Adviesgesprek Alcohol Jongeren

Naam interventie Adviesgesprek Alcohol Jongeren
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 11-02-2021
De interventie in het kort
Doelgroep

Jongeren van 12 tot en met 23 jaar met bewust of onbewust risicovol alcoholgebruik en hun ouder(s)/opvoeder(s).

Doel

Jongeren

  • Jongeren van 12 t/m 23 jaar kunnen de risico’s van (eigen) alcoholgebruik benoemen en zijn gemotiveerd om hun alcoholgebruik te stoppen of te minderen na het gesprek.

Ouder(s)/opvoeder(s)

  • Ouders kunnen risico’s van alcoholgebruik van jongeren benoemen en weten hoe zij invloed kunnen uitoefenen op het drinkgedrag van hun kind.
Aanpak in het kort

Adviesgesprek Alcohol Jongeren bestaat uit één gesprek, dat uitgebreid kan worden naar twee gesprekken. Daarnaast vindt een gesprek met de ouders plaats.

De aanpak is een uitwerking van het preventief contactmoment in het Protocol voor Signalering, Screening en Kortdurende Interventie van Risicovol Alcoholgebruik bij Jongeren (Risselada et al, 2014).

Uitvoering
Type organisatie

De interventie is bedoeld voor Verslavingszorginstellingen.

De gesprekken vinden bij voorkeur op een locatie plaats waar de jongere bekend is, zoals thuis of op school. Als die mogelijkheid er niet is vindt het gesprek plaats op de locatie van de verslavingszorginstelling. De interventie kan eventueel ook uitgevoerd worden binnen jeugdzorg, CJG’s of soortgelijke instellingen.

Randvoorwaarden

De organisatorische en contextuele randvoorwaarden voor een goede uitvoering van de interventie zijn:

  • Het is belangrijk dat er een prettige gespreksruimte beschikbaar is. Dit kan bij de verwijzende instantie zijn, bijv. een school, maar ook bij een verslavingszorginstelling of thuis bij de jongere.
  • Financiering: Het is belangrijk goede financiering voor het adviesgesprek te vinden, zodat het gesprek kosteloos aangeboden kan worden. Voor de financier is het van belang dat er met een erkende interventie gewerkt wordt. VNN heeft afspraken met (centrum)gemeenten om diverse producten, waaronder het Adviesgesprek Alcohol Jongeren te laten financieren vanuit WMO-financiering.
Materialen

Handboek Adviesgesprek alcohol jongeren
Evaluatieonderzoek Adviesgesprek alcohol jongeren
Procesevaluatie Ouders Adviesgesprek alcohol jongeren

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 11-02-2021
Oordeel commissie

Adviesgesprek Alcohol Jongeren is voldoende uitvoerbaar in de praktijk. Er zijn goede samenwerkingsafspraken met o.a. ziekenhuizen en Veilig Thuis en er is een mooi en uitgebreid handboek. De aanpak is gebaseerd op een veranderingsmodel. De interventie is voldoende onderbouwd, met een heldere beschrijving van probleem, oorzaken en mogelijke aangrijpingspunten.

Interventie is beoordeeld door Commissie 2: Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering (voor jeugd) (RIVM)
Onderzoek

Tijdens de implementatie is een procesevaluatie gedaan onder cliënten en uitvoerders. In het algemeen kan gesteld worden dat het adviesgesprek goed wordt ervaren door jongeren, ouders en uitvoerders. In 2020 is er een evaluatieonderzoek gedaan naar de werving, respons en waardering van ouders over het Adviesgesprek Alcohol Jongeren en hun ouders. De uitkomst hiervan is dat de werving en de respons in het algemeen goed verloopt. De ouders zijn zeer tevreden over het gesprek. Ze wensen (en krijgen) van tevoren informatiematerialen. De ervaring leert dat het traject bij voorkeur met ouders en kind samen op een positieve manier afgerond wordt.

Eigenaar en contact
Eigenaar Verslavingszorg Noord-Nederland (VNN)
Contactpersoon Renate Doff, r.doff@vnn.nl, 06-12383132
Verwijzingen
Interventieoverzichten
Themapagina’s