische en sociaal-emotionele ontwikkeling
- sociale vaardigheden
- het tegengaan van overgewicht

Vorm van preventie
 • Universele preventie
 • Selectieve preventie
Website(s)
Contactperso(o)n(en)
Naam Ron ten Broeke
Organisatie Beweeg Wijs
E-mailadres info@beweegwijs.nl
Telefoonnummer organisatie 0545-296858
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum beoordeling 11-12-2012
Oordeel commissie

BeweegWijs is een sympathieke interventie met een integrale aanpak die door middel van het aanpassen van schoolpleinen kinderen stimuleert te bewegen. De rol van de ouders is goed in de aanpak ingebed.

Interventie is beoordeeld door Commissie 2: Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering (voor jeugd) (RIVM)
Aanpak in het kort

Een beweegteam wordt opgericht en daarin wordt besproken hoe kinderen meer en beter kunnen spelen en bewegen op het schoolplein. Het is een aanpak op maat die wordt aangepast aan de wensen van de betreffende school. Per maand wordt een speelthema gekozen. Speelmaterialen (die niet kostbaar zijn) worden aangeschaft. De speelplekken op het plein worden uitgekozen en de zones worden aangebracht met verschillende kleuren. Speelthema’s worden aan kleine groepjes tegelijk op het plein of tijdens gymnastiek uitgelegd en gespeeld. Elke dag of enkele dagen in de week zijn in de pauze speelbegeleiders aanwezig op het plein, zodat kinderen het geleerde veilig in de praktijk kunnen brengen. De pleinspelen worden ook gespeeld in de gymlessen en bij de naschoolse opvang. Kinderen uit groep 7/8 worden opgeleid tot juniorcoaches en zijn dagelijks op het plein beschikbaar. Na schooltijd is er de gelegenheid om op het plein te spelen o.l.v. de speelpleinbegeleider.

Doelgroep

Beweeg Wijs is ontwikkeld voor kinderen van 4 t/m 12 jaar.

Materiaal in het kort

De volgende materialen zijn beschikbaar:

 • de 4-delige handleiding over Beweeg Wijs en de speelpleinmethode (4 klappers)
 • studiegids Beweeg Wijs voor 10 dagdelen opleiding sport en bewegen niveau 4
 • handleiding Minor Beweeg Wijs bij ROC
 • filmmateriaal
 • een website www.beweegwijs.nl/actueel
 • cultuur sensitief filmpje Beweeg Wijs
 • het implementatieprotocol
Uitkomsten praktijkonderzoek in het kort

Vanuit Beweeg Wijs hebben (praktische)procesevaluaties plaatsgevonden die na elk beweegteamoverleg op internet zijn geplaatst (www.beweegteams.nl). De kern van het werk van de leden uit een beweegteam is het steeds evalueren en aanpassen van de interventie op basis van gesprekken met beweegteamvoorzitters, schoolleiders, stagiaires, ouders en met kinderen. Op grond van deze resultaten zijn de volgende aanpassingen gemaakt:

 • de speelkaarten zijn ingekort
 • passend bij de wensen v.d. scholen zijn nieuwe thema’s gemaakt
 • in het taakbeleid voor beweegteamleden zijn meer uren opgenomen
 • juniorcoaches doen mee op vrijwillige basis
 • thema’s sluiten beter aan bij de seizoenen
 • thema’s sluiten aan bij buitenschoolse activiteiten
Document(en)
Thema
Leefstijlonderwerpen
 • Gezonde leefstijl
 • Lichamelijke activiteit / beweegstimulering
Veiligheid / milieu / fysieke omgeving
 • Veiligheid openbare ruimte
 • Veilig sportklimaat
 • Openbare ruimte
Overig
 • Motorische ontwikkeling
Sociaal gedrag en relaties
 • Opvoeding
Milieu Speelplein
Setting
Setting
 • Kinderopvang / VVE / BSO (4 jr en ouder)
 • Onderwijs: primair onderwijs
Doelgroep
Leeftijd 4 tot 12
Geslacht Beide
Doelgroep
 • Kinderen / jongeren
 • Kleuters
Methodiek
Activiteiten en methodieken
 • Beweegaanbod
 • Coaching / intervisie / telefonische ondersteuning
 • Scholing professionals / train de trainer
 • Workshop / cursus / voorlichtingsbijeenkomst
 • Aanpassen buitenomgeving
Beleid / ketenontwikkeling / organisatie
 • Advies / consultatie
 • Draagvlak creĆ«ren
 • Integrale aanpak
Community-ontwikkeling
 • Participatie
 • Verbeteren sociale omgeving
Documenten
Documenten en materialen
 • Cd / dvd / video / film
 • Folder / brochure / flyer
 • Handleiding
 • Implementatieplan
 • Lesmateriaal / lespakket
 • Poster
 • Presentatie
 • Subsidieaanvraag
 • Artikel (krant / tijdschrift)
 • Afbeelding / tekening (let op, deze moet rechtenvrij zijn)
Betrokken organisaties
Financier
Soort financier
 • Eigen instellingsmiddelen
 • Gemeenten
 • Tijdelijke stimuleringsregel
 • ZonMw
 • Zorgverzekeraar
Projectbeschrijving op zonmw website http://www.zonmw.nl/nl/projecten/project-detail/Beweeg-Wijs-Enschede-Oost/
Organisaties
SoortNaam en eventuele rol
Ontwerper (stedenbouwkundige, landschapsarchitect) van adviesbureauProject Wijs (Rol: Ontwikkelaar)
Evaluatie en ontwikkeling
Evaluatie type
 • Effectevaluatie
Succesfactoren van deze interventie

Een schoolomgeving wordt gestructureerd ingedeeld. Daarbij wordt gebruik gemaakt van 6 kleuren. Deze kleuren volgen de sociaal emotionele ontwikkeling, waarbij het mogelijk is om binnen elke zone een passend speelaanbod aan te bieden. Daarbij wordt gebruik gemaakt van bovenbouw leerlingen, zij worden ingezet als juniorcoaches. Een speciale speelbegeleider maakt een speelprogramma en zorgt ervoor dat alles voor de pauze klaarstaat, alles optimaal gebruikt wordt en opgeruimd wordt.

Aandachtspunten van deze interventie

Er wordt gewerkt met de Beweeg Wijs methodiek, hiervoor is scholing van het onderwijsteam noodzakelijk. De rol van de leerkracht op het plein veranderd van pleinwacht naar pleincoach. Er wordt gewerkt met een beweegteam. Daarin zitten leerkrachten uit onder- midden- en bovenbouw, ouders en leerlingen. Met elkaar wordt regelmatig terug en vooruit gekeken en optimaal gebruik van het plein besproken.

Toekomstige ontwikkeling

De doorgaande lijn is een belangrijk item, daarom wordt er een voorloper van 1,5 tot 4 jaar ontwikkeld. Daarbij wordt er voor het voortgezet onderwijs een methodiek pauzesport ontwikkeld. Datzelfde geldt voor MBO opleidingen. Ook voor sportverenigingen wordt er dezelfde methodiek ontwikkeld.

Uitvoeringslocatie
Schaal van uitvoering Landelijk
Omgeving
Is er een beheer- en onderhoudsplan gekoppeld aan deze interventie? Ja
Wie voert het beheer uit School
Met welk beleid heeft deze interventie een relatie?
 • Beheer openbare ruimte
 • Gezondheid
 • Groen
 • Recreatie
 • Ruimtelijke ordening
 • Speelruimte
 • Sport
 • Verkeer
 • Welzijn
Is er een koppeling tussen fysiek, ruimtelijke aanpassingen (hardware)
en activiteitenaanbod, communicatie of begeleiding (software)
Ja
Omschrijving aanpassingen in de fysieke omgeving (hardware)

Samen met school (en wijkpartners) bekijken we hoe de schoolomgeving zo ingericht kan worden dat onderwijsinhoud en leerdoelen ook buiten in de schoolomgeving ingezet kunnen worden.

Omschrijving welke activiteiten, communicatie of begeleiding zijn ingezet (software)

Hierbij gaat het om de inhoud van de Beweeg Wijs methode. Het aanbieden van spel- en beweegactiviteiten in de schoolomgeving, onder begeleiding van een professionele speelbegeleider.

Schaalniveau Gemeente
Bestaande of nieuwe wijk of gebied Bestaand(e) wijk of gebied
Openbaar toegankelijk Beperkt
Tijdelijk of definitief van aard Tijdelijk
Welke plek
 • Plein / schoolplein / speelplein
Verwijzingen
Interventie verwijzingen
Thema verwijzingen
Toolkit verwijzingen