Versterk je Enkel - App en uitvouwkaart: enkelblessurepreventie bij sporters

Naam interventie Versterk je Enkel - App en uitvouwkaart: enkelblessurepreventie bij sporters
Erkenningsstatus Goede aanwijzingen voor effectiviteit
Datum erkenning 29-05-2018
De interventie in het kort
Doelgroep

De interventie richt zich op sporters die een enkelbandletsel (rekking / ruptuur) hebben opgelopen en hun enkel willen versterken om herhaald enkelletsel te voorkomen. De interventie is sporttakoverstijgend en richt
zich op georganiseerde en ongeorganiseerde sporters.

Doel

Doel van de “Versterk je enkel” interventie is het aantal herhaalde enkelblessures bij sporters te verminderen door het gebruik van effectieve preventieve maatregelen (oefenprogramma, enkelbrace en tape) te stimuleren. Het oefenprogramma is bewezen effectief ter preventie van herhaald enkelletsel.

Aanpak in het kort

De interventie bestaat uit een App en uitvouwkaart, waaruit gekozen kan worden. Hierin staan maatregelen om herhaald enkelbandletsel te voorkomen (oefenprogramma, enkeltape en -brace). Het oefenprogramma is ontworpen om individueel (zonder toezicht of begeleiding) uit te voeren. De materialen worden ingezet door behandelaars aan patiënten na revalidatie, door trainers aan geblesseerde sporters of door sporters, die
geen revalidatie behoeven, zelf.

Uitvoering
Type organisatie

Het oefenprogramma kan door sporters zelfstandig en individueel worden uitgevoerd in elke setting, ook thuis. De oefeningen worden (binnen het oefenschema) aangeboden in diverse variaties. Bij de moeilijkste variant is het gebruik van een oefentol of foampad vereist. De oefeningen kunnen ook worden ingezet als onderdeel van de sporttraining of warming-up onder begeleiding van een trainer of coach, en als onderdeel van het advies van een (para)medisch behandelaar. Om de optimale werkzaamheid van preventief enkeltape te garanderen is het aanleggen hiervan door iemand met ervaring een vereiste. Dit kan door een paramedisch behandelaar of bijvoorbeeld een ervaren sportmasseur, trainer of coach.

Randvoorwaarden

De sporter gebruikt het oefenprogramma zonder begeleiding ná usual care. De oefeningen worden aangeboden in diverse variaties met duidelijke instructies. Bij de moeilijkste variant is een oefentol/foampad vereist.
De interventiemiddelen (app en uitvouwkaart) zijn belangrijk voor de goede uitvoering van de interventie. Deze materialen zijn up-to-date, werkzaam en beschikbaar. Oefeningen worden toegelicht om therapietrouw en correcte uitvoering te bevorderen. De app is gratis voor iOS en Android (smartphone en tablet). De uitvouwkaart is te bestellen via de website van VeiligheidNL, en beschikbaar via trainer of (para)medische behandelaar.
Sporters zijn bekend met de interventie(materialen) via internet, trainer, en (para)medici. De interventie en beschikbare materialen worden gepromoot via een hiertoe ontwikkelde poster, en communicatiekanalen van de samenwerkende organisaties (zie “implementatie”).
Trainers ontvangen via kaderopleiding en themabijeenkomsten van betrokken bond gratis informatie over enkelblessurepreventie, inclusief uitvouwkaart en instructie over de interventie-inzet.
(Para)medici zijn bekend met de interventie(materialen) via de website van VeiligheidNL, uitingen en regiobijeenkomsten van de samenwerkende organisaties (partners), vaktijdschriften en -congressen. Ook de handleiding voor (para)medici wordt via deze kanalen gecommuniceerd en is gratis beschikbaar via de website van VeiligheidNL.
Met sportbonden overlegt VeiligheidNL over de invulling en uitvoering van de themabijeenkomsten en kaderopleidingen.

Materialen

De interventie bestaat uit een interactieve App (gratis beschikbaar voor iOS & Android), een handzame uitvouwkaart en website. Er zijn handleidingen beschikbaar voor trainers en (para)medische behandelaars.
Trainers kunnen deelnemen aan themabijeenkomsten waarin de interventie wordt overgedragen. De interventie is door sportbonden opgenomen in kaderopleidingen voor hun trainers.

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goede aanwijzingen voor effectiviteit
Datum erkenning 29-05-2018
Interventie is beoordeeld door Commissie 5: Sport en bewegen voor alle leeftijden (Kenniscentrum Sport)
Onderzoek

Het oefenprogramma, dat onderdeel is van de App en uitvouwkaart, is door het VUmc onderzocht op (kosten)effectiviteit en therapietrouw op basis van gerandomiseerde trials die hebben gekeken naar het gebruik van deze oefeningen ná usual care. Bij de ontwikkeling van de interventie is gebruik gemaakt van onderzoek onder de diverse doelgroepen (sporters, trainers/coaches, (para)medische behandelaar). Procesevaluaties van de interventie als geheel, van specifieke onderdelen (themabijeenkomsten trainers, App), en bij de diverse doelgroepen (gebruikers van de App en uitvouwkaart) worden sinds de start van de interventie uitgevoerd. Deze geven inzicht in het bereik, gebruik, waardering en verbeterpunten van de
interventie.

Eigenaar en contact
Eigenaar VeiligheidNL
Contactpersoon Victor Zuidema, v.zuidema@veiligheid.nl, 06 38 69 49 38
Verwijzingen
Themapagina’s